Matíe 1
FONDC

Matíe 1

1
Tɔ́gbó tɔgbo Jezu tɔn lɛ́ɛ
(Luki 3.23-38)
1Wěma e ɖɔ xó dó Jezu Klísu, Davídi ví, Ablaxámu ví ɔ́ sín tɔ́gbó tɔgbo lɛ́ɛ wú ɔ́ ɖíe:
2Ablaxámu ji Izáki, Izáki ka ji Jakɔ́bu, bɔ Jakɔ́bu ji Juda kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó. 3Juda ji Pɛlɛ́si kpódó Zeláxi kpó ɖo Tamáa xomɛ; Pɛlɛ́si ji Hɛklɔ́ni, bɔ Hɛklɔ́ni ji Alamu; 4Hlamu ji Aminadabu, Aminadabu ji Naxicɔ́ni, bɔ Naxicɔ́ni ji Saluma. 5Saluma ji Bowozi ɖo Hlaxábu xomɛ; Bowozi ji Ovɛ́di ɖo Hwliti xomɛ, bɔ Ovɛ́di ji Jɛsée; 6Jɛsée ka ji Davídi axɔ́sú ɔ́.
Davídi ji Salomɔ́ɔ ɖo Ulíi e kú ɔ́ sín asi xomɛ; 7Salomɔ́ɔ ji Hlobowámu; Hlobowámu ji Abiya, bɔ Abiya ji Asa. 8Asa ka ji Jozafáti; Jozafáti ji Jolámu, bɔ Jolámu ji Oziasi. 9Oziasi ji Yotámu, Yotámu ji Akázi, bɔ Akázi ji Ezekiyási; 10Ezekiyási ka ji Manasée; Manasée ji Amɔ́ni, bɔ Amɔ́ni ji Joziyási; 11 Joziyási ka ji Jekoniyási kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó hwenu e ahwan wlí mɛ lɛ́ɛ hɛn yi Babilɔ́nu é.
12Ée è bɛ̌ mɛ lɛ́ɛ yi Babilɔ́nu gúdo ɔ́, Jekoniyási ji Calutiyɛ́li, bɔ Calutiyɛ́li ji Zolobabɛ́li; 13Zolobabɛ́li ka ji Abiwúdi; Abiwúdi ji Eliakímu, bɔ Eliakímu ji Azɔ́ɔ; 14Azɔ́ɔ ka ji Sadɔ́ki; Sadɔ́ki ji Akímu, bɔ Akímu ji Eliwúdi; 15Eliwúdi ji Eleazáa; Eleazáa ji Matáan, bɔ Matáan ji Jakɔ́bu; 16Jakɔ́bu ji Jozɛ́fu e da Mali é; Mali ka nyí Jezu e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Klísu ɔ́ sín nɔ.
17Jijimɛ lɛ́ɛ bǐ sín kplékplé ɖíe: bɛ́ sín Ablaxámu jí wá jɛ Davídi jí ɔ́, é bló jijimɛ wɛ̌nɛ; sín Davídi jí wá jɛ hwenu e è bɛ̌ mɛ lɛ́ɛ yi Babilɔ́nu gúdo ɔ́, é bló jijimɛ wɛ̌nɛ; sín hwenu e è bɛ̌ kannumɔ yětɔn yi Babilɔ́nu káká wá jɛ Klísu sín hwenu ɔ́, é bló jijimɛ wɛ̌nɛ.
È ji Jezu Klísu
(Luki 2.1-7)
18 Lě e è ji Jezu Klísu gbɔn ɔ́ ɖíe: Mali, Jezu sín nɔ ɔ́, asixɔ́ntɔn Jozɛ́fu tɔn wɛ é nyí; yě ká kó jɛ kpɔ́ cóbɔ é mɔ Jezu sín xo gbɔn Yɛsinsɛn sín nǔwiwa gbla mɛ ǎ. 19Jozɛ́fu Mali xɔ́ntɔn ɔ́, gbɛtɔ́ ɖé wɛ, bó nɔ́ nyi Mɔyízisɛ́n ɔ́ ganjí. É jló ná dó winnyá asi tɔn ǎ, bó ɖo linlin dó ayi mɛ wɛ ɖɔ émí ná jó e dó ɖo nǔglɔ́. 20Nǔ énɛ́ lin kpɔ́n wɛ é ɖe, bɔ wɛnsagun Aklúnɔ tɔn wá xo dlɔ̌ ɛ bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Jozɛ́fu Davídi ví, xɛsi ma ɖi we, nú a gɔn Mali da ó; ɖó xo e é mɔ ɔ́, Yɛsinsɛn sín nǔwiwa wɛ. 21 É ná ji vǐ súnnu ɖokpó, bɔ a nǎ sun nyǐ vǐ ɔ́ ɖɔ Jezu , ɖó é ná hwlɛ́n togun tɔn gán sín hwɛ tɔn lɛ́ɛ mɛ.”
22Nǔ e jɛ nɛ́ lɛ́ɛ bǐ sɔgbe xá xó e Aklúnɔ kó ɖɔ ɖ'ayǐ gbɔn gbeyíɖɔ tɔn jí é:
23 “É ɖíe, nyɔ̌nu ɖo alɔjí ná mɔ xo,
bó ná ji vǐ súnnu ɖokpó,
bɔ è nǎ sun nyǐ i ɖɔ Emanuwɛ́li.”
(Nyǐkɔ énɛ́ ɔ́ sín tínmɛ wɛ nyí: “Mawu ɖo kpɔ́ xá mǐ.”)
24Ée Jozɛ́fu fɔ́n sín amlɔ mɛ ɔ́, é bló nǔ e wɛnsagun Aklúnɔ tɔn ɖɔ n'i ɔ́ ɖ'é jí, bó yí asi tɔn dó xwé gbe. 25 Lo ɔ́, é ɖó xó xá ɛ, káká cóbɔ é ji vǐ ɔ́ ǎ. Jozɛ́fu sun nyǐ vǐ ɔ́ ɖɔ Jezu.

La Bible en langue fon © Alliance Biblique du Bénin, 2012.

Learn More About MAWUXÓWÉMA