លោកុប្បត្តិ 36:28

លោកុប្បត្តិ 36:28 គខប

កូន​ចៅ​របស់​ឌីសាន​មាន អ៊ូស និង​អរ៉ាន។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share