លោកុប្បត្តិ 1:3

លោកុប្បត្តិ 1:3 គខប

ព្រះ‌ជាម្ចាស់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា៖ «ចូរ​មាន​ពន្លឺ!» ពន្លឺ​ក៏​កើត​មាន​ឡើង។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
Share