Bǐbɛ́mɛ 4
FON
4
Kanyɛ́ɛ kpódó Abɛ́li kpó
1Adámu ɖó xó xá asi tɔn Ɛvu, bɔ Ɛvu mɔ xo bó ji vǐ súnnu ɖokpó, bɔ è nɔ ylɔ́ vǐ ɔ́ ɖɔ Kanyɛ́ɛ. Ée é ji vǐ ɔ́ é ɔ́, é ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ d'alɔ mì bɔ un ji vǐ ɖokpó.” 2É lɛ́ ji vǐ súnnu ɖokpó dó Kanyɛ́ɛ nɛgbé, bɔ è nɔ ylɔ́ ɛ ɖɔ Abɛ́li.
Abɛ́li wá nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́, bɔ Kanyɛ́ɛ wá nyí glesi.
3É wá su gbe ɖokpó, bɔ Kanyɛ́ɛ hɛn nǔ e gle tɔn ná ɔ́ wá xwlé Mawu Mavɔmavɔ. 4#Eblée 11.4 Abɛ́li éyɛ́ ɔ́, é hɛn gbɔ̌ tɔn lɛ́ɛ sín nukɔn ví lɛ́ɛ wá sá vɔ̌ nú Mawu Mavɔmavɔ, bó xwlé e akpáxwé ɖagbe ɖagbe lɛ́ɛ. Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ nukún ɖagbe dó kpɔ́n Abɛ́li kpó vɔ̌sánú tɔn kpó. 5É ká ɖe kɔ dó Kanyɛ́ɛ kpódó vɔ̌sánú tɔn kpó. Nǔ énɛ́ ɔ́ sin xomɛ nú Kanyɛ́ɛ ɖésú, bɔ é nylá nukún mɛ. 6Ée é sin xomɛ mɔ̌ ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Nɛ̌ wɛ gbɔn bɔ a sin xomɛ bó nylá nukún mɛ sɔ mɔ̌? 7Nú nǔ ɖagbe wɛ a ko wa ɔ́, a nǎ zé ta dó jǐ; ée a ma ka wa nǔ ɖagbe ǎ ɔ́, hwɛhuhu ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo hɔn towe ta, bó jló ná ɖu ɖo jǐ towe; ma ka lɔn ó.”
8 # Matíe 23.35; Luki 11.51; 1 Jǎan 3.12 Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ mɔ̌ nú Kanyɛ́ɛ có, Kanyɛ́ɛ ɖɔ nú nɔví tɔn Abɛ́li ɖɔ ní wá mǐ yi gle mɛ. Ée yě yi jɛ dɔ̌n ɔ́, Kanyɛ́ɛ zɔn nɔví tɔn Abɛ́li jí bó hu.
9Ée é hu i ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ kanbyɔ́ Kanyɛ́ɛ ɖɔ: “Fítɛ́ nɔví towe Abɛ́li ɔ́ ɖe?” Bɔ é yí gbe n'i ɖɔ: “Un tunwun ǎ! Nyɛ wɛ nɔ cɔ́ nɔví ce a?” 10#Eblée 12.24 Ée é ɖɔ mɔ̌ ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ n'i ɖɔ: “Étɛ́ a wa mɔ̌ nɛ́? Nɔví towe sín hun ɖo xó sú sín ayǐkúngban jí wá gɔ̌n ce wɛ, bó ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ ɖɔ má ba hlɔn. 11Bɛ́ sín din ɔ́, a nǎ gosín ayǐkúngban e kɛ nu, bó nu nɔví towe e a hu ɔ́ sín hun ɔ́ jí. Nu wɛ un dó we. 12Nú a lɛ gle ɔ́, ayǐkúngban sɔ́ ná ná dɔkun tɔn we ǎ; a nǎ nɔ fí ɖokpó ɖo ayǐkúngban ɔ́ jí ǎ; a nǎ nɔ́ ɖo flúflú kpé wɛ.”
13Ée Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ mɔ̌ ɔ́, Kanyɛ́ɛ ɖɔ: “Hwɛ e un hu ɔ́ d'agba dín; é nyí agban ɖé wɛ é nyí ɔ́, un sixú hɛn ǎ. 14Áo! Hwi ɖíe nya mì sín ayǐkúngban élɔ́ jí égbé din, bɔ un ná yi hɔn hwlá cí fí ɖé, ɖo zɔ nú we e. Un ná mɔ fí ɖé nɔ ɖo ayǐkúngban jí ǎ, bó ná nɔ́ ɖo flúflú kpé wɛ, bɔ mɛ ɖěbǔ mɔ mì ɔ́, mɛ ɔ́ ná hu mì.” 15Mawu Mavɔmavɔ ká ɖɔ n'i ɖɔ: “Nú mɛ ɖé hu we ɔ́, azɔn tɛ́nwe wɛ è nǎ ba hlɔn towe.”
Ée Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ mɔ̌ ɔ́, é ɖó wuntun i, bónú mɛ ɖěbǔ mɔ ɛ ɔ́, mɛ ɔ́ má hu i ó. 16Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Kanyɛ́ɛ hɔn yi cí zɔ nú Mawu Mavɔmavɔ; é yi cí Nɔdu yíkúngban jí, ɖo Edɛ́ni sín zǎnzǎnhwe jí.
Kanyɛ́ɛ ví lɛ́ɛ
17Kanyɛ́ɛ ɖó xó xá asi tɔn, bɔ é mɔ xo, bó ji vǐ súnnu ɖokpó, bɔ è nɔ ylɔ́ vǐ ɔ́ ɖɔ Henɔki. Kanyɛ́ɛ ɖó toxo ɖokpó ayǐ bó ɖó vǐ tɔn Henɔki sín nyǐkɔ ná. 18Henɔki ji Iladi, Iladi ji Mɛhuyaɛ́li, Mɛhuyaɛ́li ji Mɛtucaɛ́li, bɔ Mɛtucaɛ́li ji Lamɛki.
19Lamɛki da asi we. Asi tɔn lɛ́ɛ ɖokpó nɔ́ nyí Ada, wegɔ́ ɔ́ nɔ́ nyí Sila. 20Ada ɔ́ ji Yabalu; Yabalu wɛ nyí kanlinnyitɔ́ nukɔntɔn; é wɛ nyí yě mɛ e nɔ ɖo kanlin nyi wɛ, bó nɔ́ ɖo yiyi wɛ lɛ́ɛ sín tɔ́gbó. 21Nɔví tɔn nɔ́ nyí Yubalu. É wɛ dó kanhún xixo kpó kpete kúnkún kpó wá. 22Sila ɔ́ ji Tubalu-Kanyɛ́ɛ. Tubalu-Kanyɛ́ɛ wɛ nɔ zé ganvɔ abǐ gan dó tun alǐnnyánú ɖíɖá lɛ́ɛ bǐ ná. É wɛ dó nǔtunwuntunwun wá. É ɖó nɔví nyɔ̌nu ɖokpó bɔ é nɔ́ nyí Naama.
23Lamɛki ɖɔ nú asi tɔn lɛ́ɛ gbe ɖokpó ɖɔ:
“Ada, Sila, mi ɖótó mì!
Asi ce lɛ́ɛ e mi, mi ɖótó xó ce.
Nú è dǒ nǔ mì ɔ́, un nɔ hu súnnu mɛxó ɖokpó;
è ka d'akpa wǔ ce ɔ́, un nɔ hu yɔkpɔ́vú ɖokpó.
24 # Matíe 18.22 Ényí è hu gbɛtɔ́ tɛ́nwe dó ba Kanyɛ́ɛ sín hlɔn ɔ́,
gbɛtɔ́ kanɖé gbantɔ́n-nukún-we (77) wɛ è nǎ hu dó ba nyɛ Lamɛki sín hlɔn.”
25Adámu lɛ́ ɖó xó xá asi tɔn, bɔ é mɔ xo bó ji vǐ súnnu ɖokpó, bó sun nyǐ i ɖɔ Sɛ́ti. É ɖo ɖiɖɔ wɛ ɖɔ Mawu ná émí vǐ ɖěvo dó Abɛ́li e Kanyɛ́ɛ hu ɔ́ sín tɛnmɛ.
26Sɛ́ti lɔ ji vǐ ɖokpó, bó sun nyǐ i ɖɔ Enɔci. Sín hwenɛ́nu wɛ è nɔ xomlá Mawu bó nɔ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ Mawu Mavɔmavɔ.