Johannese 1
LIHB08
1
Kristûsib nelâgut Gudeoninganik uviningorninganiglo. Johannesib baptiterijub oᴋauteᴋarninganik Jêsusemik. Jêsusib annerosungninganik ilinniartime sivorlinginik.
1Pigiarnerme oᴋausek ipok, oᴋauserlo Gûdemêpok, oᴋauserlo Gûdiovok.
2Tâmna pigiarnerme Gûdemêpok.
3Tamaitaᴋsuit tâpsomunga pingortitauvut, tâpsomalo assiagut pingortisimangilat pingortisimajut.
4Inôsek tâpsoma iluanêpok; inuillo inôsek ᴋaumanerivât.
5ᴋaumajorlo ᴋaumaivok tâᴋtomut, tâᴋtomiullo tukkisingilât.
6Inungmik tilijaumajoᴋarpoᴋ Gûdemut, Johannesemik atilingmik.
7Tâmna tikilauᴋpok kigligiutsijôvlune, kigligiutserᴋovlugo ᴋaumajomik, ilûnnaita tâpsomunga okpertitaulerᴋovlugit.
8Nangminek tâmna ᴋaumajôlaungilak, kigligiutsijuksauvlunele ᴋaumajomik.
9Tamadja mikseᴋârtok ᴋaumajok, inungnik ilûnnainik ᴋaumarsaijok, nunamut tikitunik.
10Silaᴋsoarmêlauᴋtok, silaᴋsoarlo tâpsomunga pingortitauvok; silaᴋsoarmiullo illitaringilât.
11Inuᴋotiminut tikipok, inuᴋotingitalo illaliungilât.
12Tâpsominga illaliortut ilûnnaita, tâpkoa pitsartunermik tunitjivigivait, ᴋitorngaulerᴋovlugit Gûdemut, okpertut tâpsoma atinganut.
13Tâpkoa aungmit pingitut, uviniub pijomajanganillônêt, angutib pijomajanganillônêt, Gûdemille erniangomajut.
14Oᴋauserlo uviniolerpok, inôᴋatigilutalo, (ânanauningalo takolauᴋpavut, ernetuab Atâtamit pijub ânanauningatut) saimanelijartok, mikseᴋârnelijartorlo.
15Johannese tâpsominga kigligiutjivok, ᴋaggudlarlunelo oᴋarpok: Tâmnauvok oᴋautigilauᴋtara imâk: ᴋingunipkut ᴋainiarpok sivunimnêlauᴋtok, pilerᴋârtinanga ilaurame.
16Tâpsomalo pitaᴋaloringninganit tigusilauᴋpogut saimanermik saimanermut.
17Perᴋojalle Môsesekut tunijauvut, saimanek mikseᴋârnerlo Jêsuse Kristûsekut pivuk.
18Gûdemik takomajoᴋangilak. Ernetuab, Atâtab sarliartangata, tamattominga nelojungnaitilauᴋpâtigut.
19Tamadja Johannesib kigligiutjininga, Jûdit tiliklermatta Jerûusalemit ajoᴋertuijunik Lêvitiniglo, aperijauᴋovlugo: Kinauvêt?
20Kigligiutjivorlo saglunanelo, kigligiutjivorlo: Kristûseungilanga.
21Aperivâllo: Kinauvêt? Eliaseôvêt? Oᴋarpok: Taimnaungilanga. Nelautaijôvêt? Kiovaillo: Aukak.
22Tagva oᴋautivât: Kinauvêt? Kiojungnarᴋovluta uvaptingnik tiliklertunut. Igvit ᴋanok pivlutit oᴋauseᴋarᴋêt?
23Oᴋarpok: Ajoᴋertuijub nippinga uvanga inuᴋangitome: Nâlekab apᴋotiksanga âᴋiksorsiuk; sôrlo nelautaijoᴋ Jesaiase oᴋarmat.
24Tilijaujullo Farisêerinit pijut.
25Tâpkoa aperivât oᴋautivlugolo: Sôk baptisivêt, Kristûseunginavit, Eliaseonaglônêt, nelautaijônaglônêt?
26Johannesib kiovait oᴋarlunelo: Imermut baptisivunga, akunapsingnêlerporle illitaringitase.
27Tâmnauvoᴋ kingunipkut ᴋainiartok sivunimnêlauᴋtok, nelopᴋotivigijara itigagutîgik singêjarlugik.
28Tamattominga pijoᴋalauᴋpok Betâbarame Jordanib akiane, Johannesib baptisivingane.
29Uvlub aippangane Johannesib Jêsuse nelipsariartortine takovâ oᴋarlunelo: Ahâk tagga Gûdib saugârsunga silaᴋsoarmiut ajorninginik nangmartok!
30Tâmnauvok oᴋautigilauᴋtara: Kingunipkut angut ᴋainiarpok sivunimnêlauᴋtok; pilerᴋârtinanga ilaurame.
31Ilitarilaungilaralo; Israêlekunulle ilitarijaulerᴋovlugo, tamanna pivlugo baptisijartorpunga.
32Johanneselo kigligiutjivok oᴋarlunelo: Takolauᴋpunga, Anernek akᴋarmat ᴋilangmit, tingmiatut Taubetut, tâpsomanêlerdlunelo.
33Ilitarilaungitaralo; baptisijartorᴋojimale imermut, tâpsoma oᴋautivânga: Takoleruvit Anernerub akᴋarvigijanganik ᴋânganêvigijanganiglo, tâmnauvok Anernermut ajunginermut baptisijok.
34Takolauᴋparalo; kigligiutsilungalo tâmna, Gûdib erneringmago.
35Uvlub aippangane Johannese tagvanênivoᴋ ilinniartime illâgik maggûk illagilugik.
36Jêsuselo arvertartok takogamiuk, oᴋarpok Ahâk, tagga Gûdib saugârsunga!
37Ilinniartîkitalo oᴋartok tussarpâk, Jêsuselo malikpâk.
38Jêsusele ᴋeviarpok, maliktîngnelo takovak, oᴋautivlugiglo: Suna ᴋenerpitikô? Tâpkoale oᴋautivâk: Rabbi (imaipok: ajoᴋertuijok), kikkunêkêt?
39Tâpsoma oᴋautivak: ᴋailutik takojartortiko! ᴋaivuk takolugolo, uvlormelo tamattomane tâpsomane uvlilerpuk; stûndele 10 iolerpok.
40Magguk tâpkua, Johannesemit tussartuk Jêsusemiglo maliktuk, aippanga Andrêaseovoᴋ, Sîmonib Pêtrusib nukanga.
41Tâpsoma angajune Sîmon naiperᴋârpâ, oᴋautivlugolo: Messîase naipipavut (imaipok: Kristûse, ubvalo: mingoarsimajok).
42Jêsusemullo pitippâ: Jêsusib takogamiuk, oᴋautivâ: Sîmoneovotit, Jônasib erninga; Kêfasemik ateᴋartuksauvotit (imaipok: Pêtrusemik, ubvalo: ᴋairtomik).
43Uvlub aippangane Jêsusib ama Galilêamut aijomavlune Filippuse naipipâ oᴋautivlugolo: Malinga!
44Filippusele Betsaidamiôjok, Andrêasiblo Pêtrusiblo iglugasaksoarmioᴋatingak.
45Filippusib Natânaêl naipipâ oᴋautivlugolo: Tâmna naipilauᴋpavut, Môsesib perᴋojane nelautaijullo aglagutigilauᴋtangat, Jêsuse, Jôsefib erninga, Nazaremioᴋ.
46Natânaêliblo oᴋautivâ: Nazaretemit sumik ajungitomik pijoᴋarungnarᴋâ? Filippusib oᴋautivâ: ᴋailutit takojartoruk!
47Jêsusib Natânaêl tikitine takovâ, oᴋautigivlugolo: Ahâk, tagga Israêlite idluartok, nelangaineᴋangitok!
48Natânaêlib oᴋautivâ: Nakît ilitarivingâ? Jêsusib kiovâ oᴋautivlugolo: Filippusemut ᴋaiᴋojauᴋârtinak, napârtub paungatannaᴋarpaktub atânêtilutit, takolauᴋpagit.
49Natânaêlib kiovâ oᴋautivlugolo: Rabbi, Gûdib ernerivâtit, igvit Israêlitit atanerivâtit.
50Jêsusib kiovâ oᴋautivlugolo: Oᴋperpotit oᴋautilaurapkit, napârtûb paungatannaᴋarpaktub atânêtilutit takolaurapkit: tamattomangat pijariarᴋortunersanik takojomârpotit.
51Oᴋautivlugolo: Âhamarik, âhamarik oᴋautivapse: Mattoma kingorngagut ᴋilak angmajoᴋ takoniarpase, Gûdiblo Engelingit ᴋangatartut akᴋartullo Inûb Erninganut.

Labrador Inuttitut Heritage Bible © Canadian Bible Society, 2008.

Learn More About Labrador Inuttitut Heritage Bible