លោកុប្បត្តិ 33:16

លោកុប្បត្តិ 33:16 គខប

នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល​នោះ លោក​អេសាវ​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ស្រុក​សៀរ​វិញ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share