Yohanna 1
BK
1
Jeso fare ge Dok ne ge ne mbo ya dunya zi ne
1Pe eya cecew zi Fare ka, Fare ka poseya ne Dok. Fare ka Dok. 2Ka pe eya cecew zi poseya ne Dok. 3Kaŋ ma pet a ke da ne na ta, be ge na to, kaŋ a̰me ge ne ke tene ne na pala be na to to. 4Ndwara ka na zi, ndwara me ka kwaya̰l ge naa dasana ma ne. 5Kwaya̰l ka zenna tṵ zi, amma tṵ be ame na to bat.
6Temeya ge Dok ne a̰me mbo ya, na dḭl Yohanna. 7Mbo ya dimma ne ndu ge sayda go, ndwara ke sayda ge kwaya̰l ne, ne da pe naa pet nama ho̰ fareba na ta. 8Na sḛ be kwaya̰l ne to, amma mbo ya ndwara ke sayda ge kwaya̰l ne. 9Fare ka kwaya̰l ge fareba, na ge ne mbo ya dunya zi, ge ne zḛ́ naa ta pet. 10Ka dunya zi, a ke dunya da ne na ta, amma dunya be wan na pe to. 11Mbo ya na hir ma buwal zi, amma na hir ma be ame na to. 12Amma nama ge a ne ame na ma pet, ho̰ nama pool nama gá Dok vya ma, ndwara go, nama ge a ne ho̰ fareba dḭl ge na ne zi ma. 13A be saŋge Dok vya ma da ne tolla ge duur ne ta to, ko ne laar ɓyareya ge ndu dasana ne ta to, amma ne Dok ta. 14Fare hé duur naa dasana ma, gá katɗa nee buwal zi no, nee kwa hormo ge na ne, hormo dimma ne hormo ge vya ge ɗu kikit ge ne mbo ne Báá ta ya go, ka da ne dulwak ge kwa a̰se gḛ ne fareba me.
15Yohanna ke na sayda, ndage na ka̰l oyya go: «No a ndu mbe ge mbi ne ka jan na fare, swaga ge mbi ne ka janna go: ‹Ndu mbo ya go ne mbi go̰r ya, na sḛ ka mbi ndwara zḛ, ago na sḛ mbi ndwara zḛ›.» 16Nee pet nee ɓo kaŋ kwaɗa ge na ne zuliya bindik. Busugi kwa a̰se ge na ne ya nee pal, ka gwan busugi na ya nee pal ta. 17Ago eya mbo ya da ne Musa ta, kwa a̰se ma ne fareba mbo ya da ne Jeso Kris ta. 18Ndu a̰me be kwa Dok to. Vya ge ɗu kikit, na ge Dok, ge ne wá ne Báá zi ya, a na bḛ na ya zum ne.
Sayda ge Yohanna bage ke naa baptisma ne
(Mat 3:1-12, Mar 1:1-8, Luk 3:1-18)
19Sayda ge Yohanna ne ke swaga ge Yuda ma ne teme naa ge ke tuwaleya ma ne Levi vya ma ne Ursalima ya na ta no. A ele na go: «Mo wuɗi ne ɗaa?» 20Be njuɗi na wak to, jya̰ nama zum kwaya̰l go waŋ go: «Mbi Kris ne to.» 21A gwan ele na go: «Mo wuɗi ne? Mo Iliya ne ya’a?» Na sḛ gwa̰ ne nama janna go: «Mbi be na ne to.» A gwan ele na go: «Mo anabi ne’a?» gwan ne nama janna go: «To!» 22A jan na go: «Mo wuɗi ne? Jya̰ i, go no i ba mbo gwan ne naa ge a ne teme i ya ma fare janna. Mo sḛ ɗe, mo jan go mo wuɗi ne?» 23Jan nama go: «Mbi ka̰l ge ne oy ne ful pul zi ne: ‹Ɗaɗe me viya̰ ge Bageyal ne›, dimma ne anabi Isaya ne jya̰ go.»
24Naa ge a ne teme nama ya Yohanna ta ma Farisi ma ne. 25A gwan ele na go: «Kadɗa mo be Kris ne to, ko Iliya, ko anabi a̰me ne to ɗe, kyaɗa mo ba ka ke naa baptisma ɗaa?» 26Yohanna gwan ne nama janna go: «Mbi ke aŋ baptisma mam se, ndu a̰me ya aŋ buwal zi, aŋ kwa na to, 27mbo ya go ne mbi go̰r ya, mbi be mbyat ge sá na tyarko táál to.» 28Fare mbe ma no pet a ka ele ta nama ge suwal Betaniya go, maŋgaɗam Urdun le may ya, ge swaga ge Yohanna ne ka ke naa baptisma go.
Jeso, tame vya ge Dok ne
(Mat 3:13-17, Mar 1:9-11, Luk 3:21-22)
29Dam ge kwap ge go, kwa Jeso ka mbo ya nà ta, jan go: «Ndi, tame vya ge Dok ne, na ge ne ndage sone ge dunya ne uzi no! 30A na ge mbi ne ka janna go: ‹Ndu a̰me mbo ya go ne mbi go̰r ya, na sḛ ka mbi ndwara zḛ, ago na sḛ mbi ndwara zḛ.› 31Mbi ɗe, mbi be kwa na to, amma mbi mbo ya ke naa baptisma mam se ne da pe na sḛ ŋgay tene Israyela vya ma ta.» 32Yohanna ke naa kwarra go: «Mbi kwa O̰yom sugi ne digi ya dimma ne maale go mbo ya kat na pal. 33Mbi ɗe, mbi kwa na to, amma bage ne teme mbi ya ke naa baptisma mam se, jya̰ mbi go: ‹Ndu ge mo ne mbo kwa O̰yom ya sugi ne digi ya, kat na pal, a na mbo ke naa baptisma O̰yom ge mbegeya zi ne.› 34Mbi kwa, mbi ke aŋ na kwarra no go, ndu mbe no a Dok vya ne.»
Jeso naa ge ame hateya ge zḛ ge ma
(Mat 4:18-22, Mar 1:16-20, Luk 5:1-11)
35Dam ge kwap ge go uwale, Yohanna ma ne na naa ge ame hateya ma azi ne mḛya, 36kwa Jeso ne kaleya, jan go: «Tame vya ge Dok ne no!» 37Na naa ge ame hateya mbe ma jwak a za̰ na fare mbe, a kare Jeso pe ya. 38Jeso saŋge tene se, swaga ge ne kwa nama ne kare na pe, jan nama go: «Aŋ ɓyare da ɗaa?» A jan na: «Rabbi! Na pe wanna go Bage hateya, mo kat ya da ɗaa?» 39Jan nama go: «Mbo me ya, aŋ ma̰ kwa!» A mbo, a kwa swaga ge ne ka ne go. A gá katɗa na ta dam mbe go. Ka le gyala tok gasamal.
40Andrawus ge Siman Bitrus ná vya ka naa ge azi ge a ne za̰ fare janna ge Yohanna ne, ge a ne kare Jeso pe ma buwal zi. 41Na sḛ e pe gale ɓol na ná vya Siman, jya̰ na no go: «I ɓo Al-Masihu! Na pe wanna go Kris.» 42Gene na ya Jeso ta. Swaga ge Jeso ne ndi na ɗer, jan go: «Mo Siman ge Yohanna vya, a mbo gá tol mo Kefas, na pe wanna go, Njal.»
43Dam ge kwap ge go, ka ɓyare go na mbo Galile, ɓol Filibus. jan na go: «Kare mbi pe ya!» 44Filibus ka ndu ge suwal Betsayda ne, a ne Andrawus ma ne Bitrus ma ka suwal ge ɗu go. 45Filibus mbo ɓol Natanayel, jan na go: «I ɓo ndu ge Musa ne njaŋge fare na pal ge eya ma zi, na ge anabi ma ne jya̰ na fare: A Jeso ge Yusuf vya, ndu ge suwal Nazaret ne.» 46Natanayel jan na go: «Kaŋ a̰me ge kwaɗa da ne pool mbo ne suwal Nazaret ya ɗaa?» Filibus jan na go: «Mbo ya, mo kwa!» 47Swaga ge Jeso ne kwa Natanayel mbo ya na ta, jan fare na pal go: «No a Israyela vya ge fareba ne, mbuɗiya a̰me ne na zi to!» 48Natanayel jan na go: «Mo kwa mbi da ɗaa?» Jeso gwan ne na janna go: «Zḛ tek Filibus gale ne be ge tol mo, swaga ge mo ne ka fere pe zi, mbi kwa mo.» 49Natanayel gwan ne na janna go: «Rabbi, mo Dok vya ne, mo Gan ge Israyela ne ne!» 50Jeso jan na go: «Ne mbi ne jya̰ mo go, mbi kwa mo fere pe zi pe, mo ho̰ fareba no’a? Mo mbo gwan kwa kaŋ ge ɓaŋlaŋ ge waɗe ge no mbe ma.» 51Gwan jan na uwale go: «Fareba, fareba, mbi jan aŋ, aŋ mbo kwa pḭr hage tene, maleka ge Dok ne ma ka ndé digi, a ka ndé ya se ge Vya ge ndu ne pal.»

2013 Bible Society of Chad

Learn More About Bible kim