លោកុប្បត្តិ 10:6

លោកុប្បត្តិ 10:6 គខប

កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាំ​មាន​គូស មីសរ៉ែម ពូថ និង​កាណាន។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share