Bǐbɛ́mɛ 3
FON

Bǐbɛ́mɛ 3

3
1 Lo ɔ́, dan wɛ nyí kanlin e sɛ́ hú gběkanlin e Mawu Mavɔmavɔ bló lɛ́ɛ bǐ é. Dan ɔ́ kanbyɔ́ nyɔ̌nu ɔ́ ɖɔ: “Mawu ɖɔ mi kún ɖó ná ɖu atínsínsɛ́n e ɖo jikpá ɔ́ mɛ lɛ́ɛ ɖěbǔ ó nǔgbó a?” 2Bɔ nyɔ̌nu ɔ́ yí gbe n'i ɖɔ: “Mǐ hɛn ɔ́, mǐ nǎ ɖu atínsínsɛ́n e ɖo jikpá ɔ́ mɛ lɛ́ɛ, 3amɔ̌, atín e ɖo jikpá ɔ́ tɛ́ntin ɔ́, Mawu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ní má ɖu sínsɛ́n tɔn ó, mǐ ní má ɖ'alɔ wú lɔ vɔ́vɔ́ ó, mǐ táá kú.” 4Dan lɛ́ yí xó bó ɖɔ: “Gbeɖé kpɔ́n, mi ná kú ɖě ǎ, 5lo ɔ́, Mawu tunwun ɖɔ gbe e gbe mi ná ɖu ɔ́, mi ná mɔ nukúnnú jɛ lě e nǔ lɛ́ɛ ɖe gbɔn ɔ́ wú, é ɖésúnɔ Mawu ɔ́ ɖɔhun, bó ná tunwun nǔ ɖagbe kpódó nǔ nyanya kpó.”
6Énɛ́ ɔ́, nyɔ̌nu ɔ́ mɔ ɖɔ atín ɔ́ nyɔ́ kpɔ́n, bɔ sínsɛ́n tɔn ná nyɔ́ ɖu. É mɔ ɖɔ nú è ɖu nǔgbó ɔ́, è nǎ ɖó nukúnnú mɔ jɛ nǔ mɛ. Énɛ́ ɔ́, é ba bó ɖu; asú tɔn ɖo akpá tɔn, bɔ é ná ɛ bɔ élɔ́ ɖu. 7Ée yě ɖu ɔ́, yě mɛ we lɛ́ɛ mɔ nukúnnú jɛ lě e yě ɖe gbɔn ɔ́ wú, bó mɔ ɖɔ émí ɖo mɛ̌. Hwe énɛ́ ɔ́ nu ɔ́, yě ba fígima bó sin ɖě dó ɖě wú, lobo sɔ́ sin dó alin avɔ ɖɔhun.
8Gbadanu wá su, bɔ Mawu Mavɔmavɔ ɖo sa ɖi gbɔn jikpá ɔ́ mɛ wɛ, bɔ yě se afɔ tɔn gbe. Énɛ́ ɔ́, yě yi hɔn hwlá dó atín e ɖo jikpá ɔ́ mɛ lɛ́ɛ tɛ́ntin. 9Mawu Mavɔmavɔ ká ylɔ́ súnnu ɔ́, bó ɖɔ: “Fítɛ́ wɛ a ɖe?” 10Bɔ súnnu ɔ́ yí gbe n'i ɖɔ: “Afɔ towe gbe wɛ un se ɖo jikpá ɔ́ mɛ bɔ xɛsi ɖi mì bɔ un hɔn hwlá, ɖó mɛ̌ wɛ un ɖe.” 11Mawu Mavɔmavɔ ká kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ wɛ ɖɔ nú we ɖɔ a ɖo mɛ̌? Atín e sín sínsɛ́n un gbɛ́ nú we ɖɔ hwi ní má ɖu ó ɔ́, a ɖu wɛ a?” 12Bɔ é yí gbe n'i ɖɔ: “Nyɔ̌nu e a sɔ́ ɖó akpá ce ɔ́ wɛ ná mì bɔ un ɖu.”
13 Énɛ́ ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ kanbyɔ́ nyɔ̌nu ɔ́ ɖɔ: “Étɛ́ a wa mɔ̌ nɛ́?” Bɔ é yí gbe n'i ɖɔ: “Dan wɛ blɛ́ mì bɔ un ɖu atín ɔ́ sín sínsɛ́n.”
14Ée é ɖɔ mɔ̌ ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ nú dan ɔ́ ɖɔ:
“Đó nǔ énɛ́ ɔ́ e a wa ɔ́ wútu ɔ́,
bɛ́ sín égbé ɔ́, a nǎ nɔ́ sá gbɔn adɔgo jí,
bó ná nɔ́ ɖu kɔ́ ɖo gbɛzán towe bǐ mɛ.
Nu wɛ un dó we ɖo kanlin lɛ́ɛ bǐ mɛ.
15 Un ná bló bɔ hwi kpó nyɔ̌nu ɔ́ kpó ɔ́,
mi ná nɔ́ mɔ miɖée gbɔ gbeɖé ǎ;
kúnkan towe kpó kún tɔn kpó ɔ́,
yě ná nɔ́ mɔ yěɖée gbɔ gbeɖé ǎ.
Kúnkan tɔn ná nɔ́ nyínyɛ́ ta nú we,
bɔ hwɛ ká ná nɔ́ gblé wǔ éyɛ́ tɔn dó afɔgbɛnnu.”
16Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ nú nyɔ̌nu ɔ́ ɖɔ:
“Un ná bló bɔ a mɔ xo ɔ́, a nǎ nɔ́ mɔ wǔvɛ́ ɖésú;
a yi ajidonu ɔ́, a nǎ mɔ wǔvɛ́;
asú towe ná nɔ́ jló we,
éyɛ́ ká ná ɖu gǎn ɖo jǐ towe.”
17 Mawu Mavɔmavɔ ká wá ɖɔ nú Adámu ɖɔ:
“Ée a se asi towe xó,
bó ɖu atín e sín sínsɛ́n un gbɛ́ ɖɔ hwi ní má ɖu ó ɔ́ wútu ɔ́,
un ná dó nu ayǐkúngban ɔ́ ɖó hwi wú.
A nǎ nɔ́ jɛ tagba ɖésú,
cóbɔ ayǐkúngban ɔ́ ná nɔ́ ná we nǔɖuɖu
ɖo gbɛzán towe lɛ́ɛ bǐ mɛ.
18Wunkan lɛ́ɛ kpódó gběhan kpó
wɛ ná nɔ́ wú ɖo ayǐkúngban ɔ́ jí;
gběhan e wú ɖo gle lɛ́ɛ mɛ ɔ́ wɛ a nǎ nɔ́ ɖu.
19A nǎ nɔ́ xwá dɛ̌n ɖo nukɔn cóbó ná nɔ́ mɔ nǔ ɖu.
Mɔ̌ wɛ é ná nyí gbɔn nú we káká
bɔ a nǎ yi kɔ́ e è dǒ bló we ná ɔ́ glɔ́.
Nǔgbó ɔ́, kɔ́ wɛ a nyǐ, bó ka ná lɛ́ húzú kɔ́.”
20Súnnu ɔ́ ɖó nyǐkɔ n'i ɖɔ Ɛvu, ɖó é wɛ ná nyí gbɛtɔ́ lɛ́ɛ bǐ sín nɔ. 21Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ anyǔ dó bló avɔ bó dó nú Adámu kpódó asi tɔn kpó. 22 Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ: “Gbɛtɔ́ ɖíe wá cí mǐ ɖésúnɔ ɖɔhun, bó nɔ tunwun nǔ ɖagbe kpódó nǔ nyanya kpó e; din ɔ́, mǐ nǎ lɔn bɔ é ná ba atín e nɔ ná gbɛ mɛ ɔ́ sín sínsɛ́n bó ɖu ǎ; é táá nɔ gbɛ káká sɔ́yi.” 23Ée Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ mɔ̌ ɔ́, é nya gbɛtɔ́ ɔ́ sín jikpá Edɛ́ni tɔn ɔ́ mɛ, bónú é ná lɛ ayǐkúngban e mɛ è ɖe e sín ɔ́. 24Ée Mawu Mavɔmavɔ nya gbɛtɔ́ sín jikpá ɔ́ mɛ ɔ́, é fɔ wɛnsagun susunɔ lɛ́ɛ ɖó jikpá Edɛ́ni tɔn ɔ́ sín zǎnzǎnhwe jí. Wɛnsagun lɛ́ɛ hɛn hwǐ, bó ɖo mimi wɛ, bɔ é nɔ́ ɖo myɔ kán wɛ, bó ɖo ali e yi atín e nɔ ná gbɛ mɛ ɔ́ kɔn ɔ́ cɔ́ wɛ.