YouVersion Logo
Search Icon

Máté 1

1
Krisztus nemzetségi táblázata
(Vers 1–17: v. ö. Luk. 3,23–38.)
1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való #Luk. 3,23–38. könyv. 2Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és #1 Móz. 21,3.12. 25,26. 29,35. 49,10. testvéreit; 3Júda nemzé #1 Móz. 38,29.30. Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom #Ruth 4,18–22. nemzé Arámot; 4Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; 5Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; 6Isai #Ruth 4,18–22. nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az #2 Sám. 12,24. Uriás feleségétől; 7Salamon nemzé #1 Krón. 3,10–16. Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; 8Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; 9Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé #2 Kir. 15,7–38. Ákházt; Ákház #2 Kir. 16,20. nemzé Ezékiást; 10Ezékiás nemzé #2 Kir. 20,21. Manassét; Manassé nemzé #2 Kir. 21,18.23.26. Ámont; Ámon nemzé Jósiást; 11Jósiás nemzé #1 Krón. 3,15–17. Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. 12A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé #1 Krón. 3,17. Saláthielt; Saláthiel nemzé #Ezsdr. 3,2. Zorobábelt; 13Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; 14Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; 15Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot; 16Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a #rész27,17.22. ki Krisztusnak neveztetik. 17Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
Krisztus fogantatása, neve, születése
18A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a #Luk. 1,35. Szent Lélektől. 19József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. 20Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a #vers 18. mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. 21Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét #Luk. 1,31. Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét #Csel. 4,12. annak bűneiből. 22Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: 23Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, #Ésa. 7,14. a mi azt jelenti: Velünk az Isten. 24József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. 25És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az #Luk. 2,7. ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Currently Selected:

Máté 1: HUNK

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy