YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
Dıı Zezì wecho agı̨ı̨t'e
1Zezì-Krı, k'àowocho Davıd gots'ǫ dǫ hǫt'e, eyıts'ǫ Davıd, Abraham gots'ǫ dǫ hǫt'e. Dıı dǫ Zezì-Krı wecho agı̨ı̨t'e:
2Abraham, Isaac wetà hǫt'e; Isaac, Jacob wetà hǫt'e; Jacob, Judah eyıts'ǫ wechıke gıtà hǫt'e; 3Judah, Perez eyıts'ǫ Zerah gıtà hǫt'e (gımǫ Tamar wìyeh); Perez, Hezron wetà hǫt'e; Hezron, Ram wetà hǫt'e; 4Ram, Amınadab wetà hǫt'e; Amınadab, Nashon wetà hǫt'e; Nashon, Salmon wetà hǫt'e; 5Salmon, Boaz wetà hǫt'e (Boaz wemǫ Rahab wìyeh); Boaz, Obed wetà hǫt'e, (Obed wemǫ Ruth wìyeh); Obed, Jesse wetà hǫt'e; 6Jesse, k'àowocho Davıd wetà hǫt'e.
Davıd, Solomon wetà hǫt'e (eyıts'ǫ Solomon wemǫ Urıah wets'èkeè ı̨lè); 7Solomon, Rehoboyam wetà hǫt'e; Rehoboyam, Abıya wetà hǫt'e; Abıya, Asa wetà hǫt'e; 8Asa, Jehosaphat wetà hǫt'e; Jehosaphat, Jehoram wetà hǫt'e; Jehoram, Uzzıah wetà hǫt'e; 9Uzzıah, Jotham wetà hǫt'e; Jotham, Ahaz wetà hǫt'e; Ahaz, Hezekıah wetà hǫt'e; 10Hezekıah, Manaseh wetà hǫt'e; Manaseh, Amon wetà hǫt'e; Amon, Josıah wetà hǫt'e; 11Josıah, Jeconıyah eyıts'ǫ wechıke gıtà hǫt'e. Israel got'ı̨į̀ Babylon nèk'e ts'ǫ̀ agììdlà ekò Josıah, Jeconıah eyıts'ǫ wechıke ekìıyeè k'e gı̨ı̨dà ı̨lè.
12Israel got'ı̨į̀ Babylon nèk'e gots'ǫ nǫǫ̀gı̨ı̨de tł'axǫǫ̀ dıı dǫ sìı Zezì-Krı wecho agı̨ı̨t'e: Jeconıah, Sheyaltıel wetà hǫt'e; Sheyaltıel, Zerubabel wetà hǫt'e; 13Zerubabel, Abıyud wetà hǫt'e; Abıyud, Elıyakım wetà hǫt'e; Elıyakım, Azor wetà hǫt'e; 14Azor, Zadok wetà hǫt'e; Zadok, Akım wetà hǫt'e; Akım, Elıyud wetà hǫt'e; 15Elıyud, Eleazar wetà hǫt'e; Eleazar, Mathan wetà hǫt'e; Mathan, Jacob wetà hǫt'e; 16Jacob, Joseph wetà hǫt'e. Joseph, Mary wedǫzhıì hǫt'e. Zezì, Chrıst wèts'edıı sìı, Mary ts'ǫ dǫ elı̨ hǫt'e.
17Eyıt'à Abraham ı̨ı̨dà ts'ǫ, Davıd ı̨ı̨dà gots'ǫ̀ dǫzhìı hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ ełetł'axǫǫ̀ gı̨ı̨de. Eyıts'ǫ Davıd ı̨ı̨dà gots'ǫ Israel got'ı̨į̀ Babylon nèk'e ts'ǫ̀ agììdlà gots'ǫ̀ k'achı̨ dǫzhìı hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ ełetł'axǫǫ̀ gı̨ı̨de. Eyıts'ǫ Israel got'ı̨į̀ Babylon nèk'e ts'ǫ̀ agììdlà gots'ǫ Chrıst dǫ elı̨ gots'ǫ̀ k'achı̨ dǫzhìı hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ ełetł'axǫǫ̀ gı̨ı̨de.
Zezì-Krı dǫ-elı̨ wegodıì
18Dıı sìı Zezì-Krı dǫ-elı̨ wegodıì hǫt'e: Wemǫ Mary, Joseph xè honìda ha wììchì ı̨lè. Įłaà ełexè nàgedè-le et'ıì Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà hotıì eda-le ajà.
Joseph Nàwhetı̨
19Joseph dǫ nezı̨ hǫt'e. Mary dǫ daà edeghǫ į̀į̀zhaelı̨ ha yı̨ı̨hwhǫ-le. Yexè honìda ha ı̨lè, hanìkò ts'èwhı̨į̀ wedę ayele ha nıwǫ. 20Hanì nànıwo ekò nàwhetı̨, yak'eet'ı̨į̀ wets'ǫ̀ wègoèht'į̀, yets'ǫ̀ hadı, “Joseph, k'àowocho Davıd wets'ǫ dǫ, Mary wı̨ı̨chı. Nets'èkeè elı̨ ha weghǫ nànewo-le. Webebìa yeyìı whedaa sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ ayı̨į̀là hǫt'e. 21Dǫzhìa nìı̨htè ha. Edèot'ı̨ gıhołı̨į̀ ch'à edaxàgole ha t'à, Zezì wìyeh awı̨ı̨le ha,” yèhdı.
22Eyı hazǫǫ̀ hanàhòwoo sìı gots'ǫ̀ K'àowo nakwenàoɂǫǫ t'à goı̨de ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ agode ha t'à hagòjà hǫt'e. Dıı hadı ı̨lè:
23 “T'eekogòò hotıì eda-le ade ha, dǫzhìa nìhtè ha eyıts'ǫ Emmanuel wìyeh ha,” hadı ı̨lè. (Emmanuel ts'edıı sìı “Nǫ̀htsı̨ goxè nàwo” ts'edıì-ats'edı.)
24Joseph ts'ı̨ı̨wo ekò yak'eet'ı̨į̀ dàyèhdı k'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà. Mary wets'èkeè elı̨ ha edekǫ̀ ts'ǫ̀ yeèhchì. 25Hanìkò Mary wezaa gǫ̀hłı̨ gots'ǫ̀ yet'àı̨tè-le. Wezaa Zezì wìyeh ayį̀į̀là.

Currently Selected:

Matthew 1: DNT08

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy