លោកុប្បត្តិ 10:16

លោកុប្បត្តិ 10:16 គខប

ព្រម​ទាំង​ជន‌ជាតិ​យេប៊ូស ជន‌ជាតិ​អាម៉ូរី ជន‌ជាតិ​គើកា‌ស៊ី
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share