YouVersion Logo
Search Icon

MATEEO 1

1
Yo'owe Jesukrijtota, jume' aapo'ik amet yeu simriam
1Inim ji'ojtei, Jesukrijtota betana jume' bat a' yo'owawam team. Aapo, ini'i Labiituka'uta betana intok Apra'amtuka'uta betana yeu simriatukan.
2Ju'u Apra'amtuka'u, Isaak teamta yoemiakan. Ini'i intok juka' Jakoobo' teamta yoemiakan, ju'u ket Juraa' teamta yoemiaka'u intok jume' iniamak werim. 3Ju'u Juraatuka'u, Paarej teamta yoemiakan intok juka' Saara' teamta. Ju'u inime'e ae, Tamar tean. Ju'u Paarejtuka'u, Ejrom teamta yoemiakan, ket ju'u Aram teamta yoemiaka'u. 4Ju'u Aram tuka'u, Aminarap teamta yoemiakan. Ini'i intok, juka' Na'ason teamta yoemiakan, ket ju'u Salmon teamta yoemiaka'u. 5Ju'u Salmontuka'u, Booj teamta yoemiakan. Ju'u inia ae intok, Ra'ab tean. Ju'u Booj teame intok, Oobel teamta yoemiakan. Ju'u inia ae intok, Rut tean. Ju'u Oobel teame, Issai' teamta yoemiakan. 6Ju'u Issai' teame intok, juka' che'a yo'o ya'ari, Labii' teamta yoemiakan. Ini'i che'a yo'o ya'ari, Labii' teame intok, ju'u Uriaj teamta jubiasuka'u, juka' Salomon teamta yoemiakan.
7Ju'u Salomon teame intok, Roboam teamta yoemiakan. Ini'i ket, Abiaj teamta yoemiakan, ket ju'u Asa'ap teamta yoemiaka'u. 8Ju'u Asa'ap teame intok, Josapat teamta yoemiakan. Ini'i ket, Jooram teamta yoemiakan, ket ju'u Osiaj teamta yoemiaka'u. 9Ju'u Osias intok, Joatam teamta yoemiakan. Ini'i ket, Akaaj teamta yoemiakan, ket ju'u Esekiaj teamta yoemiaka'u. 10Ju'u Esekiaj teame intok, Manaseej teamta yoemiakan. Ini'i ket, Amoos teamta yoemiakan, ket ju'u, Josiaj teamta yoemiaka'u. 11Ju'u Josiaj teame intok, Jekoniaj teamta yoemiakan, intok jume' aamak werim. Ini'i, taewaim, juka' ijra'eliita yoemrata, bwiaraa Babiloonia' tea'u, utte'apo am tojiwako.
12Iniat chukula ju'u Jekoniaj teame, Salalti'el teamta yoemiakan. Ini'i ket, Sorobabel teamta yoemiakan. 13Ju'u Sorobabel teame intok Abiul teamta yoemiak. Ini'i ket, Eliakim teamta yoemiakan, ket ju'u Asoor teamta yoemiaka'u. 14Ju'u Asoor teame intok, Sarook teamta yoemiakan. Ini'i intok, Akiim teamta yoemiak, ket ju'u Eliul teamta yoemiaka'u. 15Ju'u Eliul teame intok, Eleasar teamta yoemiak. Ini'i ket, Mattan teamta yoemiak, ket ju'u Jakoobo' teamta yoemiaka'u. 16Ju'u Jakoobo' teame intok, Jose' teamta yoemiak, juka' Maria' teamta kuuna. Ini'i, Maria' teame aapo ju'u Jesuj teame ju'u Krijtopo ta'eewame, a' aekan.
17Junuen san Apra'amtuka'uta jiapsao naatekai, Labiituka'uta taewaimmeu tajtia, woj mamni ama naiki, ju'u yoemra nat tomti kateka, jume' yo'otu sakakame. Intok ket, Labiituka'uta jiapsao naatekai, juka' ijra'eliita yoemrata, bwiaraa Babiloonia' tea'u, utte'apo am tojiwaka'po tajtia, ket woj mamni ama naiki ju'u yoemra nat tomti kateka, jume' yo'otu sakakame. Intok ket, junak naatekai, Jesukrijtota yeu tomteka'po tajtia, intok juchi, woj mamni ama naikiak.
Jesukrijtota yeu a' yoemtuka'po
18Jesukrijtota yeu a' yoemtuka'uta inen yeu siika. Ju'u a' aewa Maria, Jose' teamta a' kunabaeka junuen aamak ean. Intok bat naataka, kee nau am jiapsao, aapo ju'u Maria, Liojta tu'u jiapsita betana, a jita a' joa'apo aman, juka' yeu a' yoemianee'uta jaibu a' mabetlatukan. 19Ju'u Josee, Mariata kunawa, ini'i, Liojta bichapo tu'u yoemtukan. Taa inia betana, aapo, Mariata, ka si'ime bichapo yeu a' bwiseka, a' ju'uneiyaa i'an. Ala aapo, kaabeta a' ju'uneiyaa'po, a' su'u tojibaen.
20Intok aapo'ik iniat kee tu'isi ju'uneao, achai Liojta betana ankeles, tenkupo benasia au yeu machiak, intok:
―Josee, Labiituka'uta betana yeu simria ―ti au jiiak―, kaachin eenee juka' Maria' teamta em a' jupnee'u betana. Bwe'ituk ju'u a' yoemianee'u, Liojta tu'u jiapsi betana weye. 21Aapo o'outa asoane. Junaka'a intok, empo, Jesuj ti jiame a' teatuane. Junuen teanee bwe'ituk juka' a' yoemrawata, ka tu'ik bem ya'ari betana, am jinne'une.
22Si'ime ini'i yeu siika junuen yeu a' chupne' betchi'bo, juka' achai Liojta, senuk aet ju'uneetuaka, inen jiaka a' teuwaaka'uta:
23Ju'u beeme, a' yoemianee'uta mabetne.
Intok o'outa yoemiane.
Juna'a san Emanuel ti teane.
Lios itomake ti jiubaeme.
24Junak intoko, ju'u Josee, busakai, Liojta betana ankelejta a' tejwaaka'uta yaak. Intok juka' Mariata jup betchi'bo a' mabetak. 25Taa ka tua emo jubekame benasi jiapsan, aapo'ik Mariata o'outa a' use'u tajtia. Junaka'a intoko, Jesuj ti jiame a' teatuak.

Currently Selected:

MATEEO 1: yaq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy