San Juan 2
MAANT
2
Jè kjo̱xkón xi kis'iìn ítjòn Jesús
1Xi komà jàn na̱chrjein, kis'e jngoò s'eí nga chixàn xi̱ta̱ ján na̱xa̱ndá Caná, ya̱ nangui Galilea. Ti̱koa̱á ya̱á tíjna jè nea̱‑la̱ Jesús. 2Ti̱koa̱ kinokjoà‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ya̱ ñánda chixàn xi̱ta̱. 3K'e̱ nga jyehet'aà vino, jè nea̱‑la̱ Jesús kitsò:
―Mì ti̱ mé vino tjín‑ne.
4Jesús kitsò:
―¿Mé xi ma‑lè? ¿Mé‑ne 'a̱n kò'mì‑ná? Kj'eè kiì bijchó na̱chrjein‑na̱ nga skoe̱‑na̱ xi̱ta̱ yá‑ná 'a̱n.
5Jè nea̱‑la̱ Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi bíya vino:
―K'oa̱á s'ín ti̱kitasòn yije‑là koni s'ín tsò‑nò.
6Ya̱ títsa̱jna joòn ti̱jí nda̱jo̱ xi sinchá nandá, xi síkjeén jñà xi̱ta̱ judío nga ma sítsjeè‑ne tsojmì xi tjín‑la̱ koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ xi xkón tjín. Jñà ti̱jí kjiyaá‑la̱ tsà jò ko̱ tsà jàn nisa nandá. 7Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ chi̱'nda xi nchibíya vino:
―Ti̱nchaà nandá ti̱jí koi.
Jñà xi̱ta̱ chinchá nandá; jngoò k'aá kisìtseè. 8I̱kjoàn kitsò Jesús:
―Ti̱nachrjeè chiba vino; tanguíko̱‑là jè xi tísís'in‑la̱ xi̱ta̱.
K'e̱é kiìko̱‑la̱. 9Jè xi̱ta̱ xi oko̱‑la̱ nga tísís'in‑la̱ jñà xi̱ta̱, kiskoòt'aà nandá xi vino komà; xi̱ta̱ jè, mìkiì tíjiìn‑la̱ ñánda j'iì‑ne. (Tà jñá tíjiìn‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda xi tsachrje nandá.) Jè xi̱ta̱ xi oko̱‑la̱, k'e̱é kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ x'i̱n xi chixàn, 10kitsò‑la̱:
―Ngats'iì xi̱ta̱, jè tsjá ítjòn vino xi 'ñó ndaà; k'e̱ nga jye 'ñó 'biì jñà xi̱ta̱, k'e̱é tsjá xi chiba ndaà. Ta̱nga ngaji̱, kòbinchatjó‑né xi 'ñó ndaà, skanda sa̱á tì'biì.
11Jè kjo̱xkón xi kis'iìn ítjòn Jesús ján na̱xa̱ndá Caná nangui xi chja̱‑ne Galilea; k'oa̱á s'ín tsakó kjoa̱ jeya‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱.
12Xi jye komà i̱skan, Jesús kiì ján na̱xa̱ndá Capernaum; kiìko̱ nea̱‑la̱, 'ndse̱, ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. Tà chibaá na̱chrjein tsibìtsa̱jna ya̱ na̱xa̱ndá jè.
K'e̱ nga kiì s'eí Jesús ján Jerusalén
(Mateo 21:12‑13; Marcos 11:15‑18; Lucas 19:45‑46)
13Nga jye nchrobá machrañà s'eí‑la̱ xi̱ta̱ judío xi bitjo k'e̱ nga itjokàjiìn kjo̱'in ján nangui Egipto, Jesús kiì ján Jerusalén. 14K'e̱ nga jahas'en i̱ngo̱ ítjòn, kijtseè nga tjín xi̱ta̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ xi nchihotíjna nchra̱ja̱ ko̱ orrè ko̱ paloma; ti̱koa̱ títsa̱jna xi síkjatjìya to̱n. 15Jesús tsibíndaà jngoò na'ñó xi tsajá‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga tsachrje yije ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱, ko̱ nchra̱ja̱ ko̱ orrè. Tsibíxteèn to̱n‑la̱ jñà xi síkjatjìya to̱n. Jngoò k'aá chinchá ngajten ími̱xa̱‑la̱. 16Jñà xi̱ta̱ xi nchihotíjna ni̱se paloma, kitsò‑la̱:
―Ti̱nachrjeè yije cho̱ koi; kì ni'ya ndi̱tsi̱n 'nè ni'ya‑la̱ Na̱'èn‑na̱.
17Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ k'e̱é tsibítsjeèn‑la̱ nga k'oa̱s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “'Ñó matsjake̱ ni'ya‑lè; koií kjoa̱‑la̱ nga machi̱ni̱keè.”
18Jñà xi̱ta̱ judío kiskònangui‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱:
―¿Mé kjo̱xkón xi okoò‑náje̱n nga tjín‑lè kjo̱tíxoma i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi 'nì?
19Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱:
―Ti̱kixàña i̱ngo̱ jè, 'a̱n, jàn na̱chrjein kìndàyà ìjngoò k'a‑na̱.
20Kitsò jñà xi̱ta̱ judío:
―I̱ngo̱ jè ichán joòn nó kisindaà‑ne, koa̱ ji̱, ¿a tà jàn na̱chrjein kíndaà xi̱tse̱ ìjngoò k'a‑ne?
21Ta̱nga jè i̱ngo̱ xi kisìkaxki̱ Jesús, jè yijo‑la̱ xi o̱kitsò‑la̱. 22K'e̱ nga jye jaáya‑la̱ Jesús nga k'en, k'e̱é tsibítsjeèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ 'én xi o̱kitsò. K'e̱é kòkjeiín‑la̱ koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá ko̱ 'én xi kiìchja̱ Jesús.
Jesús, kós'ín ma ndaá beè ini̱ma̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱
23Jesús k'e̱ nga tsibìjna s'eí Paxko̱ ján Jerusalén, kjìn xi̱ta̱ kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ k'e̱ nga kijtseè kjo̱xkón xi kis'iìn. 24Ta̱nga Jesús mìtsà nguì ndaà tíjngoò ikon i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ koi, nga jyeé beèxkon yije xi̱ta̱. 25Jesús mìkiì mochjeén‑la̱ nga kj'ei̱í xi̱ta̱ o̱ki̱tso̱‑la̱ kó s'ín jñà xi̱ta̱; jè, jyeé beè ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ kós'ín síkítsjeèn.