YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
A jera' cu tsicbar ti' to'onex a mac a cu tar ich C'uj soc u tsicbʌtic to'onex bicyʌra' C'uj
1Mʌ' toy betac ru'um mʌ' toy betac ca'anan xan. Rajra' ti' yʌn a mac a cu bin tar u tsicbar to'onex bicyʌra' C'uj. Raji' ti' yʌn yejer ic Tet C'uj quire' raji' C'uj a cu bin tar. 2Rajra' ti' yʌn a mac a cu bin tar ich ic Tet C'uj cax mʌ' toy betac ru'um yejer ca'anan xan. 3Tu cotor a ba' ti' yʌn, raji' u beyaj C'uj. Mʌna' mac u jer tu betaj. Raji' tu junan caj u betaj. 4Raji' tu junan cu ts'ic ij cuxtarex. Raji' tu ts'aj ic najtiquex ij cuxtarex munt q'uin. Quire' a ba' caj u betaj rajen raji' u sasirir to'onex a mac a cu manob ich yoc'ocab a mac a cu manob ich yac'birir quire' yʌn u si'pirob. 5Raji' quib a cu ye'c'ac'tic tu yʌn ac'bir. A ac'biro' mʌ' c'ucha'an yor u tupic u sasirir. Baxuc arayo' yejer Jesús xan, cax mʌ' u c'atob Jesús mac. Raji' tan u ts'ic to'onex ij cuxtarex munt q'uin.
A jera' cu tsicbar bic tabar u parar C'uj tu ch'aj u winquirir
6A ucho' ti' yʌn mac u c'aba' Juan. Raji' ts'a'b u beyaj ten C'uj. 7A Juano' caj u tsec'taj u sasirir a cu tar ich C'uj a cu sasiquintic mac. Mʌ' ja wirej, wa quij cacsiquex ij corex u sasirir ic pixamex, mʌ' ac'bir ic pixamexi'. Juan caj u tsec'taj soc u yacsic tu yor tu cotor mac a ba' cu yubic ya'aric Juan. 8A Juano' mʌ' ra' cu sasiquintic mac, u sasirir a cu tar ich C'uj, cu chen tsec'tic a cu sasiquintic mac. Quire' ara'b ti' ca' u tsec'tej. 9Wa ber a Juano' tan u tsec'tic ti' uch. Toc ts'oc u c'uchur tera' ich yoc'ocab, raji' a cu ts'ic ij cuxtarex soc u sasiquintic ic pixamex. Quire' ra' u beyaj.
10Raji' c'uchij ich yoc'ocab a caj u betaj yoc'ocab. Chen mʌ' c'ʌ'ota'b ten a mac ti' yʌn ich yoc'ocabo'. 11Caj c'uchij ich yoc'ocab soc u yet manob u winiquirob judío a mac teta'b ten C'uj uch. Chen mʌ' tu sʌjtajobi'. 12Chen yʌn mʌ' ya'ab mac a tu sʌjtajo', a tu yacsaj tu yor a ti'o'. Raji'ob yer ts'a'b u beyaj ten C'uj soc u to'car ti'ob. Ara'b ti'ob ten C'uj, raji'ob u parar C'uj a cu yacsicob tu yor ti'. 13Mʌ' ja wirej, a maque' u parar C'uj quire' caj u yacsaj tu yor. Raji' mʌ' baxuc a mac jach pararinta'b ten u tet quire' raji' quir a cuxtar techex yoc'ocab. Raji' mʌ' baxuc u pararinta'b ten u nʌ' quire' baxuc cu pachtic u pararʌncʌr a xquico'. Chen a mac a ju parar C'uj munt q'uin u cuxtar.
14Chen a mac a tar tsicbʌta to'onex bicyʌra' C'uj tu ch'aj u winquirir an ten bic to'onex. Tarij soc ij quet man a mac a ju winiquirob judío. Tij quiraj jach manan u muc'. Quire' raji' u parar C'uj, rajen baxuc jach manan u ne'er ba'. Ic Tet C'uj jari' turiri' u parar. Raji' quet cu yajquinto'onex. Raji' quet taj cu tsicbar. 15A Juano' caj u tsec'taj ti' a cu bin tar. Caj u ya'araj ti':
―A jeroj, bin, a mac a tin wa'araj techex uch. A pachir cu tar, raji' jach no'j beyaj caj in wa'araj. Chen in beyaj a teno', mʌ' neno'jeni'. Cax mʌ' toy u rochen in nʌ', u toc beri' a ti'o' quire' rajra' ti' yʌn.
16Quire' jach tsoy yor a cu tar ich C'uj, rajen u jach tsoyirir C'uj caj ij c'ʌmaj. Rajra' tan u ts'ic to'on a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. 17Mʌ' ja wirej, u winiquirob judío caj u c'ʌmajob u nunquirob u t'ʌn C'uj a ts'ab ten Moisés uch. Chen a Jesucristojo' caj u yesaj bic C'uj caj u yajquintaj to'onex quire' otsir to'onex yirico'onex. Quire' a Jesucristojo' xan tij cu'yajex u t'ʌn C'uj a ba' taj. 18Mʌna' mac yirmʌn C'uj. Chen u parar C'uj tu yiraj u Tet. Jari' u parar turiri' raji' jach yajbir ten u Tet. Raji' caj u yesaj to'onex bicyira' C'uj.
Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac caj u tsec'taj ti' Jesucristo
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19U winiquirob judío a ti' cʌja'anob ich u cajar Jerusalén. Raji'ob caj u tuchi'tajob sacerdote yejer a mac a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob u winiquirob judío. Levitas u c'aba'ob. Tuchi'ta'b quir u c'ata' ti' Juan:
―Maquechi'?
20A Juano' mʌ' ju mucraj caj u ya'araj:
―Mʌ' Cristojeni', mʌ' yʌjtaquiren maqui', a cu bin tar.
21Caj u ca' c'atob ti' Juan:
―Arej to'on maquechi'? A techo' wa Elíasech soc in wa'aricob ti' in rac'ob a tu tuchi'tenob?
Juan caj ya'araj:
―Mʌ' Elíaseni'.
Caj u ca' c'atob ti':
―Mʌ' wa tech yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj a tan in pajicob u tar?
Juan caj u nuncaj, tan ya'aric ti'ob:
―Mʌ' teni'.
22A tuchi'ta'b caj u ya'arob ti' Juan:
―Arej tenob maquechi' soc in wa'aricob ti' a macob a tu tuchi'tenob ba' a beyaj tech, arej tenob.
23A Juano' caj u nuncaj caj u ya'araj:
―Isaías caj u tsec'taj ti' ten uch. Baxuc a jera' caj u tsec'taj Isaías uch tan ya'aric: “Ti' cu bin tar mac ca' bin c'uchuc tu q'uinin quir u c'am tsec'tic ich tʌcay ru'um.” C'am cu bin ya'aric: “Tajquintex a worex soc c'ucha'an a worex a qui' acsiquex Jaj Ts'urir irex ca jariquex u ber soc u tar rey.” Baxuc caj ya'araj Isaías uch.
24A mac tuchi'ta'b ten u winiquirob judío a fariseojo' caj c'uchob ich Juan. 25Caj c'uchob caj u c'atajob ti' Juan:
―Biquinin ca wacsic ja' tu jo'r mac wa mʌ' tech Cristojech? Quire' mʌ' Elíasech xan, baxuc mʌ' yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj xan?
26Juan caj ya'araj ti'ob:
―A teno' ra' in beyaj quir in wacsic ja' tu jo'r mac. Chen a mac jach no'j beyaj ti' yʌn tu yʌnechex baje'rer. Chen a techex mʌ' a c'ʌ'omʌnexi'. 27Raji' a cu tar pachir raji' jach no'j u beyaj chen a teno' mʌ' jach no'jen beyaj. Mʌ' pataren a teno' cax in chen pitic u c'anin pech' u xʌnʌb.
28Caj tarob u c'atej ti' Juan tu yʌn cu ya'aricob Betábara, raji' pichir ya'arir Jordán tu cu tar ic yum. Ti taro' Juan tan yacsic ja' tu jo'r mac.
Juan caj u ya'araj: Raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj
29U jer u q'uinin Juan caj yiraj Jesús Juan. A Jesúso' tan u juts'ic u bʌj ich yicnʌn Juan. Caj ya'araj Juan:
―Ir a wirex a je' cu taro' ts'a'b u beyaj ten C'uj. Raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj quire' cu bin u quinsa'r soc u rʌc ruc'sic ic si'pirex. Baxuc tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab. 30A jera' a tin yʌn bat'an araj tech uch caj in wa'araj techex: “A pachir cu taro', rajra' ti' yʌn a pachir cu tar cax mʌ' toy u rochen in nʌ' uch a ti'o'. Toc beri' ucho'.”
31Juan caj ya'araj:
―A teno' xan mʌ' tin c'ʌ'otaj wa raji' ij cʌjtaquirex. Mʌ' ja wirej, taren in wacsic ja' tu jo'r u winiquirob judío soc u c'ʌ'oticob a cu tar ich C'ujo'.
32Juan caj ya'araj ti'ob:
―A teno' caj in wiraj u yeman u Taj'or u Pixam C'uj ich ca'anan, irej susuy caj c'uchij tu yʌni'. Ti' p'atij tu yʌni'. 33A teno' uch mʌ' tin c'ʌ'otaj. Chen a C'ujo' a tu ts'aj in beyaj quir in wacsic ja' tu jo'r mac caj ya'araj ten C'uj: “Ca' bin a wirej, quij C'uj, u yeman u Taj'or u Pixam C'uj. Ca wiric tu cu p'atʌr yejer. Raji' cu bin u ts'ic tech u Taj'or u Pixam C'uj.” Baxuc caj ya'araj C'uj ti' ten ―quij Juan―. 34Baxuc caj in wiraj, rajen quin wac techex raji' u parar C'uj.
U camsʌwinicob Jesús a tu yʌn pʌyaje'
35U jer u q'uinin a Juano' tiri' yʌn tu yʌn jo'raj. Ti' yʌn Juan yejer ca'tur u camsʌwinicob. 36Juan caj yiraj u man Jesús, caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Iriquex a jera', raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj, quir u ruc'sic u si'pir tu cotor mac ich yoc'ocab.
37Caj yubob ya'aric Juan a ca'tur u camsʌwinicob Juan caj sayob tu pach Jesús. 38Jesús caj u sut u bʌj u pʌctej tu pach. Caj yiraj tan u tar tu pach, caj ara'b ti'ob:
―Ba' ca cʌxtiquex? ―quij.
Robob caj ya'arob ti':
―In wʌjcamsʌyʌjirechob, tu cʌja'anech?
39Jesús caj u nucaj ti'ob, tan ya'aric:
―Cuxex a wirej.
Caj c'uchob tu yirajob tu cʌja'an. Jesús caj u yacsaj ti'ob quire' tabar u bin q'uin. Ti' wenob.
40Turiri' a tu yuba ya'aric Juan, a ca'tur u camsʌwinic, caj say tu pach Jesús, raji' u c'aba' Andrés. Raji' u sucu'un Simón Pedro. 41Seb caj bin u cʌxtej u sucu'un Simón. Caj ya'araj ti':
―Tin wiraj a cu ya'ara' Mesías ―raji' u c'at ya'aric Cristo a tuchi'ta'b ten C'uj.
42Andrés caj bin yejer u sucu'un tub yʌn Jesús. Caj irir Simón ten Jesús, caj u ya'araj ti':
―A techo' ―quij Jesús―, Simónech, u pararech Jonás. Chen yʌn in pʌchic a c'aba' Cefas, aro' Pedro a c'aba' ―a Cefaso' ich u t'ʌn u winiquirob judío, quet ich u t'ʌn griego cu ya'aric Pedro.
Jesús cu pʌyic Felipe yejer Natanael
43Caj sasij Jesús u c'at u bin ich u ru'umin Galilea. Mʌ' toy xiqui' caj u nup'a Felipe caj ya'ara ti':
―Sayen ―quij Jesús―, tin pach quir a cʌnic in t'ʌn.
44A je' Felipeja' ti' cʌja'an ich u cajar Betsaida. Tu cʌja'anob Andrés xan yejer Pedro. 45Felipe caj bin u cʌxtej Natanael, caj u yiraj caj ya'araj ti':
―Tij quiraj ―quij Felipe―, a mac ts'ibta'b ten ic nunquir Moisés uch ich u t'ʌnob. Baxuc raji'ob tu ts'ibtajob ic nunquir yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Baxuc raji' u parar José a ti' cʌja'an ich u cajar Nazaret.
46Natanael caj c'ataj ti' Felipe tan ya'aric:
―Mʌ' ij cu'wimʌn a mac jach tsoy a cu tar ich u cajar Nazaret.
Felipe caj u nuncaj:
―Cojen irej ―quij ya'araj ti'.
47Jesús caj u yiraj tan u c'ʌs juts'ic u bʌj Natanael ich Jesús. Jesús caj ya'araj:
―A je' cu tara' a mac taj u yor ich u winiquirob judío. Mʌ' yer bic tabar u tus aric mac.
48Natanael caj u c'ataj ti':
―Bic a c'ʌ'otiquen?
Jesús caj ya'araj ti':
―A teno' ―quij Jesús―, caj in wirech yaran u che'er higuera cax mʌ' toy u t'ʌnech Felipe.
49Caj ara'b ti' ten Natanael:
―In wʌjcamsʌyʌjirech ―quij Natanael―, a techo' u pararech C'uj. Baxuc je' a wocar a reyintic u winiquirob judío.
50Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Quire' ―quij Jesús―, caj in wa'araj tech caj in wirech yaran u che'er higuera, rajen caj a wacsa ta wor ten? Jach tsoy baxuc, quire' ta wacsaj ta wor. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' in wesic tech jach manan in ne'er ba'.
51Baxuc xan Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob.
―Taj a ba' quin wac techex. A techexo' je' a wiriquex u q'ue'pʌjʌr ca'anan soc a wiriquex u yeman yʌjmasirob u t'ʌn C'uj tu yʌnen. Je' a wiriquex u nacar ich ca'anan yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Quire' a teno' baxuquenechexo'.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;