លោកុប្បត្តិ 5:5

លោកុប្បត្តិ 5:5 គខប

លោក​រស់​បាន​ទាំង​អស់​ប្រាំ​បួន​រយ​សាម‌សិប​ឆ្នាំ រួច​លោក​ក៏​ទទួល​មរណ‌ភាព។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 5:5