លោកុប្បត្តិ 5:12

លោកុប្បត្តិ 5:12 គខប

ពេល​លោក​កៃណាន​មាន​អាយុ​ចិត‌សិប​ឆ្នាំ លោក​បង្កើត​បាន​ម៉ាលេ‌លាល។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share