លោកុប្បត្តិ 10:27

លោកុប្បត្តិ 10:27 គខប

ហាដូ‌រ៉ាម អ៊ូសាល ឌីក‌ឡា
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share