YouVersion Logo
Search Icon

JOAN 1

1
Juka' Liojta betana nok lutu'uria'ati teakamta inim a' yoemtuka'u
1Ke'esamriapo, si'imeta aet naateko, ju'u Krijto, Liojta betana nooki ti ta'eewame jaibu jiapsan. Ini'i nooki ti teakame, aapo Liojta mak aanen. Intok aapo Liojtukan. 2Junuen san, aapo ke'esamriapo si'imeta aet naateo, aman Liojta mak aanen. 3Si'imeta juka' inim ayukamta aapo a' ju'unaktei. Tua kaita aayuk, ju'u ka aapo'ik betana weyeka ayukame. 4Ju'u jiapsiwame aapo'ikut ayukan. Ini'i jiapsiwame intok, inim jume' jiapsame betchi'bo, tu'uwataka tachiriata benasi aapo a' weiyaan. 5Ini'i, tachiriapo teuwaawame intok, jum ka machiku, ka tu'isi weyemta beje'eka, tachiriata yeu a' machialaa. Ju'u ka machiria intok ka a' koba'amachi.
6Senu inim aanek, Joan ti teakai, Liojta betana a'abo bittuaritakai. 7Ini'i, aapo juka' tachiriapo ta'eewamta betana a' nokne' betchi'bo a'abo yepsak. Junuen aapo'ik teuwaa'ue, junaka'a bem sualne' betchi'bo. 8Ini'i Joan, aapo ka juna'atukan ju'u tachiriapo ta'eewame. Taa aapo wepulsi junae betana a' lutu'uriatuka'uta nokne' teaka a'abo bittuaritukan. 9Ju'u tachiriapo ta'eewame, lutu'uriapo Liojta betana weyeme, ju'u si'ime jume' inim jiapsammeu tu'ik weiyaame, aapo a'abo inim yebissusekan.
10Intok wa'a nooki ti teakame, aapo inim bwiapo aanen. Intok aapo inika'a aniata a' ju'unakteka juni'i, jume' inim jiapsame, a' jabetuka'po ka a' ta'aak. 11Aapo inim bwiapo, aapo'ik ju'unakteipo yepsak. Taa inim jume' aapo'ik betana kateka jiapsame, inime'e ka a' mabetak. 12Junuentaka juni'i, waate tu'isi a' mabetaka intok a' sualek. Inime'e, bempo'immeu aapo, Liojta betana bem yoemiam tunee'uta ameu chupuk. 13Inime'e ka jak weyeo senu yoemratat yeu katriam bebena intok ka inim yoemem yeu tom tomte'ebenakai. Intok kia ka jabe yoemta junuen a' ea' betchi'bo junuen Liojta yoemiarim. Ala inime'e, Liojta betana yoemiarim.
14Intok juna'a nokipo ta'eewame, aapo ito benasi au yoem yaak. Intok inim ito nasuk jiapsak, tua yee nak ta'aakai intok lutu'uria aet ayukai. Intok jiba aapo'ik Liojta betana wepulaika a' yoemia tuka' betchi'bo, aapo'ik juka' tua ujyooik intok eiyaawatchik aet ayuka'uta, itepo tee a' bitlaa. 15Ju'u Joan, yee babatoowame, inia betana ju'uneaka, ka a' essoka, si'imem bichapo inen jiiak:
―Ini'i juna'a wa'a, junak aet nokaka: “Net cha'aka yebijneeme, juna'a che'a nee bepa eiyaawatchi, bwe'ituk aapo nee bepa che'a bat jiapsan” ―ti jiakai.
16Itepo tee si'ime juka' tu'ika, kaitau a tamachiatuka, aet ayukamta intok ka a lu'utemta a' mabetri. Inika'a tu'ik junuen nat chulukai. 17Jume' nesauri ji'ojteim, ju'u Moiseej tuka'uta betana weyeka ji'ojtewak. Ju'u intoko, ka itou cha'aka juni'i, yee a' nak jiokolee'u intok aapo'ik betana lutu'uriata, aapo ju'u yo'owe Jesukrijto a' weiyaa. 18Inim tua kee jabe Liojta bicha, taa aapo'ik Liojta betana ju'u wepu'ulaika jiba a' yoemia, ini'i aapo a' yo'owa Liojtamak wepu'ulai benasi aamak jiapsame, aapo juna'a ju'u itom a' ta'aatuakame.
Joan, ju'u yee babatoowame, Jesukrijtota aapat tuka a' ta'aa tebokame
19Jume' juriom jum bwe'u jo'ara Jerusalen tea'po jo'aakame, inime'e, wate te'opopo tekiakame intok waate, inime'e te'opopo bem joa'ut am aniame, Lebiitam teame, ju'u Joan teamtau am bittuak, junuen aapo'ik a' jabetuka'ut bem au nattemaine' betchi'bo. 20Aapo intoko tua machisi lutu'uriata nenkak inen jiakai:
―Ineponee ka juna'a ju'u Krijto' teame ―ti jiakai.
21Junak intok bempo juchi au nattemaek:
―Jabesa'akun empo. Jaisa empo juna'a ja'ani, ju'u Liojta betana ju'uneetuawaka nokakame, ju'u Eliaj tuka'u ja'ani ―ti jiakai.
Ju'u Joan intok:
―Kannee juna'a ―ti jiiak.
Chukula ket juchi:
―Junak su, jaisa empo juna'a ja'ani, wa'a Liojta betana ju'uneetuawaka nokneeka bo'o bitwame ―ti au nattemaiwak.
Aapo intok:
―E'e ―ti am yoopnak.
22Junak intoko:
―Junak su jabesa empo junuentuko. Bwe'ituk utte'a, jume' a'abo itom bittuakammeu lutu'uriata itom ameu teuwaanee'u. Jaisa empo ee betana itom tejwaa machi ―ti au jiuwak.
23Ju'u Joan inime'e inen yoopnak:
―Ineponee ju'u, mekka pa'aku, kaabeta jo'araka'po, chaaeka inen nokamta jiawai: “Juka' yo'ota a'abo yebijnemta a' mabet betchi'bo, juka' ka tu'ik su'u tojaka, aawas emo tu'utene”, ti jiame, tua ju'u Isa'iajtuka'u, Liojta betana ju'uneetuawaka aapo'ik a' teuwaaka'a benasia.
24Jume' aman ju'u Joanta mak etejokame, inime'e, paiseeom teame betana aman au bittuarimtukan. 25Inime'e intok:
―Junak su, empo ka ju'u Krijto tuko intok kia ka Eliaj tuko intok kia ka ju'u Liojta betana ju'uneetuawaka nokame yebijneeka bo'o bitwame tuko juni'i, jaisaaka intok empo yee babatoowa ―ti au nattemaek.
26Ju'u Joan inimmeu inen jiiak:
―Ineponee ba'ammea yee babatoowa. Taa inim emo nasuku senu aane ka enchim ta'aa'u. 27Aapo net cha'aka yebijne, ini'i ala lutu'uriapo che'a nee bepat weyeka juni'i. Inepo, jume' aapo'ik bocha wikiam in a' woitarianee'u kia juni'i kanne ino jabele ―ti jiiak.
28Si'ime ini'i, jum ili jo'ara Betaabara' tea'po yeu siika. Ini'i, batwee Jooraan tea'po, ta'ata yeu we'e betana taawa. Jum juka' Joanta yee a' babatoowa'awi.
Jesus, Liojta betana ili bwala ti ta'eewame
29Yokoriapo intok ju'u Joan, juka' Jesujta aapo'iku bicha weyemta bichaka:
―Yuu, ake'em a' bicha. Ini'i juna'a wa'a Liojta betana ili bwala ti teuwaawame, ju'u inim bwiapo jiapsame, bem ka tu'uwa ya'arita aapo a' mabetneeme. 30Aapo'ik betana nee nookan junak inepo: “Chukula net cha'aka senu o'ou yebijne, ini'i che'a nee bepa eiyaawatchikai. Bwe'ituk aapo che'a nee bepat jaibu jiapsan”, ti ne jiakai. 31Jiba inepo juni'i, nee aapo'ik a' jabetuka'ut ne ka ju'unean. Taa inepo nee jiba junuen ba'ammea ne yee bato'owaaka ne yebijlaa, jiba junuen juka' Ijra'el yoemrata, tua lutu'uriapo a' jabetuka'uta bem a' ta'aane' betchi'bo ―ti jiiak.
32Ju'u Joan ket inen jiiak:
―Ineponee intok, juka' Liojta tu'u jiapsita, wokkoita benaka, teeka betana ko'om weyeka intok inia aapo'ikut tawakamta ne bichak ―ti jiiak―. 33Inepo ketun nee ka ju'unean, junaka'a a' jabe tuka'ut, taa ju'u, ba'ammea nee yee bato'owaane' betchi'bo nee a'abo bittuakame, juna'a ket: “Empo jak juka' Liojta tu'u jiapsita, senukut ko'om weyeka intok junaet tawakamta a' bichako, ini'i juna'atunee ju'u, Liojta tu'u jiapsita emot autuaka, junae yee babatoowaneeme”, ti neu jiiak. 34Inepo intok jaibu a' bitlaa intok jiba ineponee inien weyeka aapo'ik junuen Liojta betana a' yoemiatuka'uta, nee a' teuwaa ―ti jiiak.
Che'a bat kateka, jume' Jesujta yeu pu'aka'um
35Juchi yokoriapo intok ju'u Joan intok wooika jume' a' majtim, jiba junama'a juchi ama rejten. 36Intok aapo, juka' Jesujta junama wa'am weyemta bichakai:
―Yuu, ake'em a' bicha. Ini'i juna'a ju'u, Liojta betana ili Bwala ti teuwaawame ―ti ameu jiiak.
37Jume' woika Joanta majtim aapo'ik junuen jiamta a' jikkajaka, bempo ju'u Jesujta mak sajak. 38Junak intok ju'u Jesus, amau bitchuka intok bempo'im aet cha'aka kateme bichakai:
―Jitasa eme'e jaiwa ―ti ameu jiiak.
Bempo intok:
―Yee majtame, jakunsa empo jo'aak ―ti au jiiak.
39Jesus intok inimmeu:
―A'abo kateka a' bitne ―ti jiaka am yoopnak.
Junak intok bempo aman sajaka intok a' jo'aaka'po a' bichak. Intok junae taewait ama aamak taawak, bwe'ituk jaibu kupten, jumak naikim jiao.
40Wooika jume' Joanta jikkajaka intok Jesujta mak sajakame betana, senu Antej ti teakan, Simoo Peeo' teamtamak weri. 41Ini'i Antej teame, tua bat, kee jita intok yaakai, juka' aamak werik, Simoo' teamta jaiwak, intok:
―Juka' Mesiaj ti teamta te a' ju'uneiyaa ―ti au jiiak. Ini'i, Krijto ti jiubae.
42Junama sep ju'u Antej teame juka' Simoo' teamta, jum Jesujta ane'u a' tojak. Ju'u Jesus intok inika'a bichakai:
―Empo Simoo' tea juka' Jonaj teamta u'usi. Taa empo Sepaajpo ta'eenaa ―ti au jiiak. Inime'e team intok, ket Peeo ti jiubae.
Jesujta, juka' Jeriipe' teamta intok Natana'el teamta aamak am nunuka'po
43Juchi yokoriapo intok ju'u Jesus Kalilea bwiaraa' tea'u bicha weebaeka intok senuk, Jeriipe' teamta bichaka, junau:
―Nemak weene ―ti au jiiak.
44Ini'i Jeriipe' teame intok, ili jo'ara Betsaira' tea'po jometukan. Jum Antejta intok Peota jo'aaka'po. 45Ini'i Jeriipe' teame intok, senuk Natana'el teamta jaiwaka intok:
―I'an itepo waka'a o'outa, Moiseej tuka'uta jum a' nesauri ji'ojteimpo aapo'ik betana ji'ojtewakamta, intok ket jume' Liojta betana ju'uneetuawaka nokame, inime'e aapo'ik betana ji'ojtewakamta, junaka'a itepo aman te a' bichak, ju'u Jesus ti teakamta, ju'u Jose' teamta u'usi, jo'ara Nasaret tea'po joome ―ti au jiiak.
46Ju'u Natana'el intok:
―Jaisa aman ili jo'ara Nasaret tea'po jitaa tu'ika a ama yeu wee machi ja'ani ―ti au jiiak.
Ju'u Jeriipe intok:
―A'abo sika a' bitne ―ti au jiiak.
47Junak Jesus intok, juka' Natana'el teamta au weyemta bichaka:
―Inim senu weye, tua lutu'uriapo Ijra'el yoemrata betana usiaritakai, aapo'ikut ju'u yee bai ta'aawame kaita aet aayuk ―ti jiiak.
48Junak intok ju'u Natana'el teame:
―Jaisa empo nee ta'aa ―ti au nattemaek.
Jesus intok:
―Juka' Jeriipe' teamta kee enchi tejwaao, empo aman chuna'ouwota betuk enchi kateko, nee enchi bichak ―ti au jiiak.
49Junak ju'u Natana'el:
―Yee majtame, empo tua juna'a ju'u Liojta yoemia. Empo tua juna'a wa'a, inim Ijra'el yoemratau che'a yo'o ya'ari ―ti au jiiak.
50Ju'u Jesus iniau:
―Jaisa empo, chuna'ouwota betuk enchi kateko nee enchi ino bichak ti in eu jia' betchi'bo jiba, empo nee suale ja'ani ―ti au jiiak―. I'an empo inia weemta bepa che'a juni'i suum watchisi machik empo bitne ―ti au jiiak.
51Ketchia ju'u Jesus iniau:
―Tua ne a' lutu'uriatune'eti ne emou jiia, eme'e, juka' teekata au etapolaata intok jume' Liojta ankelesim, ju'u inim yoemta a' kateka'po, ae bepa ko'om bicha intok jikau bicha kateme eme'e am bitne ―ti au jiiak.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;