លោកុប្បត្តិ 11:30

លោកុប្បត្តិ 11:30 គខប

នាង​សារ៉ាយ​ជា​ស្ត្រី​អារ នាង​គ្មាន​កូន​ទេ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share