លោកុប្បត្តិ 5:21

លោកុប្បត្តិ 5:21 គខប

ពេល​លោក​ហេណុក​អាយុ​ហុក‌សិប​ប្រាំ​ឆ្នាំ លោក​បង្កើត​បាន​មធូសាឡា។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share