YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Tnu'u Su'si ma ni kii ñayivi
1Onde xinañu'u ma, iyo Tnu'u Su'si ma, te onde kivi yukan jâ iyo Tnu'u Su'si ma ji'in Su'si ma, te Tnu'u Su'si ma chi Su'si ma kúu.
2Te Tnu'u Su'si ma iyo ji'in Su'si ma onde xinañu'u ma.
3Te ja maa Tnu'u Su'si ma, te ni ka kuva'a ndaka ja ka iyo a, te ñatuu nawa ni kuva'a nú masu ja maa Tnu'u Su'si ma.
4Te ja maa Tnu'u Su'si ma te jin koteku ñayii ma, te maa Tnu'u Su'si ma xtnuu nuu ñayii ma.
5Te ñu'u ya'a ndú'va jajaa nuu nee ma, te ñatuu nawa kúndee ja ndá'va i ñu'u ma.
6Ni kenda in tee ni yo nani Juan. In tee ni tetniñu Su'si ma kúu de.
7Tee ya'a, ni kenda de ja ko kuu de testigu, sukan‑va'a ka'an de siki iya kúu ñu'u xtnuu vivii ma, te ndaka ñayii ma jin kandija ja iya ya'a sa'a ja jin ndani'i ta'vi o ma.
8Juan ma, masu ñu'u xtnuu nuu ñayii ma kúu de, su'va ni tetniñu Su'si ma de ja ka'an de siki ñu'u xtnuu vivii ma.
9Chi vaa maa Tnu'u Su'si ma kúu ñu'u xtnuu ndija nuu ñayii ma, te vee ya ñuu ñayivi a.
10Te maa Tnu'u Su'si ma ni kii ñuu ñayivi a, ñuu ñayivi ni kuva'a ja maa ya ma, kovaa ñayii ñuu ñayivi a, masu ni ka ndakuni i ya.
11Ni kenda ya ñuu ya ma, kovaa ñayii ñuu ya ma, masu ni ka jan‑ta'vi i ya.
12Kovaa ndaka ñayii ni ka jan‑ta'vi ya ma te ni ka kandija i ya ma, ni wa'a ya tnu'u ja jin ko kuu i sa'ya Su'si ma.
13Te ñayii ya'a chi masu sukan ni kuu kii ni kâku o ma, ni a masu sukan kúu ini maa ñayii ma, ni a masu sukan ka kuu ini tee ma kúu ja ni ka ndakâku jaa i nuu Su'si ma, nú masu ja sukan kúu ini maa Su'si ma, te ni ka ndakâku jaa i, te ni ka nduu i sa'ya ya ma.
14Te Tnu'u Su'si ma ja kúu maa Jesucristo ma, ni kii ñayivi ya, te ni iyo ya ne'un ndaka o, te ni ka jini o jayiñu'u ya ma, jayiñu'u maa in maa tnu'u‑ni Sa'ya Su'si ma, te ndimaa tnu'u vii tnu'u mani ji'in ja ndaa ni yo ka'an, ni yo kachi ya.
15Juan ma, ni ka'an de na in kúu Jesús ma, nuu ni kenda ya nuu ka iyo de ma, te káyu'u de ká'an de:
―‍Iya ya'a kúu iya ni ka'an sa ja kii kuee‑ka ya sana saña ma, te kanuu‑ka ya sana saña, vaa xi'na‑ka ya iyo sana saña ―‍kúu de jiña'a de.
16Ndaka ja va'a xeen neva'a ya ma ni ka ndani'i o, te sukan ni ka ni'i o kua'a xeen tnu'u vii tnu'u mani Su'si ma.
17Tnu'u ni tatnuni Su'si ma chi ni wa'a ya nuu tee kúu Moisés ma, te ni yo ndakaxtnu'u de nuu ñayii ma. Kovaa tnu'u vii tnu'u mani ma ji'in ja ndaa ma ni kenda ja maa Jesucristo ma.
18Ñatuu na in ni jini Su'si ma, nú masu ja Sa'ya maa in maa tnu'u‑ni ya ma, vaa Su'si kúu maa ya, te iyo ya ji'in Yuva ya ma. Suu ya kúu iya ni kaxtnu'u sukan iyo Su'si ma.
Juan ma káxtnu'u na in kúu Jesucristo ma
(Mt 3:11‑12; Mr 1:7‑8; Lc 3:15‑17)
19Te cha'a kúu ja ni ndaka'an tee kúu Juan ma. Te tee judío ñuu Jerusalén ma, ni ka tetniñu de sutu ma ji'in sa'ya tata Leví ma ja jin kakan‑tnu'u de na in kúu Juan ma.
20Te ni ka'an ndaa Juan ma:
―‍Masu saña kúu Cristo iya tetniñu Su'si ma ―‍kúu de jiña'a de.
21Ni ka ndakan‑tnu'u de in‑ka jichi:
―‍¿Na in kúu ni? ¿Tee kúu Elías ma kúu ni? ―‍ka kuu de ka jiña'a de.
Juan ma, ni ndakone'e de:
―‍Ña'a. Masu suu sa.
―‍¿Tee ndákaxtnu'u tnu'u ni wa'a Su'si ma ja ka ndetu sa ja kenda de ma kúu ni? ―‍ka kuu de ka jiña'a tuku de.
―‍Ña'a ―‍kúu Juan ma jiña'a de.
22Te ka jiña'a tuku de:
―‍¿Na in kúu ni vi? Sukan‑va'a jin kuña'a sa tee ni ka tetniñu ña'a ma. ¿Naxe ká'an ni? ¿Na in kúu ni? ―‍ka kuu de ka jiña'a de.
23Juan ma, ni ndakone'e de:
―‍Saña kúu in ja káyu'u nuu masu nawa kuiti iyo a: “Jin ndasandaa ni ichi kii Iya Tátnuni ma”, sukan ni ka'an Isaías ma tee ni yo ndakaxtnu'u tnu'u ni yo wa'a Su'si ma ―‍kúu de jiña'a de.
24Te tee yukan chi tee ni ka tetniñu tee ka kuu fariseo ma ka kuu de.
25Te ni ka jikan‑tnu'u de:
―‍Nú masu maa Cristo ma kúu ni, ni a Elías ma, ni a tee ndákaxtnu'u tnu'u ni wa'a Su'si ma kúu ni, ¿nava'a skuandute ni ñayii ma? ―‍ka kuu de ka jiña'a de.
26Juan ma, ni ndakone'e de:
―‍Saña chi skuandute sa ñayii ma nuu ndute a. Kovaa ne'un ndaka ni a iyo iya masu ka jini ni,
27te iya ya'a kúu iya kenda, te jin kuni o ya. Te jâ iyo ya xi'na‑ka sana ni kâku sa ma, te ni a ñií ndijan ya ma masu kaa masu iyo sa ja ndaji sa ―‍kúu de jiña'a de.
28Ndaka cha'a ni ka jini, ni ka jito ñayii ñuu Betania ma, ichi in‑ka yu'u yute nani Jordán ma, nuu yikuu Juan ma skuandute de ñayii ma.
Jesús ma, sukan kúu ndikachi jaa ma, sukan kúu ya nuu Su'si ma
29Kivi xtnee ma Juan ma, ni jini de Jesús ma, ja kuan tu'va ya de, te jiña'a de:
―‍¡Jin konde'ya ni! Ya'a iyo iya kúu Ndikachi Jaa nuu Su'si ma, vaa suu ya xtandiyo kuechi ñayii ñuu ñayivi a.
30Iya ya'a kúu iya ni ka'an sa ja kenda ya ma, te jin kuni ñayivi ni ya, te kanuu‑ka ya sana saña, vaa jâ iyo ya, saa ni kenda sa ma.
31Maa sa, masu jini sa na in kúu ya nkuu, kovaa vee sa ja skuandute sa ñayii ma, te sukan‑va'a ñayii ñuu Israel ya, jin koo tu'va i te jin ndakuni i ya ―‍kúu de jiña'a de.
32Sani te Juan ma, ni ndaka'an de sukan ni jini de ma:
―‍Ni jini sa Xtumani Ndios ma, ja ni nuu ya andivi ma sukan kaa in sata, te ni jinkuiñi ya siki Jesús ma.
33Saña chi ñatuu kuni‑ka sa nkuu ja Jesús ma kúu iya tetniñu maa Su'si ma, kovaa Su'si iya ni tetniñu ña'a ja skuandute sa ñayii ma ji'in ndute ma, ni ka'an ya nuu sa: “Na in kuni ni ja nuu Xtumani Ndios ma siki i te koo ya ji'in i ma chi iya yukan kúu iya skuandute ñayii ma ji'in Xtumani Ndios ma.”
34Te maa sa ni jini, te kúu sa testigu ja Sa'ya Su'si ma kúu Jesús ya ―‍kúu de jiña'a de.
Tee ka kuu xinañu'u ja ni ka ndikin de Jesús ma
35Kii xtnee ma Juan ma, iyo de ji'in uu tee ka ndikin ña'a ma.
36Nuu ni jini de ja ni ya'a Jesús ma, Juan ma, jiña'a de:
―‍¡Jin konde'ya ni! Iya ya'a kúu Ndikachi Jaa nuu Su'si ma ―‍kúu de jiña'a de.
37Nduu tee ka ndikin Juan ma, ni ka jiniso'o de, te ni ka ndikin de Jesús ma.
38Jesús ma, ni ndakonenuu ya, te ni jini ya ja ka ndikin de ya ma, te ni jikan‑tnu'u ya:
―‍¿Nawa ka nduku ni? ―‍kúu ya jiña'a ya.
Te ni ka ndakone'e de:
―‍Rabí, ¿ndenu iyo ni? ―‍ka kuu de ka jiña'a de. Te tnu'u rabí ma kúni ka'an “teskua'a”.
39Jesús ma, ni ndakone'e ya:
―‍Ne'e koo ni, te jin kuni ni ―‍kúu ya jiña'a ya.
Ni jan koo de, te ni ka jini de ndenu iyo ya ma, te ni ka iyo de ji'in ya onde ni kunee ma, vaa jâ ve ñini ma.
40Te in de ma chi Andrés ñani Simón Pedro ma kúu de, te ja ni jiniso'o de sukan ká'an Juan ma, te ni ndandikin de Jesús ma.
41Andrés ma, sani te ni ndanduku de ñani de Simón ma, te jiña'a de:
―‍Ni ka ndani'i ri Mesías ma ―‍kúu de jiña'a de. Te tnu'u Mesías ma kúni ka'an “Cristo iya ni tetniñu Su'si ma”.
42Sani te Andrés ma, kuan koo de ji'in ñani de Simón ma nuu iyo Jesús ma. Nuu ni jini Jesús ma de, te jiña'a ya:
―‍Ndijin kúu Simón sa'ya Jonás ma, kovaa konani ni Cefas ―‍kúu ya jiña'a ya. Te tnu'u Cefas ma kúni ka'an “Pedro”.
Jesús ma, ni kana ya Felipe ma ji'in tee kúu Natanael ma
43Kivi xtnee ma Jesús ma, ni jani ini ya ja ki'in ya ñuu Galilea ma. Ni ndani'i ya Felipe ma, te jiña'a ya:
―‍Kondikin ña'a ni ―‍kúu ya jiña'a ya.
44Te ñuu Betsaida ma kúu ñuu Felipe ma ji'in Andrés ma ji'in Pedro ma.
45Felipe ma, ni ka ndatna'a de ji'in Natanael ma, te jiña'a de:
―‍Ni ka ndani'i sa tee ni tee Moisés ma nuu tutu ndee tnu'u Su'si ma, suni ni ka tee tna tee ni ka yo ndakaxtnu'u tnu'u ni yo wa'a Su'si ma. Te suu de kúu Jesús sa'ya José ma, te tee ñuu Nazaret ma kúu de ―‍kúu de jiña'a de.
46Jiña'a Natanael ma:
―‍¿Xi kuu kee in ja va'a ñuu Nazaret ma? ―‍kúu de jiña'a de.
Felipe ma, ni ndakone'e de:
―‍Ne'e ni, te kuni ni ―‍kúu de jiña'a de.
47Nuu ni jini Jesús ma ja kuan tu'va tee kúu Natanael ma, te jiña'a ya:
―‍Ya'a vee in tee ndija ñuu Israel ya, in tee masu xnda'vi ñayii ma kúu de ―‍kúu ya jiña'a ya.
48Natanael ma, ni jikan‑tnu'u de:
―‍¿Naxe jini ña'a ni? ―‍kúu de jiña'a de.
Jesús ma, ni ndakone'e ya:
―‍Jâ ni jini ña'a sa xi'na‑ka sana ni kana ña'a Felipe a, nuu iyo ni kati tnu higo ma ―‍kúu ya jiña'a ya.
49Natanael ma, jiña'a de:
―‍Rabí, ¡ndijin kúu Sa'ya Su'si ma! ¡Ndijin kúu rey ñuu Israel ya! ―‍kúu de jiña'a de.
50Jesús ma, ni ndakone'e ya:
―‍¿Ni kandija ni kuechi ja ni ka'an sa ja ni jini ña'a sa kati tnu higo ma? Su'va kua'a‑ka ja kuni ni sana cha'a ―‍kúu ya jiña'a ya.
51Suni jiña'a Jesús ma:
―‍Ja ndaa ja ndaa ká'an sa ja onde vitna, te jin kuni ni andivi ma ja ndanune, te ángel Su'si ma jin nda koo jin nu koo siki sa ja kúu sa iya ni kenda ñayivi ñuu ñayivi a ―‍kúu ya jiña'a ya.

Currently Selected:

Juan 1: xtm

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy