លោកុប្បត្តិ 1:5

លោកុប្បត្តិ 1:5 គខប

ព្រះ‌ជាម្ចាស់​ហៅ​ពន្លឺ​ថា “ថ្ងៃ” និង​ហៅ​ភាព​ងងឹត​ថា “យប់”។ ពេល​នោះ មាន​ល្ងាច មាន​ព្រឹក គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ទី​មួយ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
Share