លោកុប្បត្តិ 31:2

លោកុប្បត្តិ 31:2 គខប

លោក​យ៉ាកុប​សង្កេត​ឃើញ​ថា លោក​ឡាបាន់​មិន​សូវ​រាប់​រក​លោក​ដូច​មុន​ទៀត​ឡើយ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 31:2