SAN MATEO 1
CNL

SAN MATEO 1

1
'E³ la²³ xi̱i̱n³ te'²³ yi²³uu'² jaa²³² 'ñée² Jesús 'i³ ja³'láa²³ quie'²³
(Lc. 3:23-38)
1La²³la³ cu³lø³¹ xi̱i̱n³ te'²³ yi²³uu'² jaa²³² 'ñée² Jesucristo, 'i³ rɨ³løn³¹ dsa³ ju̱u̱n²³ David quia̱'² Abraham.
2Abraham xi̱i̱n³ jmii³ Isaac. 'E³ quie'²³ Isaac xi̱i̱n³ jmii³ Jacob. Jacob xi̱i̱n³ jmii³ Judá quia̱'² cɨ² te'²³ jó̱o̱² 'ñée². 3Judá xi̱i̱n³ jmii³ Fares quia̱'² Zara. 'E³ quie'²³ Tamar xi̱i̱n³ xóo²te'²³. Fares xi̱i̱n³ jmii³ Esrom. 'E³ quie'²³ Esrom xi̱i̱n³ jmii³ Aram. 4'E³ quie'²³ Aram xi̱i̱n³ jmii³ Aminadab. 'E³ quie'²³ Aminadab xi̱i̱n³ jmii³ Naasón. 'E³ quie'²³ Naasón xi̱i̱n³ jmii³ Salmón. 5'E³ quie'²³ Salmón xi̱i̱n³ jmii³ Booz. 'E³ quie'²³ Rahab xi̱i̱n³ xóo² Booz. 'E³ quie'²³ Booz xi̱i̱n³ jmii³ Obed. 'E³ quie'²³ Rut xi̱i̱n³ xóo² Obed. 'E³ quie'²³ Obed xi̱i̱n³ jmii³ Isaí. 6'E³ quie'²³ Isaí xi̱i̱n³ jmii³ rey David. Rey David quia̱'² mɨ́³ 'i³ ca²³lǿn²³ mɨ²³quie'² Urías xe̱'n² rɨ³løn³¹ xóo² jmii³ Salomón.
7'E³ quie'²³ Salomón xi̱i̱n³ jmii³ Roboam. 'E³ quie'²³ Roboam xi̱i̱n³ jmii³ Abías. 'E³ quie'²³ Abías xi̱i̱n³ jmii³ Asa. 8'E³ quie'²³ Asa xi̱i̱n³ jmii³ Josafat. 'E³ quie'²³ Josafat xi̱i̱n³ jmii³ Joram. 'E³ quie'²³ Joram xi̱i̱n³ jmii³ Uzías. 9'E³ quie'²³ Uzías xi̱i̱n³ jmii³ Jotam. 'E³ quie'²³ Jotam xi̱i̱n³ jmii³ Acaz. 'E³ quie'²³ Acaz xi̱i̱n³ jmii³ Ezequías. 10'E³ quie'²³ Ezequías xi̱i̱n³ jmii³ Manasés. 'E³ quie'²³ Manasés xi̱i̱n³ jmii³ Amón. 'E³ quie'²³ Amón xi̱i̱n³ jmii³ Josías. 11'E³ quie'²³ Josías xi̱i̱n³ jmii³ Jeconías quia̱'² cɨ² te'²³ jó̱o̱² 'i³ xen³ ma² i²xe̱'n³ te'²³ dsa³ Israel dsa³ juɨɨ³ Babilonia 'e³ ca²³tøø³te'²³ juɨɨ³ quiee'³²te'²³.
12Ma²ca¹líi¹ la'³, ca²³la²³xen³ jo̱o̱³¹ Jeconías 'i³ xi̱i̱n³ Salatiel. 'E³ quie'²³ Salatiel xi̱i̱n³ jmii³ Zorobabel. 13'E³ quie'²³ Zorobabel xi̱i̱n³ jmii³ Abiud. 'E³ quie'²³ Abiud xi̱i̱n³ jmii³ Eliaquim. 'E³ quie'²³ Eliaquim xi̱i̱n³ jmii³ Azor. 14'E³ quie'²³ Azor xi̱i̱n³ jmii³ Sadoc. 'E³ quie'²³ Sadoc xi̱i̱n³ jmii³ Aquim. 'E³ quie'²³ Aquim xi̱i̱n³ jmii³ Eliud. 15'E³ quie'²³ Eliud xi̱i̱n³ jmii³ Eleazar. 'E³ quie'²³ Eleazar xi̱i̱n³ jmii³ Matán. 'E³ quie'²³ Matán xi̱i̱n³ jmii³ Jacob. 16'E³ quie'²³ Jacob xi̱i̱n³ jmii³ Søø³² 'i³ ca²³lǿn²³ dsóo²³ quien³² Ma³rii³¹, xóo² Jesús 'i³ sɨ'²³te'²³ Cristo.
17Abraham ca²³dxá³ ju̱u̱n²³ mɨ²xe̱'n³¹ cɨ². Je² ca²³tɨ́³ gui²³quiʉ̱́³ taa'² 'e³ ja³'láa²³ ju̱u̱n²³ Abraham 'e³ ca²³la²³xen³ David. 'E³ quie'²³ la'³ je² ca²³tɨ́³ gui²³quiʉ̱́³ taa'² 'e³ ja³'láa²³ ju̱u̱n²³ 'ñée² David 'e³ ca²³tɨ́³ 'e³ i²xe̱'n³te'²³ dsa³ Israel 'e³ ca²³tøø³te'²³ juɨɨ³ Babilonia. 'E³ quie'²³ la'³ ma²ca¹tɨ́³ co̱'³ gui²³quiʉ̱́³ taa'² 'e³ ja³'láa²³ ju̱u̱n²³ David, jo̱³ ca²³tɨ́³ 'e³ ca²³la²³xen³ Cristo.
'E³ la²³ ca²³la²³xen³ Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18La²³la³ cu³lø³¹ 'e³ la²³ ca²³la²³xen³ Jesucristo: Rɨ³'ién² júu² quie'² Søø³² 'e³ rɨ²³tǿø²³ Ma³rii³¹ 'i³ rɨ²³lín³ xóo² Jesús. 'Íi² cɨ² 'e³ li²³quia̱'² uu'n² ca²³la²³quii²³ 'ñée² Ma³rii³¹ 'e³ huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'². Júu² 'uee'n³ quiee'³² Espíritu Gáan³ 'e³ ca²³la²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ 'í³. 19Jmee²³ 'e³ ca³dsaan³² Søø³², 'i³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³lín³ dsóo²³ quien³² Ma³rii³¹. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ 'née²³ Søø³² 'e³ rɨ²³sóo²³ rɨ²³jó²³ júu² 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ quie'² Ma³rii³¹. Qui² rɨ²³ji̱'²³ u²³'i'²³ 'u² cu²ru'³ rɨ²³jmée²³ la'³. 'E³ jo̱³ ca²³lǿn³ 'e³ rɨ²³yáan² júu² je² ñi³² 'nɨɨ'n³¹ miin²³, 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³tǿø²³ Ma³rii³¹. 20'E³ la²³ xin³ 'ín³ la'³, ca²³mi²³jnen³ 'ñée² jø̱n³ ángel quien³² Juii³ra² je² cɨ²³ Søø³². Ca²³jua'³ ángel 'í³:
―Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Søø³², dsa³ ju̱u̱n²³ David: 'A²³jia'³ 'ne'² 'e³ rɨ²juø'n¹nu³ 'uǿøn²nu³. Rɨ²tøøn³¹ quién²nu³ Ma³rii³¹ 'e³ rɨ²³lín³ mɨ²³quién²nu³. Qui² júu² 'uee'n³ quiee'³² Espíritu Gáan³ 'e³ ca²³la²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'². 21'E³ cɨ² li²³xen³ xi³yu̱u̱n³ dsóo²³ quien³². Jesús li²³xi̱i̱n³ rɨ²jméen². Qui² rɨ²³láan² dsa³ quien³² 'e³ jua'³ xa³ dsoo² quiee'³²te'²³. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ li²³xi̱i̱n³ la'³.
22La'³ cu³lø³¹ ca²³lǿ²³. Qui² 'ne'² rɨ²³lí³ 'e³ la²³ lǿ² ca²³jua'³ Juii³ra² Dios 'e³ rɨ²³lí³. 'E³ 'iin³¹ Dios ca²³lʉ́³ jø̱n³ dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³² ma²ca¹jua'³:
23Li²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'² jø̱n³ xi²³mɨɨ²³².
Li²³xen³ xi³yu̱u̱n³ 'i³ dsóo²³ quie'².
Emanuel rɨ²³sɨ'²³te'²³ xi³yu̱u̱n³ 'í³.
Qui² Emanuel jua'³te'²³ ju²³jmii²³² quiee'³²te'²³ 'e³ jua'³te'²³ 'e³ jen³¹ Dios quia̱'² jne².
24Ñín² Søø³² je² rɨ³guɨɨn³. 'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³jmée³ 'e³ la²³ ca²³dxi³ 'i'²³ ángel quien³² Juii³ra² quie'². Tǿø² quie'²³ Ma³rii³¹. 25'E³ quie'²³ ca²³'áan² 'ñée² Søø³² quia̱'² mɨ²³quie'² la²³huøø'n³¹ 'e³ 'íi² li²³xen³ xi³yu̱u̱n³, juø'n³ quie'²³ nee'n²³²te'¹ ca³ti³². Ca²³jmée³ 'e³ Jesús xi̱i̱n³ xi³yu̱u̱n³ ma²mɨ³'áa³ 'i'²³ 'e³ xen³.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Júu² 'mɨɨn³² 'e³ ca²³ŋɨń² Dios

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.