YouVersion Logo
Search Icon

Malakia 3

3
1Indro Aho haniraka ny hirako#3,1 Jereo Iz 40,3., ka izy no hamboatra ny lalana eo alohako; dia ho tonga tampoka ao an-tempoliny ny Tompo tadiavinareo, ilay Anjelin’ny fanekena#3,1 Ilay Anjelin’ny fanekena: Andriamanitra ihany no lazaina amin’izany. irinareo. Indro avy izy, hoy i Iavehn’ny tafika. 2Iza no hahatanty ny andro hiaviany, ary zovy no hahajoro raha miseho Izy? Fa ho tahaka ny afon’ny mpandrendrika Izy sy ho sahala amin’ny pôtasin’ny mpanery lopòtra. 3Hipetraka mandrendrika sy manadio ny volafotsy Izy; hanadio ny taranak’i Levỳ Izy, ka hanadio azy toy ny volamena sy ny volafotsy, ka dia ho mpanompo izy ho an’i Iaveh hanolotra fanatitra ara-drariny Aminy; 4ary hankasitrahin’i Iaveh toy ny tamin’ny andro taloha, toy ny tamin’ny taona fahiny, ny fanatitr’i Jodà sy i Jerosalema.
5Hanatona anareo Aho ho amin’ny fitsarana; ary ho vavolombelona faingana hamely ny mpanao ody, ny mpaka vadin’olona, ny mpianian-tsy to, ny mpiharaka ny karaman’ny mpikarama, ny mpampahory ny kamboty sy ny mpitondratena, ny mandroaka ny vahiny ary ny tsy matahotra Ahy, hoy i Iavehn’ny tafika.
Ny fahafolon-karena ho an’ny Tempoly
6Noho Izaho Iaveh tsy miova, no tsy nahafongotra anareo, ry taranak’i Jakôba. 7Hatramin’ny andron’ny razanareo, no efa nihatahanareo tamin’ny fitsipiko sy efa tsy nitandremanareo azy. Miverena Amiko, dia hiverina aminareo Aho, hoy i Iavehn’ny tafika. - Fa hoy ianareo: Ny amin’inona no hiverenanay? - 8Olombelona va no sahy hanambaka an’Andriamanitra, no hanambaka Ahy ianareo? - Ary hoy ianareo: Tamin’ny inona no nanambakanay Anao? - Tamin’ny fahafolon-karena sy ny anjara atokana. 9Voan’ny ozona ianareo, ary Izaho ambakainareo, dia ianareo, ny firenena manontolo. 10Ento ny fahafolon-karena rehetra, ho ao an-trano firaketana ary aoka mba hisy hanina ao an-tranoko. Dia zahao toetra amin’izay Aho, hoy i Iaveh’ny tafika, raha tsy mamoha ny varavaran-danitra ho anareo, sy tsy mampidina fanambinana mihoa-pampana ho anareo. 11Noho ny aminareo, dia horoahiko ny biby madinika mpandany; ka tsy hanimba ny vokatry ny taninareo intsony, ary tsy hisy tsy hahavanom-boa ny voaloboka any an-tsahanareo, hoy i Iaveh’ny tafika. 12Hataon’ny firenena rehetra hoe, sambatra, ianareo; satria ho tany mahafinaritra ianareo, hoy i Iaveh’ny tafika.
Fandresen’ny olo-marina amin’ny Andron’i Iaveh
13Mafy loatra ny teninareo mamely Ahy, hoy i Iaveh. Ary hoy ianareo: Inona no resakay momba Anao? Izao no nolazainareo: 14Zava-poana ny manompo an’Andriamanitra; inona no soa azontsika tamin’ny fitandremana ny didiny sy tamin’ny fandehanana niory teo anatrehan’i Iavehn’ny tafika? 15Fa ankehitriny indro ny tsy mivavaka no lazaintsika hoe: sambatra; fa ambinina izay manao ny ratsy; maka fanahy an’Andriamanitra izy, nefa afa-potsiny. 16Tamin’izany, izay natahotra an’Andriamanitra, dia samy miresaka tamin’ny namany avy. Ary i Iaveh kosa nihaino, ka nahare Izy; ary nisy boky fahatsiarovana nosoratana teo anatrehany, ho an’ireo matahotra an’i Iaveh sy manaja ny Anarany. 17Amin’ny andro efa omaniko, hoy i Iavehn’ny tafika, ho raki-tsoa manokana ho Ahy ireo, ary ho feno fitiavana azy Aho toy ny mahafeno fitiavana ny olona amin’ny zanany manompo azy. 18Ka dia ho hitanareo indray, ny tsy fitovian’ny marina sy ny ratsy fanahy, ny manompo an’Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy.
19Fa indro avy ny andro, mivaivay toy ny memy. Ny mpiavonavona rehetra, sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho mololo, ary ny andro izay ho avy no handoro azy, hoy i Iavehn’ny tafika, ka tsy hasiany miangana na ny fakany na ny rantsany.
20Fa ianareo kosa izay matahotra ny Anarako, dia hiposahan’ny masoandron’ny fahamarinana, ka ho ao amin’ny tanamasoandrony ny fanasitranana; ka hivoaka ianareo, sady hifalihavanja, toy ny zanak’omby ao am-bala. 21Hohitsahinareo ny ratsy fanahy, fa ho toy ny lavenona eo ambany faladianareo ireny, amin’ny andro efa omaniko, hoy i Iavehn’ny tafika.
Fanampiny
22Tsarovinareo ny lalàn’i Môizy, mpanompoko, izay nomeko didy amam-pitsipika, ho an’i Israely rehetra, tao Horeba.
23Indro Aho haniraka an’i Elia#3,23 Indro Aho haniraka an’i Elia: Mpaminany mazoto indrindra., mpaminany ho aminareo, alohan’ny hahatongavan’ny andro i Iaveh, sady lehibe no matahotra. 24Hampody ny fon-dray ho amin’ny zanany#3,24 Hampody ny fon-dray ho amin’ny zanany: Ny olona miara-belona aminy dia hoentin’i Elia hanahaka ny fitiavam-bavak’ireo razana teo aloha. Izy, sy ny fon-janaka ho amin’ny rainy, fandrao avy Aho ka hataoko anatema ny tany.

Currently Selected:

Malakia 3: MBC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy