YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Jaja’ axi bijiyab ti Cau ani hua’tsin ti inic
1C’uajatits jaja’ axi bijiyab ti Cau tam ti yabaye ts’ejcath an eb ani an tsabal. C’uajatits c’al a Dios, ani pel jaja’its a Dios. 2C’uajatits c’al a Dios tam ti yabaye hua’ats jant’o ts’ejcath. 3Ani pithan c’al a Dios in uchbil quin ts’ejca’ patal jahua’ hua’ats xohue’. Ani c’al jaja’ jats ti ts’ejcanenec patal jahua’ hua’ats tim puhuel an eb ani tim puhuel an tsabal. 4Ja’its jaja’ ax tu pithal i it ejattalab ani i tajaxtalab ti ichich. 5Jaxtam yabats u xe’ets huahua’ al an yic’uax, ani ni jita’ tam inic yab in ejtohual tucu tepthanchi nixe’ xi tajaxtalab ti ichich.
6Chich jun i inic im bij a Juan abath c’al a Dios. 7Chich abal quin olna’ an chubaxtalab tin cuenta nixe’ xi tajaxtalab, abal patal ta ca belchin jita’ ca olchin. 8A Juan yab ja axi tu pithal i tajaxtalab ti ichich, expith abath c’al a Dios abal quin olna’ an chubaxtalab tin cuenta jaja’ axi tu pithal an tajaxtalab. 9Tu pithalac i chubax tajaxtalab ti ichich abal patal huahua’ cu ulitsac tin tamet a Dios. Ja’its jaja’ axi bijithits ne’ets ca chich teje’ tsabal.
10Ani chubax chich talbel teje’ tsabal. Aba ani’ in ts’ejcamal an eb ani an tsabal ani patal jahua’ hua’ats, bel yab exlanchat in ey c’al an inicchic. 11Chich teje’ tsabal ax in ts’ejcamal jaja’, ani yab bats’uhuat c’al in at juntalchic. 12Aba ani’ yab bats’uhuat c’al in at juntalchic, bel hua’ats i inicchic c’al ti bats’uhuat ani c’al ti belan. Ja’its tin ebal jaja’ abal am belomchic im bajuhual tin tsacamil a Dios. 13Antsana’ tim bajuhual cum pel in culbetal a Dios. Yab ja tim bajumal tin ebal in t’ajtal ey ti hua’tsinenec. Yab ja tin ebal in le’nomtal i inic, ani yab ja tin ebal in tsalap i inic quim baju antsana’ tin tsacamilchic a Dios.
14Ja’its nixe’ axi bijiyab ti Cau ani hua’tsin ti inic. Xe’tsin teje’ tsabal junat c’al huahua’. Tu tejhua’methanchi in ts’alat. I exlanchi in ey pel in lej juncats Tsacamil a Dios ani in ts’alat jaye ejtil in Tata ti eb. Ja’its jaja’ ax tu tejhua’methanchi in alhua’ inictal a Dios ani tu calpunchi an chubaxtalab. 15Ja’its a Jesucristo olnamejits c’al a Juan antse’:
―Chichits jaja’ ax u ulumalits ne’ets ca chich. Lej pulic in ey ani nana’ iba. Ejatits jaja’ tam ti nan yabaye in hua’ats.
16C’al patal jahua’ in cua’al a Jesucristo i ets’ey bats’uhual yan i lablinchixtalab c’al tin ebal in alhua’ inictal. 17C’al jaja’ a Dios tu abchi in alhua’ inictal ani an chubaxtalab. Tam ti biyalits a Dios in abchi c’al a Moisés an inicchic am biyal ts’ejcath cau ax in olnal in uchbixtalchic a Dios. 18Aba ani’ yab i ejtohual qui tsu’chi in lej hual a Dios, bel jaja’ a Jesucristo putat chich tucu tejhua’methanchi in lej ey a Dios. In ejtohual tucu tejhua’methanchi, cum ja’its in lej juncats Tsacamil a Dios axi ets’ey c’uajat utat tin ichich a Dios.
In olnal a Juan pujax a Jesucristo
(Mt. 3.11–12; Mr. 1.7–8; Lc. 3.15–17)
19An levitachic axi pel i beletnom c’al in tiyopanil an Israelchic ani i pale’chic jaye aban c’al i Israelchic axi ti Jerusalén abal ca c’ale quin tauna’ a Juan. Quin conoychic max jaja’ a Juan ja’its a Cristo axi bijithits ne’ets ca aban c’al a Dios ca chich. 20Ulitschic c’al a Juan ani tequeth uchan antse’:
―Nana’ yab ja in Cristo.
21Tam conoyab antse’ a Juan:
―¿Tam jita’ tata’ max yab it Cristo? ¿Hualam pel it Elías axi pelac in caulomejil a Dios ti biyal, axi uxnal ne’ets ca huichiy teje’ tsabal junil?
Toc’tsin a Juan:
―Nana’ yab ja.
Ani conoyabe antse’:
―¿Max yab it Elías hualam tata’its nixe’ xi caulome ax in ulumalits a Moisés ne’ets ca chich?
Toc’tsin a Juan:
―Iba nana’ yab ja.
22Taley uchan a Juan c’al jaja’chic:
―Tam tucu ucha’ jita’ tata’ abal qui olchi axi tihua’chic tu abamal. Tucu lejquith ucha’ jant’o a ey.
23A Juan in toc’tsiychic:
―Nana’ u ey tin thajchix c’al in cahuintal a Dios teje’ al an joltam ju’tamq’ui ca tamcun an inicchic. U thajchixnanchal an cau ax in ulumal am biyal caulome c’al a Dios Isaías antse’: Ca ts’ejcacanchi am bolith bel an Ajatic jun ti ca ulits.
24Talchic nixe’ axi che’nec quin conoy a Juan abal jita’ jaja’ pelchic xe’ i fariseo. 25Exomchic in conoyale a Juan:
―¿Max yab it Cristo, tamna’ jale’ it pujal? A ulu yab it Cristo, ani yab it Elías, ani yab nixe’ xi caulome in ulumal a Moisés ne’ets ca chich. Tucu ucha’ jant’o a ey abal jale’ it pujal.
26A Juan in toc’tsiychic:
―Nana’ in xe’ets tim pujal c’al i ja’, ani xe’etsits jun c’al tata’chic yab a exlanchal in ey. 27Taye ne’ets ca chich jaja’ axi lej pulic in ey ani nana’ iba. Nana’ lej tsa’at u ey, ma yab ne’ets cu baju cu tixc’anchi im pajab.
28Im bij an c’uajattalab Betábara jun ti t’ilmats a Juan c’al an fariseochic antsana’. Tats ti xe’ets jaja’ ti pujal jum poq’ue’ am pulic itse’ Jordán.
A Jesús ejtil i cordero axi tsemtha ti biyal tin cuenta in hualabchic an inic
29Aytalab q’uicha a Juan in tsu’u talits ututul a Jesús. In ulu:
―Ca tsu’uchic ta talits jaja’ axi abnenec c’al a Dios abal ca paculanchat in hualab an inicchic. Pel jaja’ ejtil an cordero axi ti jayq’ui’ tsemthachicab c’al an Israelchic tin cuenta in hualabchic. 30Ja’its jaja’ ax u olna’its abal taye ne’ets ca chich. Lej pulic in ey ani nana’ iba. Ja’its axi ejatits tam ti nan yabaye in hua’ats. 31Aba ani’ ti c’a’al yab u lej tajax exla’ jaja’, bel nan tu pujayalchic c’al i ja’ axi tit Israel abal ca lej t’ojojoy a ichich ani ca tequeth exla’ jaja’ ax u olnal.
32Cahue a Juan in ulu:
―U tsu’u tal ti eb pa’i’il an Espíritu Santo ejtil i cucu’. Taley jilc’on c’al jaja’ ax tu ucha’ abnenec c’al a Dios. 33Nana’ yabaye u lej tajax exla’ jita’ jaja’ c’al ti jilc’on an Espíritu Santo. Expith a Dios ax tin aba’ tim pujal c’al i ja’ tin ucha’ max cu tsu’u pa’i’il an Espíritu Santo ani ca jilc’on c’al jun i inic, jats axi ne’ets ti pujal c’al an Espíritu Santo. 34Xohue’ u tsu’umalits jant’ini’ tin uchan antsana’ c’al a Dios. Ani nan tu olchalchic an chubaxtalab abal ja’its jaja’ pel in Tsacamil a Dios.
In oc’ox exobalilchic a Jesús
35Aytalab q’uicha c’uajat a Juan junil jun tin c’a’al tsu’umalits a Jesús. C’uajat jaye c’al jaja’ tsab in exobalilchic. 36In tsu’tal ne’ets huat’el a Jesús, ani in ucha’ in exobalilchic:
―Ca tsu’uchic tana’ u huat’el jaja’ ax tu olchits abnenec c’al a Dios. Pel jaja’ ejtil an cordero axi ti jayq’ui’ tsemthachicab c’al an Israelchic tin cuenta in hualabchic.
37Tam ti ats’anchat a Juan abal antsana’ in ulu c’al xi tsab in exobalil, tam ta ts’at’eychic c’al a Jesús. 38Tam a Jesús huenc’on quin met’a’ tin cux, in tsu’u abal ts’at’enequits tsab i inic. In conoychic:
―¿Jant’o a le’chic?
Toc’tsinchic:
―Tucu ucha’ Exobchix, ju’ta tit c’uajil.
39A Jesús in toc’tsiychic:
―Huana qui tsu’u.
Tam ta c’aletschic quin tsu’u jun tu c’uajil a Jesús. Cum pelits i tse’ hora an huacal tam ti ulitschic, ta jilc’on taja’. 40Jun axi ts’at’enec tsab c’al a Jesús pel a Andrés axi pel in ebchal a Simón Pedro. 41Taley a Andrés thubat c’ale quin aliy in ebchal Simón. In ela’ ani in ucha’:
―Xohue’ i ela’its an Mesías. Ja’its a Cristo axi bijithits ne’ets ca aban c’al a Dios ca chich.
42Tam thubat ne’tha a Simón c’al a Andrés jun ti c’uajat a Jesús. Tam ti a Jesús in tsu’u a Simón, in ucha’:
―Tata’its Simón pel ti tsacamil a Jonás. Ma xohue’ ne’ets quit bijiyat tit Cefas ax in le’ quin ulu Pedro.
Uchan a Felipe ani a Natanael ca ts’at’ey c’al a Jesús
43Aytalab q’uicha a Jesús c’ale ti Galilea quin tsa’biy i cuenchalabchic taja’. In tamu oc’ox a Felipe, ani in ucha’:
―Tiquin ts’at’enchi.
44In q’uima’ a Felipe c’uajat ti bichou Betsaida axi jaye pel im bichohuil a Andrés ani a Pedro. 45Tam c’ale a Felipe quin aliy a Natanael. In ela’ ani in ucha’:
―I tsu’umalits xohue’ nixe’ xi inic ax u olnab ma ti biyalits ne’ets ca chich. Ja’its jaja’ ax u olnab ti al an thuchath u thuchan c’al a Moisés ani c’al am biyal caulomechic c’al a Dios. Pelits a Jesús axi pel in tsacamil a José ax u c’uajil ti bichou Nazaret, in ulu a Felipe.
46Tam in ulu a Natanael:
―Auxe’ max ja’its a Jesús ax u olnab c’al am biyal caulome ne’ets ca chich. I tso’obits abal yab hua’ats ni jun i alhua’ inic ti Nazaret.
Tam a Felipe in toc’tsiy:
―Max yab a belal, huana qui tsu’u.
47Tam ti a Jesús in tsu’u uteyits a Natanael, in ulu:
―Ca t’aja’ ti cuenta ta tal jun i Israel axi lej chubax in ichich.
48Tam a Natanael in conoy a Jesús:
―¿Jant’ini’ tin exlal jant’ini’ u ey?
Toc’tsin a Jesús:
―Nan tu tsu’u ani tu exla’its tam tit cubat tihua’ acan i te’ higuera. Ma tam ti yabaye it uchnenec c’al a Felipe quit chich tiquin tsu’u, nan tu tsu’u.
49Tam uchan a Jesús c’al a Natanael:
―Lej chubax Exobchix, nan u belal abal pel ti Tsacamil a Dios. Tata’its axi it bijithits c’al a Dios ne’ets quit chich tit Ts’ale c’al huahua’ tu Israel.
50Toc’tsin a Jesús:
―Hualam max a belal abal nana’ pel tin Tsacamil a Dios cum tu ucha’its abal tu tsu’u tam tit cubat tihua’ acan i te’ higuera. Aba ani’ a jic’palits abal nan antsana’ tu tsu’u, ne’ets ca jic’paye más i lej pulic t’ajbilab axi ne’ets cu t’ajaye.
51A Jesús in uchayechic:
―Lej chubax nan tu uchalchic abal ne’etse tu tejhua’methanchi u ey. Ne’ets ca tso’obna’chic talbel abal nana’ tin Juntal patal an inicchic pel tin abatnom c’al i ángelchic ti eb.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;