YouVersion Logo
Search Icon

SAN MATEO 1

1
Yʉ́m bombøta ra Jesucristo
1Guehna n'da ra søcuą i ja ua im ma to'o yʉ́ ngʉrpa bøta ra Jesucristo. Nu'a n'da ra Abraham nɛ man'da ra David nɛ xʉn ngu mi'da gätho yʉ́ ngʉrpa bombøta ʉ.
2Nu ra Abraham bim 'bʉ a n'da rá ts'ʉnt'ʉ ngue ra Isaac. Nu ra Isaac xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Jacob a. Nɛ nu ra Jacob xø bim 'bʉh yʉ́ ts'ʉnt'ʉ. Nu'a n'da ra Judá a nɛ'ʉ yʉ́n 'yohʉ. Nɛ gue'ʉ bi xąndgahe ʉ dyʉ ją'i israelgähe, dyʉ judíohe. 3Nɛ nu ra Judá bim 'bʉ i yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ. N'dam'bʉi thoho yoho. Nu'a n'da ra Fares. Nu'a man'da ra Zara. Nɛ nu'a rá mbe ʉ rá thuhu ra Tamar a. Nɛ nu ra Fares bim 'bʉ a n'da rá ts'ʉnt'ʉ ngue ra Esrom. Nɛ nu ra Esrom, xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Aram a. 4Nɛ nu ra Aram bim 'bʉ a n'da rá ts'ʉnt'ʉ ngue ra Aminadab. Nɛ nu ra Aminadab, xø bim 'bʉ a n'da rá ts'ʉnt'ʉ, ra Naason a. Nɛ nu ra Naason, xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Salmón a. 5Nu ra Salmón xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Booz a. Nɛ nu ra Booz, rá mbe a ra Rahab. Nɛ nu ra Booz xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Obed a. Nɛ nu rá mbe ra Obed, ra Rut a. Nɛ nu ra Obed xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Isaí a. 6Nɛ nu ra Isaí xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra David a. Nɛ nu ra David gue'a bin ts'ʉt'abi a. Nɛ nu ra David xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Salomón a. Nɛ nu rá mbe ra Salomón, gue'a xí du rá ndø rá thuhu Urías.
7Nɛ nu ra Salomón xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Roboam a. Nɛ nu ra Roboam xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Abías a. Nɛ nu ra Abías xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Asa a. 8Nɛ nu ra Asa xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Josafat a. Nɛ nu ra Josafat xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Joram a. Nɛ nu ra Joram xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Uzías a. 9Nɛ nu ra Uzías xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Jotam a. Nɛ nu ra Jotam xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Acaz a. Nɛ nu ra Acaz, xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Ezequías a. 10Nɛ nu ra Ezequías xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Manasés a. Nɛ nu ra Manasés, xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Amón a. Nɛ nu ra Amón, xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Josías a. 11Nɛ nu ra Josías, xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ ra Jeconías a, nɛ'ʉ yʉ́n 'yohʉ. Nɛ gue'ʉ yʉ pa bi ts'ix ʉ ma mi israelhe dyʉ judíohe bʉ ja ra häi Babilonia. Bi zix yʉ́n sʉihʉ.
12Nɛ nubʉya nu ra Jeconías bin xąnd bʉ ra häi Babilonia a, nɛ'a rá ts'ʉnt'ʉ ngue ra Salatiel. Nu ra Salatiel xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Zorobabel a. 13Nɛ nu ra Zorobabel xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ ra Abiud a. Nɛ nu ra Abiud xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Eliaquim a. Nɛ nu ra Eliaquim xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Azor a. 14Nɛ nu ra Azor xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Sadoc a. Nɛ nu ra Sadoc xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Aquim a. Nɛ nu ra Aquim xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Eliud a. 15Nɛ nu ra Eliud xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Eleazar a. Nɛ nu ra Eleazar xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Matán a. Nɛ nu ra Matán xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra Jacob a. 16Nɛ nu ra Jacob xø bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ, ra José a. Gue'a rá ndø ra María a. Nɛ gue'a rá mbe ra Jesús a, ngue ra Cristo a bʉya, rá thahni Oją.
17Nɛ gue'ʉ gätho yʉ́m bombøta ra Jesucristo ʉ. Mbʉdi tho ra Abraham, ná 'dɛ'magoho a ra David. Nɛ xø bim 'bʉh mi 'dɛ'magoho yʉ́m bombøta nɛ gue'ʉ yʉ pa bi ts'ix pʉ Babilonia. Nɛ xø bim 'bʉh mi 'dɛ'magoho, ná 'dɛ'magoho a ra Cristo bʉya.
Nu'a bin ja 'bʉ mim 'bʉh ra Jesucristo
18Nɛ nu'bʉ mim 'bʉh ra Jesucristo, nu'a rá mbe ngue ra María bi 'yän'na ra José, nɛ ya in nde din thąt'ui, pɛ nu'bʉ hin ním 'bʉhmi, ya bi hnu ngue in hąt'ʉhni ra María, pɛgue bi nɛqui zɛhɛ rá t'ʉhni nangue rá Hogandąhi Oją. 19Nɛ nu ra José bʉya bi bɛ̨ni hanja bin hąt'ʉhni a ra María. Pɛgue ra hocją'i a ra José nɛ him mi nde di yąp'a ra María bʉ 'bʉh ra zɛ'mi pɛgue bi bɛ̨ni da hyɛtho. 20Nɛ nu ra José, nu'bʉ ngubʉ mim bɛ̨ni, bi 'uį n'da ra t'į 'bʉ min ąpʉ rán ngunsɛ, bi nu rám 'bɛhni Oją bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'i, hague José, rám bom'bɛto i ra David, xʉn ho 'bʉ gam 'bʉhmi a ra xisu, nguetho nu ra 'uɛre dim 'bʉi, dim 'bʉi nangue rá Hogandąhi Oją a. 21Nɛ dim 'bʉ a n'da rá ts'ʉnt'ʉ ra María, gui xip rá thuhu ra Jesús. Nu'a ra Jesús nam bøni ngue da yąni gätho yʉ́ mijudíohʉ, yʉ israel, nangue yʉ́ ts'oqui ʉ, bi 'yɛ̨mp'a rám 'bɛhni Oją a ra José 'bʉ min ąha.
22Nguetho maya'bʉ thoho bi zän Oją a ra María 'bʉ mi man'a ra pøngahyą ngue bi 'yɛ̨na:
23N'da ra hmute ngue hin jąm'bʉ n'dandį bi zo a n'da ran 'yohʉ, nɛ din hąt'ʉhni.
Nɛ nu'a rá t'ʉhni dim 'bʉi da t'ɛ̨mbi ra Emanuel, bi 'yɛ̨n'a ra pøngahyą maya'bʉ.
Nɛ nu'a ra Emanuel in nde da ma: “Dí 'bʉhmbʉ Oją.”
24Janangue'a nu'bʉ mi hyax bʉya a ra José, bi 'yøt'e 'bɛ'a bi xi a rám 'bɛhni Oją, nɛ 'bex bi zin'a ra María. 25Pɛ him 'bexque njuąntho bim 'bʉhmi, ja gue'bʉ bim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ ra María. Nɛ nu ra José bʉya bi xih rá thuhu ra Jesús a ra t'ʉhni bim 'bʉi.

Currently Selected:

SAN MATEO 1: otm

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy