YouVersion Logo
Search Icon

Bǐbɛ́mɛ 1

1
BǏBƐ́MƐ
(1—11)
Mawu bló wɛ̌kɛ́ ɔ́ kpódó gbɛtɔ́ lɛ́ɛ kpó
1Đo bǐbɛ́mɛ ɔ́, hwenu e Mawu ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́, 2ayǐkúngban ɔ́ ɖo mɔ̌ kpowun bɔ nǔ ɖěbǔ ɖo jǐ tɔn ǎ. Zǐnflú cyɔ́n xu ayǐjɛ ɔ́, bɔ Yɛ Mawu tɔn nɔ́ ɖo yiyi wɛ ɖo sin ɔ́ ta nu. 3 Mawu ɖɔ: “Wěziza ní tíin”, bɔ wěziza ɔ́ tíin. 4Mawu mɔ ɖɔ wěziza ɔ́, nǔ ɖagbe wɛ, lobo ɖe wěziza ɔ́ ɖó vo nú ablu. 5É ylɔ́ wěziza ɔ́ ɖɔ kéze, bó ylɔ́ ablu ɔ́ ɖɔ zǎn. Zǎn kú, bɔ ayǐ hɔ́n; azǎn nukɔntɔn ɔ́ nɛ́.
6 Mawu ɖɔ: “Tɛnmɛ vɔ́tɔ́ ɖaxó ɖé ní tíin bó má sin ɔ́, nú ɖokpó ná ɖo jǐnukúnsin aga, nú ɖokpó ná ɖo ayǐkúngban jí.” 7Nǔ nyí mɔ̌ nǔgbó: Mawu bló tɛnmɛ ɔ́, bó má sin ɔ́ ɖó we; ɖokpó ɖo aga bɔ ɖokpó ɖo do. 8É ylɔ́ tɛnmɛ vɔ́tɔ́ ɖaxó ɔ́ ɖɔ jǐnukúnsin. Zǎn kú, bɔ ayǐ hɔ́n. Azǎn wegɔ́ ɔ́ nɛ́.
9Mawu lɛ́ ɖɔ: “Sin e ɖo do ɔ́ ní kplé cí fí ɖokpó, bónú fí xúxú ní jɛ wě.” Bɔ nǔ nyí mɔ̌ nǔgbó. 10Bɔ é ylɔ́ fí xúxú ɔ́ ɖɔ ayǐkúngban, lobo ylɔ́ fí e sin ɔ́ kplé cí ɔ́ ɖɔ xu. Mawu mɔ ɖɔ nǔ ɖagbe wɛ. 11Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Mawu ɖɔ: “Gběhan kpó atín kpó ní wú kpé ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí: Yě ní nɔ́ ná kwín yětɔn yětɔn, bó nɔ́ ná sínsɛ́n yětɔn yětɔn.” Bɔ nǔ nyǐ mɔ̌ nǔgbó. 12Gběhan wú ɖo ayǐkúngban ɔ́ jí, gběhan tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ wú, atín tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ wú, bɔ yě ná sínsɛ́n yětɔn yětɔn, bó ná kwín yětɔn yětɔn. Mawu mɔ ɖɔ nǔ ɖagbe wɛ. 13Zǎn kú, bɔ ayǐ hɔ́n; azǎn atɔngɔ́ ɔ́ nɛ́.
14Mawu ɖɔ: “Nǔ e nɔ́ ná wěziza lɛ́ɛ ní tíin gbɔn fí bǐ ɖo jǐnukúnsin bó ɖe kéze ɖó vo nú zǎn. Yě ná nyí wuntun ɖé bɔ è nǎ nɔ́ xwédo dó tunwun hwenu lɛ́ɛ, azǎn lɛ́ɛ kpódó xwe lɛ́ɛ kpó. 15Yě ná nɔ jǐnukúnsin, bó ná nɔ́ ná wěziza dó ayǐkúngban ɔ́ jí”; bɔ nǔ nyí mɔ̌ nǔgbó. 16Énɛ́ ɔ́, Mawu bló nǔ we e ná nɔ́ ná wěziza lɛ́ɛ: ɖaxó ɔ́ wɛ nyí hwe. Éyɛ́ ná nɔ́ kpa acɛ nú kéze. Kpɛví ɔ́ wɛ nyí sun, bó ná nɔ́ kpa acɛ nú zǎn. É lɛ́ bló sunví lɛ́ɛ lɔmɔ̌. 17Mawu bɛ́ yě ɖó jǐnukúnsin, bónú yě ná nɔ́ ná wěziza dó ayǐkúngban ɔ́ jí. 18Yě ná nɔ́ kpa acɛ nú kéze, bó ná nɔ́ kpa acɛ nú zǎn, bó ná nɔ́ ɖe wěziza ɖó vo nú zǐnflú. 19Zǎn kú, bɔ ayǐ hɔ́n. Azǎn ɛnɛgɔ́ ɔ́ nɛ́.
20Mawu ɖɔ: “Kanlin tɛnmɛ tɛnmɛ ní gɔ́ tɔ lɛ́ɛ mɛ winnini; xɛ lɛ́ɛ ní tíin, bó nɔ́ zɔn gbɔn jɔhɔn mɛ.” 21Nǔgbó ɔ́, Mawu ɖǒ xumɛkanlin ɖaxó ɖaxó lɛ́ɛ kpódó kanlin tɛnmɛ tɛnmɛ e nɔ lin tɔ lɛ́ɛ bǐ kpó, bɔ yě kpé tɔ lɛ́ɛ mɛ winnini. É lɛ́ bló xɛ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ. Bɔ Mawu mɔ ɖɔ nǔ ɖagbe wɛ. 22Mawu xo ɖɛ dó yě jí, bó ɖɔ: “Mi ji, mi gba kún, bó kpé tɔ lɛ́ɛ mɛ, bónú xɛ lɛ́ɛ ní gba kún kpé gbɛ ɔ́ mɛ.” 23Zǎn kú, bɔ ayǐ hɔ́n. Azǎn atɔ́ɔ́ngɔ́ ɔ́ nɛ́.
24Mawu ɖɔ: “Ayǐkúngban ní ná xwé kanlin tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ, gběkanlin tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ, kpó kanlin tɛnmɛ tɛnmɛ e nɔ sá lɛ́ɛ kpó.” Bɔ nǔ nyí mɔ̌ nǔgbó. 25Nǔgbó ɔ́, Mawu bló gběkanlin tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ, xwé gbe kanlin tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ɛ, kpó kanlin tɛnmɛ tɛnmɛ e nɔ sá lɛ́ɛ kpó, bó mɔ ɖɔ nǔ ɖagbe wɛ. 26 Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Mawu ɖɔ: “Mǐ ní bló gbɛtɔ́ ɖó mǐ ɖésúnɔ sín akpajlɛ́ mɛ, nú yě ní cí mǐ ɖésúnɔ ɖɔhun; yě ní kpa acɛ nú hweví lɛ́ɛ, bó kpa acɛ nú xɛ lɛ́ɛ, bó kpa acɛ nú xwé gbe kanlin lɛ́ɛ, kanlin e nɔ sá lɛ́ɛ; yě ní kpa acɛ nú ayǐkúngban ɔ́ bǐ.”
27 Mawu ɖó gbɛtɔ́ ɖó akpajlɛ́ é ɖésúnɔ tɔn mɛ.
É ɖó gbɛtɔ́ akpajlɛ́ é ɖésúnɔ tɔn ɖɔhun.
É ɖó súnnu kpódó nyɔ̌nu kpó.
28Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, é xo ɖɛ dó yě jí bó ɖɔ: “Mi ji, mi gba kún, bó kpé ayǐkúngban ɔ́ jí, bó sɔ́ ɛ ɖó acɛ mitɔn glɔ́. Mi sɔ́ hweví lɛ́ɛ ɖó acɛ mitɔn glɔ́, bó sɔ́ xɛ lɛ́ɛ ɖó acɛ mitɔn glɔ́, bó sɔ́ kanlin e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ɛ bǐ ɖó acɛ mitɔn glɔ́.” 29É lɛ́ ɖɔ nú yě ɖɔ: “Gběhan e ɖo ayǐkúngban jí, bó nɔ́ ɖó kwín lɛ́ɛ ɔ́, un ná bǐ mi, bó ná atín e ɖo ayǐkúngban jí, bó nɔ́ sɛ́n bɔ sínsɛ́n yětɔn nɔ́ ɖó kwín lɛ́ɛ bǐ mi; yě ná nyí nǔɖuɖu mitɔn. 30Mɔ̌ ɖokpó ɔ́, un ná ama lɛ́ɛ, bɔ yě ná nyí nǔɖuɖu nú kanlin e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ɛ bǐ; yě ná nyí nǔɖuɖu nú xɛ lɛ́ɛ bǐ, yě ná nyí nǔɖuɖu nú kanlin e nɔ sá lɛ́ɛ bǐ, yě ná nyí nǔɖuɖu nú nǔ e ɖo gbɛ lɛ́ɛ bǐ.” Bɔ nǔ nyí mɔ̌ nǔgbó. 31Mawu mɔ ɖɔ nǔ e émí bló lɛ́ɛ bǐ ɔ́, nǔ ɖagbe wɛ yě nyí tawun. Zǎn kú, bɔ ayǐ hɔ́n. Azǎn ayizɛ́ngɔ́ ɔ́ nɛ́.

Currently Selected:

Bǐbɛ́mɛ 1: Fon13

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy