លោកុប្បត្តិ 35:24

លោកុប្បត្តិ 35:24 គខប

កូន​របស់​លោក​ស្រី​រ៉ាជែល មាន​យ៉ូសែប និង​បេន‌យ៉ាមីន។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share