លោកុប្បត្តិ 10:3

លោកុប្បត្តិ 10:3 គខប

កូន​ចៅ​របស់​កូមើរ​មាន​អ័ស‌ក្នាស រីផាត និង​តូការ‌ម៉ា។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share