YouVersion Logo
Search Icon

Malacíi 3

3
1 Xósin e Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ ná mi ɔ́ ɖíe: “Un sɛ́ wɛnsagun ce dó, bɔ é ná bló ali ce ɖó. Mawu Mavɔmavɔ e ba wɛ mi ɖe ɔ́ ná wá sinsɛnxɔ tɔn mɛ ɖo ajijimɛ. Wɛnsagun e nɔ te kpɔ́n wɛ mi ɖe ɔ́ ná jlá akɔ ce e un ná jɛ xá mi ɔ́ sín xó. Éɖíe, é jǎwe. 2 Mɛ ɖé na sixú gán hwenu e é na wá dó é ǎ. Hwenu e é ná ɖe éɖée xlɛ́ ɔ́, mɛɖé ná sixú nɔ te nukɔn tɔn ǎ. É na cí fletuntɔ́ sín myɔ ɖɔhun. É ná cí avɔnyatɔ́ sín aɖǐ ɖɔhun. 3É ná jɛ fínɛ́, bó ná za zunkɔ́ lɛ́ɛ, bó ná ɖe nǔ kwíji lɛ́ɛ síin. É ná slá wǔ nú Levíi ví vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ lɛ́ɛ bǐ dégbédégbé, lě e è nɔ́ xo zo dó siká kpódó kpatágan kpó, bó nɔ́ ɖe nǔ kwíji sín mɛ gbɔn é, bɔ vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ énɛ́ lɛ́ɛ ná xwlé vɔ̌sánú yětɔn lɛ́ɛ Mawu Mavɔmavɔ, lě e è nɔ́ bló gbɔn ɖ'ayǐ é. 4Mawu Mavɔmavɔ ná yí vɔ̌sánú Judáanu lɛ́ɛ tɔn kpódó Jeluzalɛ́munu lɛ́ɛ tɔn kpó, kpódó xomɛhunhun kpó, lě e é kó nɔ́ wa gbɔn ɖ'ayǐ, ɖo xwe e ko wá yi lɛ́ɛ mɛ é. 5Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ ɖɔ: ‘Un ná wá tɛ́ntin mitɔn, bó ná ɖɔ hwɛ xá mi. Un ná hwlɛndó, bó ná dó hwɛ mɛ e nɔ wa bǒ lɛ́ɛ, mɛ e nɔ lɛ aga lɛ́ɛ, mɛ e nɔ dó akpá bó má nɔ́ ɖe ǎ lɛ́ɛ, mɛ e ma nɔ sú axɔ́ azɔ̌watɔ́ ǎ lɛ́ɛ, mɛ e nɔ táfú asúkúsi kpó tɔ́cyɔvǐ kpó, abǐ mɛ e nɔ́ jɛ agɔ dó jǒnɔ lɛ́ɛ, kpódó mɛ e ma nɔ ké ya ɖěbǔ nú mì ǎ lɛ́ɛ bǐ kpó.’ ”
È nǐ lɛ́ kɔ wá Mawu Mavɔmavɔ gɔ́n
6“Nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ́, un nɔ húzú ǎ, midɛɛ lɛ́ɛ ɔ́, mi ka gɔn Jakɔ́bu ví titewungbe lɛ́ɛ nyí ǎ. 7Mi hɔn nú nǔkplɔ́nmɛ ce lɛ́ɛ tɔ́gbó mitɔn lɛ́ɛ ɖɔhun, mi se tónú nú nǔkplɔ́nmɛ ce lɛ́ɛ ǎ. Mi bo lɛ́ kɔ wá gɔ̌n ce, énɛ́ ɔ́, un ná lɛ́ kɔ wá mi gɔ́n. Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ wɛ ɖɔ mɔ̌. Mi ka ɖɔ: ‘Nɛ̌ mǐ ká sixú lɛ́ kɔ wá gɔ̌n towe gbɔn?’ 8Gbe e un ná yí nú mi ɔ́ ɖíe: Nǔ ɖagbe wɛ é nyí ɖɔ è nǐ jɛ ajo dó Mawu a? Mi ka nɔ jɛ ajo dó mì, bó nɔ́ kanbyɔ́ mì ɖɔ: ‘Étɛ́ wɛ mǐ fin dó we?’ Mǎɖówǒ kpó vɔ̌sánú lɛ́ɛ kpó wɛ mi fin dó mì. 9Cekúnnu heelú wɛ nyí bó ɖo kɔ mitɔn, ɖó mi nɔ jɛ ajo dó mì, mi togun ɔ́ bǐ. 10 Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ ɖɔ: ‘Mi hɛn mǎɖówǒ lɛ́ɛ gbesisɔ tɔn wá sinsɛnxɔ ce mɛ, bónú nǔɖuɖu ná tíin ɖo xwé ce gbe. Mi bló gbɔn mɔ̌ bó dó tɛ́n mì kpɔ́n, bó ná kpɔ́n ɖɔ un ma ná hun sɛ́xwé hɔn lɛ́ɛ ɖó nuvo nú mi a jí; un ma ná kɔn nyɔ̌ná dó mi jí bɔ é ná túnflá a jí. 11Un ná sú ali dó nǔvínúví lɛ́ɛ bɔ yě ná ɖu nǔ e mi dó lɛ́ɛ ǎ; bɔ vǐwuntín mitɔn lɛ́ɛ ná gɔn sínsɛ́n ǎ. Akpá tɔn wɛ un dó nú mi. 12Akɔta lɛ́ɛ bǐ ná nɔ́ ylɔ́ mi ɖɔ nyɔ̌nánɔ, ɖó to mitɔn ná nyí awǎjijɛ sín to.’ ” Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ wɛ ɖɔ mɔ̌.
Azǎn e gbe Mawu ná ɖe hwɛjijɔ tɔn xlɛ́ é
13Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ: “Mi nɔ dó mɛmasígbe nú mì, bó ká nɔ́ ɖɔ: xó towe nyanya tɛ́ mǐ ká nɔ́ ɖɔ ɖo mǐɖée tɛ́ntin? 14Nǔ e mi nɔ ɖɔ ɔ́ ɖíe: ‘Mawu sinsɛn ɔ́, nǔ yǎyá wɛ é nyí. Mǐ se tónú nú nǔ e é zɔ́n lɛ́ɛ, bó ká ɖo aluwɛ mɛ, mɛ e cyɔ kú lɛ́ɛ ɖɔhun ɖó Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ wútu; le tɛ́ wɛ ɖ'é mɛ nú mǐ.’ ” 15Mi nɔ lɛ́ ɖɔ: “Mǐ mɔ din lo ɖɔ jimakplɔ́n lɛ́ɛ wɛ nǔ nyɔ́ ná, bɔ gbɛ ɔ́ nɔ́ hun ali nú nǔnyanyawatɔ́ lɛ́ɛ. Yě ná bó ɖo xó ba Mawu wɛ ɔ́, yě nɔ́ gán ɖ'é mɛ jɛ́n wɛ.”
16Énɛ́ ɔ́, mɛ e nɔ hwíhwɛ́ yěɖée dó Mawu Mavɔmavɔ glɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ xó nú yěɖée. Mawu Mavɔmavɔ ɖótó yě, é se nǔ e yě ɖɔ ɔ́. È wlǎn mɛ e tunwun Mawu Mavɔmavɔ, bó nɔ́ sí i lɛ́ɛ sín nyǐkɔ dó wěma mɛ ɖo nukɔn tɔn. 17Bɔ Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ ɖɔ: “Gbe e gbe un ná ɖe hlɔ̌nhlɔ́n ce xlɛ́ ɔ́, un ná zé mɛ énɛ́ lɛ́ɛ dó ɖó mɛ ce ná. Yě ná nyí togun ce, un ná nyɔ́ xomɛ dó yě wú lě e tɔ́ nɔ́ nyɔ́ xomɛ dó vǐ e nɔ́ sɛn ɛ ɔ́ wú gbɔn é. 18Mi ná lɛ́ vɔ́ mɔ vogbingbɔn e ɖo hwɛjijɔnɔ lɛ́ɛ kpódó mɛdídá lɛ́ɛ kpó tɛ́ntin é, vogbingbɔn e ɖo mɛ e nɔ sɛn mì kpó mɛ e ma nɔ sɛn mì ǎ lɛ́ɛ kpó tɛ́ntin é.” 19Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ ɖɔ: “Xomɛsinzán ce jǎwe, bó cí myɔkpó e mɛ zo hɛhɛ ɖe ɔ́ ɖɔhun. Azǎn énɛ́ gbe ɔ́, è nǎ dó jimakplɔ́n lɛ́ɛ kpó nǔnyanyawatɔ́ lɛ́ɛ kpó zo, bɔ yě ná ji sɛ ɖɔhun. Đɔ kpó ala kpó ɖě sɔ́ ná kpo ǎ. 20Amɔ̌, hwɛjijɔ ná hɔ́n dó mi mɛ e nɔ sí mì lɛ́ɛ jí hwesivɔ́ ɖɔhun, bɔ azɔn mitɔn ná gbɔ. Mi ná tɔ́n bó ná lɔ́n yi jǐ nyibúví e ɖo wutó mɛ tɔ́n sín wɛ ɔ́ ɖɔhun. 21Gbe e gbe un ná ɖe hlɔ̌nhlɔ́n ce xlɛ́ ɔ́, mi na li mɛdídá lɛ́ɛ, yě ná cí afúntúntún ɖɔhun ɖo afɔ mitɔn lɛ́ɛ glɔ́. Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ wɛ ɖɔ mɔ̌.”
Elíi ná lɛ́ kɔ wá
22Mi flín nǔ e mɛsɛntɔ́ ce Mɔyízi kplɔ́n mi é. Mi se tónú nú tito kpódó sɛ́n e un sɔ́ dó así n'i ɖo Holɛ́bu só ɔ́ jí nú togun Izlayɛ́li tɔn ɔ́ bǐ é kpó.
23 “Éɖíe, cóbónú azǎn Mawu Mavɔmavɔ tɔn, azǎn ɖaxó e è ɖǒ ná ɖi xɛsi ná ɔ́ ná wá ɔ́, un ná sɛ́ gbeyíɖɔ ce Elíi dó. 24È nǎ dó hwɛ gbɔ nú tɔ́ lɛ́ɛ kpó vǐ yětɔn lɛ́ɛ kpó, bó ná dó hwɛ gbɔ nú vǐ lɛ́ɛ kpó tɔ́ yětɔn lɛ́ɛ kpó. Énɛ́ ɔ́, un sɔ́ ná wá gba to mitɔn ǎ.”

Currently Selected:

Malacíi 3: Fon13

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy