SAN JUAN 1
LAC

SAN JUAN 1

1
A jera' cu tsicbar ti' to'onex a mac a cu tar ich C'uj soc u tsicbʌtic to'onex bicyʌra' C'uj
1Mʌ' toy betac ru'um mʌ' toy betac ca'anan xan. Rajra' ti' yʌn a mac a cu bin tar u tsicbar to'onex bicyʌra' C'uj. Raji' ti' yʌn yejer ic Tet C'uj quire' raji' C'uj a cu bin tar. 2Rajra' ti' yʌn a mac a cu bin tar ich ic Tet C'uj cax mʌ' toy betac ru'um yejer ca'anan xan. 3Tu cotor a ba' ti' yʌn, raji' u beyaj C'uj. Mʌna' mac u jer tu betaj. Raji' tu junan caj u betaj. 4Raji' tu junan cu ts'ic ij cuxtarex. Raji' tu ts'aj ic najtiquex ij cuxtarex munt q'uin. Quire' a ba' caj u betaj rajen raji' u sasirir to'onex a mac a cu manob ich yoc'ocab a mac a cu manob ich yac'birir quire' yʌn u si'pirob. 5Raji' quib a cu ye'c'ac'tic tu yʌn ac'bir. A ac'biro' mʌ' c'ucha'an yor u tupic u sasirir. Baxuc arayo' yejer Jesús xan, cax mʌ' u c'atob Jesús mac. Raji' tan u ts'ic to'onex ij cuxtarex munt q'uin.
A jera' cu tsicbar bic tabar u parar C'uj tu ch'aj u winquirir
6A ucho' ti' yʌn mac u c'aba' Juan. Raji' ts'a'b u beyaj ten C'uj. 7A Juano' caj u tsec'taj u sasirir a cu tar ich C'uj a cu sasiquintic mac. Mʌ' ja wirej, wa quij cacsiquex ij corex u sasirir ic pixamex, mʌ' ac'bir ic pixamexi'. Juan caj u tsec'taj soc u yacsic tu yor tu cotor mac a ba' cu yubic ya'aric Juan. 8A Juano' mʌ' ra' cu sasiquintic mac, u sasirir a cu tar ich C'uj, cu chen tsec'tic a cu sasiquintic mac. Quire' ara'b ti' ca' u tsec'tej. 9Wa ber a Juano' tan u tsec'tic ti' uch. Toc ts'oc u c'uchur tera' ich yoc'ocab, raji' a cu ts'ic ij cuxtarex soc u sasiquintic ic pixamex. Quire' ra' u beyaj.
10Raji' c'uchij ich yoc'ocab a caj u betaj yoc'ocab. Chen mʌ' c'ʌ'ota'b ten a mac ti' yʌn ich yoc'ocabo'. 11Caj c'uchij ich yoc'ocab soc u yet manob u winiquirob judío a mac teta'b ten C'uj uch. Chen mʌ' tu sʌjtajobi'. 12Chen yʌn mʌ' ya'ab mac a tu sʌjtajo', a tu yacsaj tu yor a ti'o'. Raji'ob yer ts'a'b u beyaj ten C'uj soc u to'car ti'ob. Ara'b ti'ob ten C'uj, raji'ob u parar C'uj a cu yacsicob tu yor ti'. 13Mʌ' ja wirej, a maque' u parar C'uj quire' caj u yacsaj tu yor. Raji' mʌ' baxuc a mac jach pararinta'b ten u tet quire' raji' quir a cuxtar techex yoc'ocab. Raji' mʌ' baxuc u pararinta'b ten u nʌ' quire' baxuc cu pachtic u pararʌncʌr a xquico'. Chen a mac a ju parar C'uj munt q'uin u cuxtar.
14Chen a mac a tar tsicbʌta to'onex bicyʌra' C'uj tu ch'aj u winquirir an ten bic to'onex. Tarij soc ij quet man a mac a ju winiquirob judío. Tij quiraj jach manan u muc'. Quire' raji' u parar C'uj, rajen baxuc jach manan u ne'er ba'. Ic Tet C'uj jari' turiri' u parar. Raji' quet cu yajquinto'onex. Raji' quet taj cu tsicbar. 15A Juano' caj u tsec'taj ti' a cu bin tar. Caj u ya'araj ti':
―A jeroj, bin, a mac a tin wa'araj techex uch. A pachir cu tar, raji' jach no'j beyaj caj in wa'araj. Chen in beyaj a teno', mʌ' neno'jeni'. Cax mʌ' toy u rochen in nʌ', u toc beri' a ti'o' quire' rajra' ti' yʌn.
16Quire' jach tsoy yor a cu tar ich C'uj, rajen u jach tsoyirir C'uj caj ij c'ʌmaj. Rajra' tan u ts'ic to'on a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. 17Mʌ' ja wirej, u winiquirob judío caj u c'ʌmajob u nunquirob u t'ʌn C'uj a ts'ab ten Moisés uch. Chen a Jesucristojo' caj u yesaj bic C'uj caj u yajquintaj to'onex quire' otsir to'onex yirico'onex. Quire' a Jesucristojo' xan tij cu'yajex u t'ʌn C'uj a ba' taj. 18Mʌna' mac yirmʌn C'uj. Chen u parar C'uj tu yiraj u Tet. Jari' u parar turiri' raji' jach yajbir ten u Tet. Raji' caj u yesaj to'onex bicyira' C'uj.
Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac caj u tsec'taj ti' Jesucristo
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19U winiquirob judío a ti' cʌja'anob ich u cajar Jerusalén. Raji'ob caj u tuchi'tajob sacerdote yejer a mac a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob u winiquirob judío. Levitas u c'aba'ob. Tuchi'ta'b quir u c'ata' ti' Juan:
―Maquechi'?
20A Juano' mʌ' ju mucraj caj u ya'araj:
―Mʌ' Cristojeni', mʌ' yʌjtaquiren maqui', a cu bin tar.
21Caj u ca' c'atob ti' Juan:
―Arej to'on maquechi'? A techo' wa Elíasech soc in wa'aricob ti' in rac'ob a tu tuchi'tenob?
Juan caj ya'araj:
―Mʌ' Elíaseni'.
Caj u ca' c'atob ti':
―Mʌ' wa tech yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj a tan in pajicob u tar?
Juan caj u nuncaj, tan ya'aric ti'ob:
―Mʌ' teni'.
22A tuchi'ta'b caj u ya'arob ti' Juan:
―Arej tenob maquechi' soc in wa'aricob ti' a macob a tu tuchi'tenob ba' a beyaj tech, arej tenob.
23A Juano' caj u nuncaj caj u ya'araj:
―Isaías caj u tsec'taj ti' ten uch. Baxuc a jera' caj u tsec'taj Isaías uch tan ya'aric: “Ti' cu bin tar mac ca' bin c'uchuc tu q'uinin quir u c'am tsec'tic ich tʌcay ru'um.” C'am cu bin ya'aric: “Tajquintex a worex soc c'ucha'an a worex a qui' acsiquex Jaj Ts'urir irex ca jariquex u ber soc u tar rey.” Baxuc caj ya'araj Isaías uch.
24A mac tuchi'ta'b ten u winiquirob judío a fariseojo' caj c'uchob ich Juan. 25Caj c'uchob caj u c'atajob ti' Juan:
―Biquinin ca wacsic ja' tu jo'r mac wa mʌ' tech Cristojech? Quire' mʌ' Elíasech xan, baxuc mʌ' yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj xan?
26Juan caj ya'araj ti'ob:
―A teno' ra' in beyaj quir in wacsic ja' tu jo'r mac. Chen a mac jach no'j beyaj ti' yʌn tu yʌnechex baje'rer. Chen a techex mʌ' a c'ʌ'omʌnexi'. 27Raji' a cu tar pachir raji' jach no'j u beyaj chen a teno' mʌ' jach no'jen beyaj. Mʌ' pataren a teno' cax in chen pitic u c'anin pech' u xʌnʌb.
28Caj tarob u c'atej ti' Juan tu yʌn cu ya'aricob Betábara, raji' pichir ya'arir Jordán tu cu tar ic yum. Ti taro' Juan tan yacsic ja' tu jo'r mac.
Juan caj u ya'araj: Raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj
29U jer u q'uinin Juan caj yiraj Jesús Juan. A Jesúso' tan u juts'ic u bʌj ich yicnʌn Juan. Caj ya'araj Juan:
―Ir a wirex a je' cu taro' ts'a'b u beyaj ten C'uj. Raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj quire' cu bin u quinsa'r soc u rʌc ruc'sic ic si'pirex. Baxuc tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab. 30A jera' a tin yʌn bat'an araj tech uch caj in wa'araj techex: “A pachir cu taro', rajra' ti' yʌn a pachir cu tar cax mʌ' toy u rochen in nʌ' uch a ti'o'. Toc beri' ucho'.”
31Juan caj ya'araj:
―A teno' xan mʌ' tin c'ʌ'otaj wa raji' ij cʌjtaquirex. Mʌ' ja wirej, taren in wacsic ja' tu jo'r u winiquirob judío soc u c'ʌ'oticob a cu tar ich C'ujo'.
32Juan caj ya'araj ti'ob:
―A teno' caj in wiraj u yeman u Taj'or u Pixam C'uj ich ca'anan, irej susuy caj c'uchij tu yʌni'. Ti' p'atij tu yʌni'. 33A teno' uch mʌ' tin c'ʌ'otaj. Chen a C'ujo' a tu ts'aj in beyaj quir in wacsic ja' tu jo'r mac caj ya'araj ten C'uj: “Ca' bin a wirej, quij C'uj, u yeman u Taj'or u Pixam C'uj. Ca wiric tu cu p'atʌr yejer. Raji' cu bin u ts'ic tech u Taj'or u Pixam C'uj.” Baxuc caj ya'araj C'uj ti' ten ―quij Juan―. 34Baxuc caj in wiraj, rajen quin wac techex raji' u parar C'uj.
U camsʌwinicob Jesús a tu yʌn pʌyaje'
35U jer u q'uinin a Juano' tiri' yʌn tu yʌn jo'raj. Ti' yʌn Juan yejer ca'tur u camsʌwinicob. 36Juan caj yiraj u man Jesús, caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Iriquex a jera', raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj, quir u ruc'sic u si'pir tu cotor mac ich yoc'ocab.
37Caj yubob ya'aric Juan a ca'tur u camsʌwinicob Juan caj sayob tu pach Jesús. 38Jesús caj u sut u bʌj u pʌctej tu pach. Caj yiraj tan u tar tu pach, caj ara'b ti'ob:
―Ba' ca cʌxtiquex? ―quij.
Robob caj ya'arob ti':
―In wʌjcamsʌyʌjirechob, tu cʌja'anech?
39Jesús caj u nucaj ti'ob, tan ya'aric:
―Cuxex a wirej.
Caj c'uchob tu yirajob tu cʌja'an. Jesús caj u yacsaj ti'ob quire' tabar u bin q'uin. Ti' wenob.
40Turiri' a tu yuba ya'aric Juan, a ca'tur u camsʌwinic, caj say tu pach Jesús, raji' u c'aba' Andrés. Raji' u sucu'un Simón Pedro. 41Seb caj bin u cʌxtej u sucu'un Simón. Caj ya'araj ti':
―Tin wiraj a cu ya'ara' Mesías ―raji' u c'at ya'aric Cristo a tuchi'ta'b ten C'uj.
42Andrés caj bin yejer u sucu'un tub yʌn Jesús. Caj irir Simón ten Jesús, caj u ya'araj ti':
―A techo' ―quij Jesús―, Simónech, u pararech Jonás. Chen yʌn in pʌchic a c'aba' Cefas, aro' Pedro a c'aba' ―a Cefaso' ich u t'ʌn u winiquirob judío, quet ich u t'ʌn griego cu ya'aric Pedro.
Jesús cu pʌyic Felipe yejer Natanael
43Caj sasij Jesús u c'at u bin ich u ru'umin Galilea. Mʌ' toy xiqui' caj u nup'a Felipe caj ya'ara ti':
―Sayen ―quij Jesús―, tin pach quir a cʌnic in t'ʌn.
44A je' Felipeja' ti' cʌja'an ich u cajar Betsaida. Tu cʌja'anob Andrés xan yejer Pedro. 45Felipe caj bin u cʌxtej Natanael, caj u yiraj caj ya'araj ti':
―Tij quiraj ―quij Felipe―, a mac ts'ibta'b ten ic nunquir Moisés uch ich u t'ʌnob. Baxuc raji'ob tu ts'ibtajob ic nunquir yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Baxuc raji' u parar José a ti' cʌja'an ich u cajar Nazaret.
46Natanael caj c'ataj ti' Felipe tan ya'aric:
―Mʌ' ij cu'wimʌn a mac jach tsoy a cu tar ich u cajar Nazaret.
Felipe caj u nuncaj:
―Cojen irej ―quij ya'araj ti'.
47Jesús caj u yiraj tan u c'ʌs juts'ic u bʌj Natanael ich Jesús. Jesús caj ya'araj:
―A je' cu tara' a mac taj u yor ich u winiquirob judío. Mʌ' yer bic tabar u tus aric mac.
48Natanael caj u c'ataj ti':
―Bic a c'ʌ'otiquen?
Jesús caj ya'araj ti':
―A teno' ―quij Jesús―, caj in wirech yaran u che'er higuera cax mʌ' toy u t'ʌnech Felipe.
49Caj ara'b ti' ten Natanael:
―In wʌjcamsʌyʌjirech ―quij Natanael―, a techo' u pararech C'uj. Baxuc je' a wocar a reyintic u winiquirob judío.
50Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Quire' ―quij Jesús―, caj in wa'araj tech caj in wirech yaran u che'er higuera, rajen caj a wacsa ta wor ten? Jach tsoy baxuc, quire' ta wacsaj ta wor. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' in wesic tech jach manan in ne'er ba'.
51Baxuc xan Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob.
―Taj a ba' quin wac techex. A techexo' je' a wiriquex u q'ue'pʌjʌr ca'anan soc a wiriquex u yeman yʌjmasirob u t'ʌn C'uj tu yʌnen. Je' a wiriquex u nacar ich ca'anan yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Quire' a teno' baxuquenechexo'.

© 1978, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About A quet u tʼʌnoʼ a ricʼbenoʼ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.