YouVersion Logo
Search Icon

Matíe Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte
Wěma élɔ́ ɔ́, Wɛn Ɖagbe wɛ è dǒ d'é mɛ, bó ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛhwlɛ́ngántɔ́ e sín akpá è dǒ é. Mɛ e wlán wěma ɔ́ zán Akɔjijɛ Xóxó ɔ́ sín xógbe ɖé lɛ́ɛ dó ɖe xlɛ́ mǐ ɖɔ jiji Jezu tɔn ɔ́, akpá e è dǒ ɖo Akɔjijɛ Xóxó ɔ́ mɛ ɔ́ wɛ è ɖe; Jezu wɛ nyí Mawu gbɛɖe ɔ́ sín vǐ. É wɛ nyí Klísu, mɛ e Mawu sɔ́ é.
Wɛn Ɖagbe Matíe tɔn ɔ́, Jezu sín tan wɛ é kpi, bɛ́ sín jiji tɔn jí káká yi nǔ gǔdo gúdo tɔn e é zɔ́n ahwanvú tɔn lɛ́ɛ ɔ́ jí. É nyí gbɛninɔ Jezu tɔn ɔ́ bǐ sín xó ná ɖɔ wɛ è ɖe ǎ, lo ɔ́, nǔ e é wa lɛ́ɛ kpó nǔ e é kplɔ́n mɛ lɛ́ɛ kpó sín kúnnu wɛ è ɖe.
Xó tají tají atɔ́ɔ́n e Jezu ɖɔ dó axɔ́súɖuto Mawu tɔn wú lɛ́ɛ ján dó tan ɔ́ mɛ.
Xó tají tají atɔ́ɔ́n lɛ́ɛ ɖíe:
1) Jezu kplɔ́n nǔ mɛ ɖo só jí (5—7)
2) Nǔ e Jezu kplɔ́n ahwanvú wěwe lɛ́ɛ é (10)
3) Jezu dó lǒ dó axɔ́súɖuto Mawu tɔn wú (13)
4) Ahwanvú nyínyí sín tínmɛ (18)
5) Axɔ́súɖuto Mawu tɔn sín wǐwá (24—25)
Nǔ tají tají e ɖo wěma ɔ́ mɛ lɛ́ɛ
Tɔ́gbó tɔgbo Jezu tɔn lɛ́ɛ kpó jijimɛ tɔn kpó (1—2)
Jǎan lɛ yɛhwesin nú Jezu; awǒvi tɛ́n Jezu kpɔ́n (3—4)
Jezu kplɔ́n nǔ mɛ ɖo só jí (5—7)
Nǔ e Jezu jlɛ́ lɛ́ɛ (8—9)
Jezu sɛ́ ahwanvú tɔn lɛ́ɛ dó azɔ̌ gbé (10)
Jezu kpó mɛ e gbɛ́ xó tɔn lɛ́ɛ kpó (11—12)
Axɔ́súɖuto sɛ́xwé tɔn sín lǒ lɛ́ɛ (13)
Nǔ e Jezu jlɛ́ lɛ́ɛ kpó xó e é ɖɔ xá Falizyɛn lɛ́ɛ é kpó (14—17)
Ahwanvú nyínyí sín tínmɛ (18)
Jezu gosín Galilée yi Jeluzalɛ́mu (19—23)
Gbɛtɔ́ví ɔ́ ná lɛ́ kɔ wá (24—25)
Yajiji Jezu tɔn, kú tɔn kpódó fínfɔ́n sín kú tɔn kpó (26—28)

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy