លោកុប្បត្តិ 10:23

លោកុប្បត្តិ 10:23 គខប

កូន​របស់​អើរ៉ាម​មាន​អ៊ូស ហ៊ូល កេធើរ និង​ម៉ាស។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share