Dànì Kèhoį̀wo 1
DNT08

Dànì Kèhoį̀wo 1

1
Nǫ̀htsı̨ t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı whehtsı̨
1Kèhoį̀wo ekò Nǫ̀htsı̨ yak'e eyıts'ǫ dèè sı whehtsı̨. 2Dèè ı̨łaà deghàà dèè k'ę̀ę̀ wègaat'ı̨-le xè wek'e t'asìı gǫ̀hłı̨-le ı̨lè. Tıcho wete hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ togoòtł'ò zǫ ı̨lè. Ekò k'e sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Inì tı te wek'eèhoowo.
3Nǫ̀htsı̨ “Dzęh agoıde,” hadı, eyıt'à dzęh agòjà. 4Nǫ̀htsı̨ dzęh ghàeda wegha nezı̨. Togoòtł'òo eyıts'ǫ dzęh į̀łak'aà ayį̀į̀là. 5Dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ sìı “dzęh,” yèhdı, eyıts'ǫ togoòtł'òo sìı “to,” yèhdı. Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà, dzę ı̨łè k'ehǫǫwo.
6Nǫ̀htsı̨ “Dèè k'e tı eyıts'ǫ ı̨dòo yat'a tı į̀łak'aà awede,” hadı. 7Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ dèè k'e tı eyıts'ǫ ı̨dòo yat'a tı į̀łak'aà ayį̀į̀là. Eyıt'à hanì hòɂǫǫ̀ agòjà. 8Dèè wegodoo gòɂǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ “yat'a,” yèhdı. Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà, nàke dzęę̀ k'ehǫǫwo.
9Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Tı dèè k'e whetł'ıı sìı ełets'ǫ̀ awede, eyıts'ǫ dèè whegǫǫ wègaat'ı̨į̀ awede,” hadı. Eyıt'à hagòjà. 10Dèè whegǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ “dèè,” yèhdı, eyıts'ǫ tı łą̀ą whetł'ıı sìı “tıcho,” yèhdı. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨.
11Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dechı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa, eyıts'ǫ ı̨t'ǫ̀ hazǫǫ̀ xàɂaa dèè k'e dehsheè awede. Įt'ǫ̀ wejìì weyìı whelaa hanıı, eyıts'ǫ ts'ı wek'e jìecho dehshee hanıı, hazǫǫ̀ edek'ę̀ę̀ xàɂaa dehsheè awede,” hadı, eyıt'à hagòjà. 12Dèè k'e t'asìı hazǫǫ̀ dehsheè ajà. Įt'ǫ̀ wejìì weyìı whelaa hazǫǫ̀ xàɂaa, eyıts'ǫ ts'ı wek'e jìecho wejìì weyìı whelaa hazǫǫ̀ xàɂaa, hazǫǫ̀ dèè k'e dehsheè ajà. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨. 13Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà, taı dzęę̀ k'ehǫǫwo.
14Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Įdòo yat'a t'asìı wet'à dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ gǫ̀hłı̨ ha, wet'à dzę agǫht'e ha eyıts'ǫ to agǫht'e ha, weghàà dzędeè k'èhoedzǫ ha, eyıts'ǫ weghàà ı̨bèe, xat'ǫ̀, xok'e, edaèk'ǫ wek'èhoedzǫ ha, 15eyıts'ǫ yat'a dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ gǫ̀hłı̨ ha, wet'à dèè k'e dzęh awede,” hadı, eyıt'à hagòjà. 16Nǫ̀htsı̨, wet'à dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ nechàa nàke whehtsı̨. Denahk'e nechàa sìı dzę nı̨dè daaɂa, dek'aɂį̀ elı̨ı̨ sìı to nı̨dè daaɂa, eyıts'ǫ whǫ̀ sı whehtsı̨. 17Wet'à dèè k'e dzęh agode gha Nǫ̀htsı̨ sa, adzęzah, eyıts'ǫ whǫ̀ yat'a dawhelaà ayį̀į̀là. 18Wet'à dzę nı̨dè nı̨ı̨dı̨ gha, eyıts'ǫ to nı̨dè nı̨ı̨dı̨ gha ayį̀į̀là. Hanì t'aa dzęh eyıts'ǫ to į̀łak'aà whelaà ayį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨. 19Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà; dı̨ dzęę̀ k'ehǫǫwo.
20Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Tı yìı nàdèe sìı hazǫǫ̀ xàɂaa gǫ̀hłı̨į̀ awede, eyıts'ǫ yat'a k'edèe sìı dèè gote hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'et'aà awede,” hadı. 21Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ tıts'aàdìıcho tı yìı nàdèe sìı whehtsı̨. Tı yìı godìı elı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ ełek'ę̀ę̀ xàɂaa whehtsı̨, eyıts'ǫ yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa whehtsı̨. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨. 22Nǫ̀htsı̨ eyı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ sìghà xàyaı̨htı, hagòhdı, “Tıcho yìı dàgoòɂǫǫ̀ agode ha t'à deɂǫ̀ǫ̀ łǫǫ̀ aahde, eyıts'ǫ yat'a k'edèe deɂǫ̀ǫ̀ łǫǫ̀ awede,” gòhdı. 23Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà; sı̨làı dzęę̀ k'ehǫǫwo.
24Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ godìı xàɂaa gǫ̀hłı̨į̀ awede: tıts'aàdìı gık'èhodìı, tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa, dèè k'e k'eɂàa lanıı, hazǫǫ̀ ełek'ę̀ę̀ gıgǫ̀hłı̨į̀ awede,” hadı, eyıt'à hagòjà. 25Eyıt'à Nǫ̀htsı̨, tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ nàdèe hazǫǫ̀ xàɂaa whehtsı̨, tıts'aàdìı gık'èhodìı, dèè k'e k'eɂàa lanıı, hazǫǫ̀ ełek'ę̀ę̀ xàɂaa gǫ̀hłı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨.
26Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Gok'ę̀ę̀ dǫ ts'ııhtsı̨, goxèht'e ha. Tıcho yìı nàdèe hazǫǫ̀, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, tıts'aàdìı wek'èhodìı hazǫǫ̀, hǫt'ıì dèè k'e eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ dèè k'e k'eɂàa sìı ts'ǫ̀ k'àowo ha,” hadı. 27Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ edexèht'eè dǫ whehtsı̨, edek'ę̀ę̀ dǫ whehtsı̨. Dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko whehtsı̨. 28Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ sìghà xàyaı̨htı, hagòhdı, “Dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ naxıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫǫ̀ awede eyıts'ǫ dèè ts'ǫ̀ k'ahoahdè. Tıcho yìı łıwe, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ dèè k'e k'eɂàa sìı ts'ǫ̀ k'ahoahdè,” gòhdı. 29Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dèè k'e t'asìı hazǫǫ̀ dehshee wejìì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı eyıts'ǫ ts'ı hazǫǫ̀ wejìecho wejìì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı naxıgha hǫt'e. Wets'ǫ shèahzhe gha hǫt'e. 30Eyıts'ǫ dèè k'e tıts'aàdìı hazǫǫ̀, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, t'asìı hazǫǫ̀ dèè k'e k'eɂàa sìı, t'asìı hazǫǫ̀ ejìı sìı ı̨t'ǫ̀ gıdıì elı̨ gha gıgha whela hǫt'e,” hadı, eyıt'à hagòjà. 31Nǫ̀htsı̨ t'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ı̨ sìı yeghàeda, sıì wegha nezı̨. Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà; ek'ètaı dzęę̀ k'ehǫǫwo.

Tlicho Genesis and New Testament © Canadian Bible Society 2003, 2008. 


Learn More About Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.