លោកុប្បត្តិ 1:15

លោកុប្បត្តិ 1:15 គខប

ហើយ​ធ្វើ​ជា​ដុំ​ពន្លឺ​នៅ​លើ​មេឃ សម្រាប់​បំភ្លឺ​ផែនដី» នោះ​ក៏​កើត​មាន​ដូច្នោះ​មែន។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
Share