YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
'In Júu³ tya' Dios galɨ́ɨ¹i tsá²
1La mo jéei¹ mo ga'láa² 'wii²¹² 'e sá² 'e galɨsá² seen²¹mo jaain²¹ 'in sii²¹ Júu³ tya' Dios. Joon 'in Júu³ do tyíin¹ coon'¹³ Dios Jmii²¹ la joon 'in Júu³ do lɨ́ɨ¹mo jon Dios Jmii²¹. 2La mo 'wiin²¹² 'ii‑o siin'¹²in coon'¹³ Dios Jmii²¹. 3Joon to² tyʉ'²ʉ Dios Jmii²¹ 'ii‑o gajmaa¹a jilaa'²¹ 'e sá². Joon jiin'¹³ coon²¹ 'e sá² jo sá² wa jo gajmaa¹a 'ii. 4'Ii‑o cwoo¹o juncwii²¹ tya' tsá². Joon lawa jɨ́² coo²¹ lɨ́ɨ¹i tsʉ coon'¹³ 'e jɨ́² do‑o jnéi¹ tsá² xiia'²¹ fu tsalíin². 5Joon 'e jɨ́² coo²¹ do cwoo¹o jɨ́² tya'a lɨ 'íi¹ nʉʉ²¹ joon 'e nʉʉ²¹ do jo mo lɨɨ'³ɨ dʉ́ʉ¹ʉ 'e jɨ́² do.
6Joon Dios gasii¹in jaain²¹ tsá² sii²¹ Wó³. 7'In Wó³ do gajó² fu juncwii²¹ ifaa'²¹o cwáain¹ tya' 'e jɨ́² do 'e coon'¹³ la joon ilí² ñi¹ tsá² 'e gacwa'² 'e jɨ́² tya' Dios, joon jo'¹o iliin¹in. 8'In Wó³ do jo lɨ́ɨ¹i 'e jɨ́² do jiin'¹³ 'e gasii¹in Dios 'ii 'e faa'²¹a cwáain¹ tya' 'e jɨ́² do. 9Joon 'e jɨ́² 'e jai'² do niga'láa² 'wii²¹² cwoo¹o 'e jɨ́² tya'a fu juncwii²¹ joon jnée²mo tsá² xiiala ngɨɨ¹ɨ tyani Dios.
10Gateen¹in 'in Júu³ tya' Dios do fu juncwii²¹ joon xʉfiin'¹³ 'ii‑o gajmaa¹a fu juncwii²¹ to² tyʉ'² Dios 'in tsá² taan²¹²in fu juncwii²¹ jo mo galicwii¹in. 11Gacwaa'¹³i fu ni cwoo'¹³ juncwii²¹ tya'a pe 'in tsagoo¹o jo ga'ii'²¹ 'ii. 12Pe seen²¹mo 'in ga'ii'²¹ 'ii joon jo'¹o galɨ́ɨ²i. Joon tya' 'in tsá² 'in jmoo¹o la joon cwói¹ Dios 'ii iliin¹ jóon¹ Dios. 13Joon 'in tsá² 'in liin¹ jóon¹ Dios do jon'on galɨseein²¹ la lɨseein²¹ yʉʉn²¹ tsá² taain²¹² juncwii²¹ jon'gɨ galɨseein²¹ to² tyʉ'² tsá² jon'gɨ lɨseein²¹ la galɨseein²¹ jóon¹ tsamɨ́² coon'¹³ tsañʉʉ'¹ tsʉ lɨ́ɨ¹i jóon¹ Dios 'ii.
14Joon 'in Júu³ tya' Dios 'in seein²¹ coon'¹³on la mo 'wiin²¹² galɨ́ɨ¹i tsá² joon gacwoo²¹o jee²¹² jna' coon²¹ sii'¹³. Joon 'iin²¹²in tsá² 'áai¹ joon jmaai'² júu³ ja'²mo faa'²¹a. Galee²¹e' cwáain¹ 'e lɨ́ɨ¹i to² fee'¹gɨ joon 'e to² 'e lɨ́ɨi¹ do 'e tɨ́ɨ²i jiin'¹³ 'ii‑o tsʉ jiin'¹³ 'ii‑o Jóon¹ Dios Jmii²¹. 15Joon Wó³ gafaa'²¹o 'wii²¹² tya' 'e Júu³ do joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ tsá² fúui¹:
―Mo gafuu²¹²uu 'naa': “Jaain²¹ 'in jó¹ cɨɨin²¹gɨ lagɨ jna, 'ii 'in feei'¹gɨ lagɨ jna tsʉ naseen²¹mo jéei¹gɨ lagɨ jna. 'Ino‑o 'i” ―jin'² Wó³.
16Joon tsʉ 'wii'¹³ feei'¹‑tsi 'áa¹mo ga'ii'¹³mo' 'e tyʉ́² tyi' la ca 'ii'¹³. 17Joon 'e ley do Moisés gacwo'¹o tsá² to² tyʉ'² Dios pe 'e liñi¹ tsá² 'e 'iin²¹²in Dios 'ii joon jilaa'²¹ júu³ 'e jai'² née³e' tsʉ 'wii'¹³ gacwéi¹ Jesucristo fu juncwii²¹. 18Jiin'¹³ jaain²¹ tsá² jo mo gangaa¹i Dios Jmii²¹ jiin'¹³ ca fu, pe 'in jaan²¹mo Jóon¹on niga'e'²mo jna' Dios Jmii²¹. Joon tɨɨ²¹i 'in Jóon¹on do 'e'²mo jna' xiiala lɨ́ɨ¹i Dios tsʉ tyíin¹mo coon'¹³ Dios Jmii²¹.
Wó³ saai²¹ tsá² jmɨɨ²¹ faa'²¹a 'wii²¹² tya' Jesucristo
19Jee²¹² jmɨɨ²¹² joon 'in tsá² Israel née¹i Jerusalén gasii¹in 'inlɨ́ɨi¹³ untsá² coon'¹³ 'inlɨ́ɨ¹³ tsá² coon²¹ poo²¹² sii²¹ levitas 'e tsafeei'¹³ Wó³. Joon mo gatyalíin² lɨ taan¹in Wó³ do gaunngɨɨ¹ɨ:
―¿'Iin 'nʉ?
20Joon coon'¹³ coon²¹ júu³ coon²¹ tsáa¹ gañii¹i:
―Jon'on jna Cristo.
21Joon gaunngɨɨ¹gɨ 'in tsá² do:
―¿'Iin 'nʉ jon? ¿Tɨ 'nʉ‑ʉ Elías, 'in tsá² 'in gacwo¹ júu³ tyʉ́² tya' Dios calɨɨ lɨ¹?
Joon Wó³ do gañii¹i:
―Jon'on jna 'i.
Joon tsifu gaunngɨɨ¹gɨ:
―'Áai¹ tɨ lɨ jó¹ jaain²¹ tsá² 'e ijacwoo²¹ júu³ tya' Dios; ¿tɨ 'nʉ‑ʉ 'i?
Joon gañii¹i Wó³:
―Jon'on jna 'i.
22'In tsá² do gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ Wó³:
―¿'Iin 'nʉ jon? tsʉ 'ná¹‑a lee²¹e'e júu³ tya' 'in tsá² 'in gasii¹in jna'a. ¿Ee sii'¹³i'i cwáain¹ tyi'i?
23Wó³ dogɨ gañii¹i:
―Jna jaain²¹ 'in ngɨ¹ to² 'oo¹o fu coon²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹, jna fuu²¹²uu tsá²: “'Ná²‑a ná³ coon²¹ fu¹ coon²¹ tsáa¹ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ'” ―gajin'² Wó³ do. La nigajin'² 'in tsá² 'in gacwo¹ júu³ tya' Dios calɨɨ 'in sii²¹ Isaías.
24'In tsá² do 'in jalíin² jafee'¹³i Wó³ do jalíin² to² tyʉ'² tsá² coon²¹ poo²¹² sii²¹ fariseos. 25Joon 'in tsá² jaliin¹ do gaunngɨɨ¹ɨ jin'²in gasɨɨ'²¹ɨ Wó³:
―¿'Ee lɨ' saa¹u'u tsá² jmɨɨ²¹ wa'a jon'on Cristo 'nʉ, jon'on Elías 'nʉ, jon'on 'in cwoo¹o júu³ tya' Dios 'nʉ?
26Joon Wó³ do gañii¹i:
―Jna‑a sáa¹³na tsá² jmɨɨ²¹ jiin'¹³ coon'¹³ jmɨɨ²¹; pe seen²¹mo jaain²¹ tsá² jee²¹² 'naa' 'in jo cwii¹naa'. 27Joon feei'¹gɨ 'ii lagɨ jna xʉfiin'¹³ cɨɨin²¹gɨxʉ lagɨ jna. Jo tɨ́ɨ²na sɨɨ'¹³ɨɨ loo²¹ tsi mɨ́ɨ¹ɨ.
28Jilaa'²¹ 'elo 'e galɨ́² coon²¹ lɨ sii²¹ Betábara lɨ 'ngoo'¹³ jmɨɨ²¹ Jordán lɨ 'yeei²¹ ñi'¹. Tsʉ do‑o taan¹in Wó³ saa¹i tsá² jmɨɨ²¹.
Wó³ sɨɨ'²¹ɨ tsá² 'iin Jesús
29Mo gajná² jmɨɨ²¹² joon Wó³ gangaa¹i Jesús jatyéen¹in co' lɨ siin'¹³ Wó³. Joon Wó³ do gasɨɨ'²¹ɨ 'in tsá² téen²in do:
―Tyaan²aan' cwáain¹. Ino‑o 'in 'iin² tsaa² tya' tsá² taain²¹² fu juncwii²¹ 'in gasii¹in Dios. Lɨ́ɨ¹i lawa joo'saa'²¹ 'in jngaai'¹³ tsá² Israel coon'¹³ la joon 'iin²in tsaa² tya' tsá². 30Nigafo'³oo cwáain¹ tya'a mo gafuu²¹²uu 'naa': “Cɨɨin²¹gɨ lagɨ jna ijó¹ jaain²¹gɨ 'in feei'¹gɨ lagɨ jna tsʉ 'ii 'in seein²¹ jée¹gɨ lagɨ jna.” 31Ce jiin'¹³ jna jo ñíi³ii 'iin 'i, pe gagoo²¹²oo sáa¹³na tsá² jmɨɨ²¹ cwáain¹ 'e licwii¹in tsá² seein²¹ Israel 'i.
32Joon jin'²in Wó³ sɨɨ'²¹ɨ tsá²:
―Gamáa¹moo 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' lɨ́ɨ¹i maa²¹² jgáa¹i fu ñʉ'fú² joon gajaan¹an coon'¹³ Jesús do. 33Jo mo lɨcwii¹na pe 'in nigasii¹in jna 'e sáa¹³na tsá² jmɨɨ²¹ sɨɨ'²¹ɨ jna: “Imáa¹mo'o 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' xáa¹i joon iján² tya' jaain²¹ tsá². Joon 'in tsá² do‑o isáa¹i tsá² jmɨɨ²¹ coon'¹³ Espíritu Tyʉ́² tya' Dios.” 34Joon gamáa¹moo joon jmóo³oo júu³ jai'² 'e 'ido‑o lɨ́ɨ¹i Jóon¹ Dios Jmii²¹.
'In tsá² tya'a Jesús gatø'²ø nifu
35Mo gajná² joon, jon do‑o tún¹ nisiin'¹²in Wó³ coon'¹³ gái¹gɨ 'in ngɨ́² coon'¹³on. 36Joon mo ganí²i Wó³ ngɨ́ɨ¹i Jesús, joon gajin'²in:
―Jǿøi²duu', 'ino‑o 'in gasii¹in Dios ityí²i tsaa² tya' tsá² lawa jaain²¹ joo'saa'²¹ xuui²¹² 'in jngaai'¹³ tsá² 'in tyí²i tsaa² tya'a.
37Joon 'in gái¹ 'in ngɨ́² coon'¹³ Wó³ do mo ganúu²un 'e faa'²¹a 'ido la do joon gangalíin² coon'¹³ Jesús. 38Joon gajiin'¹² Jesús níi¹i jǿø²ø ni 'ido 'e ngalíin²mo 'ido coon'¹³on. Joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ 'ido:
―¿'Iin 'naa'²¹naa'?
Joon gañii¹i 'ido:
―Tɨfo'² tyii'i, ¿xiia tyi' 'nʉ?
39Jesús gajin'²in:
―Ñiliin¹naa', cwojǿø²duu'.
Joon gangaliin¹mo 'ido joon ganii²¹o xiia' tya' Jesús. Joon ca'lóo² 'e jmɨɨ²¹² joon 'e ningó¹ 'iin² tyʉ́n² ca'lóo² joon ganiuu'²mo.
40Joon Andrés sii²¹ jaain²¹ jee²¹² 'in gái¹ do 'in ganúu²un júu³ tya' Wó³ joon ngaliin¹mo coon'¹³ Jesús. Joon ruu'²¹i Dɨ́ɨ³ do tsá² ngaa'¹³i coon'¹³ sii²¹ Simón Pedro. 41Joon Dɨ́ɨ³ do tsifu nga'nee'¹³i Simóoi¹³ joon gasɨɨ'²¹ɨ:
―Nitsee'²¹moo'o Mesías (Mesías 'øøi'²¹‑tsi tsá² Cristo coon'¹³ jmíi¹ tya'a Dɨ́ɨ³ do. Joon coon'¹³ jmíi¹ 'øøi'²¹‑tsi tsá² Cristo 'in gatyii'¹³in Dios Jmii²¹.)
42Mo ngayuui'¹³ joon tø'²ø Dɨ́ɨ³ Simóoi¹³ fu lɨ tyíin¹ Jesús. Joon mo ganí² Jesús 'ii joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ Tʉ́³:
―Simón sii²¹ 'nʉ, jóon¹ Jonás 'nʉ, pe cɨɨin²¹gɨ 'ilisii²¹ 'nʉ Cefas ('e 'øøi'²¹‑tsi tsá² Pedro.)
Jesús tø'²ø Felipe coon'¹³ Natanael
43Mo gajná² joon gali'iin²¹²in Jesús tsáa¹a coon²¹ lɨ sii²¹ Galilea. Joon do‑o gatsee'²¹i jaain²¹ tsá² sii²¹ Felipe, joon gajin'²in:
―Moo²¹o' coon'¹³ jna.
44Joon 'in Lii²¹² do tsagoo¹o Dɨ́ɨ³ coon'¹³ Tʉ́³ jaliin¹ coon²¹ fuu²¹ lɨ sii²¹ Betsaida. 45Joon Lii²¹² do ngóo¹o nga'nee'¹³i Natanael joon mo gatsee'²¹i joon sɨɨ'²¹ɨ:
―Ninee²¹²moo'o 'in tsañʉʉ'¹ do 'in faa'²¹a Moisés ni jí² tya' 'e ley do, joon 'in faa'²¹a 'in tsá² 'in gacwo¹o júu³ tya' Dios la mo jéei¹. Jesús 'ii, 'in jóon¹ José 'in seein²¹ fuu²¹ lɨ sii²¹ Nazaret.
46Joon gajin'²in Natanael:
―¿'Ee gon 'e tyʉ́² 'e cwo'ɨ́ɨi¹ Nazaret?
Joon gañii¹i Lii²¹² do:
―Ñijǿø²du'.
47Joon mo ganí²i Jesús jatyéen¹in Natanael, joon gajin'²in:
―Logɨ nijó¹ jaain²¹ tsá² 'in la ja'²mo seein²¹ Israel, jo tajuui²¹ lɨ́¹.
48Joon gaunngɨɨ¹ɨ Natanael:
―¿Xiiala lɨ́² 'e cwii¹u jna?
Joon Jesús‑gɨ gañii¹i:
―Nimáa¹moo 'nʉ 'wii²¹² 'mó² cworíi³ tyíin¹u'u la nʉ'gɨ itøø'²¹ Lii²¹² 'nʉ.
49Joon gajin'² Natanael sɨɨ'²¹ɨ Jesús:
―Tɨfo'² tyii'i, 'nʉ Jóon¹ Dios Jmii²¹; 'nʉ Rǿøi¹³ tya' tsá² Israel.
50Joon gañii¹i Jesús:
―¿Tɨ jo'¹o lɨ́ɨ²u jna tsʉ 'wii'¹³ gafuu²¹²uu 'nʉ 'e gamáa¹na 'nʉ 'wii²¹² 'mó² cwaríi³? Nogɨ imóo³gɨ'ɨ 'e fee'¹gɨ lagɨ la lɨ́² 'e gañi'²i do.
51La joon jón² gajin'² Jesús:
―'E ja'²mo 'e fo'³oo lo, 'naa'oo' imoo²oo' ná¹ fu ñʉ'fú² joon imáa¹naa' ángeles tya' Dios Jmii²¹ soo²¹o joongɨ jgaa²¹i lɨ siin'¹³in jna 'in Ruu'²¹na Tsá².

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy