YouVersion Logo
Search Icon

FWANK 1

1
Diosʉ ꞌyUꞌunk jyʉmbity ja̱ꞌa̱y
1Ko diꞌibáty tsyondaky, taa natyñʉ jaꞌa diꞌibʉ yajtijp Ayuk. Es yʉ Ayuk yʉꞌʉ nandʉꞌʉnʉ Dios, es mʉdʉmʉ naty ja Dios Teety. 2Yʉꞌʉ naty ꞌyity jawyiin mʉdʉ Dios. 3Ja Ayuk jaꞌa mʉʉt Dios dyajkojy tʉgekyʉ diꞌibʉ jaaꞌa̱jtp. Tʉgekyʉ diꞌibʉ yajkoj, kyaj oj ti kyojy pʉn kyaj jaꞌa mʉʉt. 4Jaꞌa diꞌibʉ yajtijp Ayuk, jaꞌa ya̱jk ja jikyꞌa̱jtʉn nidʉgekyʉ diꞌibʉ jikyꞌa̱jttʉp, es yʉꞌʉ dʉꞌʉn ja ja̱jʉn diꞌibʉ ñʉꞌʉmooy tyuꞌumooy nidʉgekyʉ ja̱ꞌa̱yʉty ya̱ naxwiiñ. 5Esʉ tadʉ ja̱jʉn, yʉꞌʉ dʉn ja̱jp ma̱ kyoodsʉty, es kyaj yʉ kootsꞌát mba̱a̱t dyajtʉgóyʉ tadʉ ja̱jʉn.
6Dios tkejxy tuꞌugʉ ja̱ꞌa̱y, Fwankꞌa̱jtp. 7Jaꞌa oj myiñ es tnika̱jxpátʉt diꞌibʉ ijtp éxtʉm ja ja̱jʉn, esʉ dʉꞌʉn nidʉgekyʉ ja ja̱ꞌa̱yʉty myʉbʉ́kʉdʉt. 8Ja Fwank, kyaj yʉꞌʉjʉty ja ja̱jʉn, jeꞌeyʉ yʉꞌʉ tnika̱jxpétyʉ tadʉ ja̱jʉn. 9Ja ja̱jʉn tʉyꞌa̱jtʉnbʉ diꞌibʉ kyujajpy kyuteꞌxypy nidʉgekyʉ ja ja̱ꞌa̱y, jaꞌa miin ya̱ naxwiiñ.
10Ijtpʉ naty ja ya̱ naxwiiñ. Oyʉ natyʉ Dios jaꞌa mʉʉt tʉ tjayajkojy ja naxwíñʉdʉ, kyaj ꞌyʉxka̱jpʉdʉ ja ja̱ꞌa̱yʉty. 11Jaꞌa oj tjanimíñ diꞌibʉ jyaꞌaꞌa̱jtypy, es kyaj oj kyupʉ́kʉdʉ. 12Per nidʉgekyʉ diꞌibʉty kupʉjkʉdʉ es myʉbʉjkʉdʉ, dyajnigutujkʉ es yʉꞌʉjʉty ꞌyuꞌunkꞌátʉdʉt ja Dios. 13Yʉꞌʉjʉty kyaj Dios ꞌyuꞌunkꞌátyʉty mʉt ko ja̱ꞌa̱y yajmiin yajja̱jtʉdʉ, es ni mʉt ko dʉꞌʉnʉ ja̱ꞌa̱y ttseky, Dios axá̱jʉdʉp mʉt ko kʉꞌʉmʉ dʉꞌʉn ttseky.
14Diꞌibʉ yajtijp Ayuk, jaꞌa jʉmbijt ja̱ꞌa̱y es jyikyꞌajty ma̱ ʉʉdsʉty. Es ʉʉdsʉty tʉts nꞌixtʉ ja myʉjꞌa̱jtʉn, ja kyʉꞌʉm mʉjꞌa̱jtʉn diꞌibʉ tuꞌugʉ Dios ꞌyUꞌunkꞌa̱jtypy, es tmʉdaty ak tim tʉyꞌa̱jtʉn es ak tim kunuꞌxʉn. 15Es ja Fwank ñika̱jxpejtypy éxtʉmʉ tyestiigʉ es jyʉnáñ:
—Tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn diꞌibʉts nꞌandijpy kots njʉnáñ ko diꞌibʉ miimp óknʉm es jawyiin ʉj, yʉꞌʉ dʉꞌʉn jawyiin, jaꞌa ko taayʉmʉ naty jékyʉp kots ʉj nmiiñ.
16Tʉ Jesukristʉ xykyunuꞌxʉm kana̱k nipat. 17Myooy ja Dios ja Moisesʉ ꞌyanaꞌamʉn, per ja tsojkʉn es ja tʉyꞌa̱jtʉn yajmiin ja Jesukristʉ. 18Ni na̱ꞌa̱nʉm pʉ́n tkaꞌixy ja Dios Teety, per yʉ Diosʉ ꞌyUꞌunk diꞌibʉ jam mʉt tiꞌigyʉ ꞌyity ja Dios Teety, yʉꞌʉjʉty tʉ xytyukꞌijx xytyuknija̱ꞌa̱m wiꞌixʉ dʉn ja Dios Teety.
Fwank Yajnʉbajtpʉ tnigajxy ja Jesús
19Yʉ Jerusalén israelítʉty tkajxtʉ ja teedyʉty esʉ levitʉ ja̱ꞌa̱yʉty diꞌibʉ myʉduundʉp ja teety, es dyajtʉwa̱ꞌa̱ndʉ ja Fwank:
—¿Mbʉ́nʉ dʉn mij?
20Fwank ꞌyadsoojʉ tʉyꞌa̱jtʉn:
—Ʉj kyajts nGrístʉty diꞌibʉ Dios wya̱ndak tkajxa̱ꞌa̱ñ.
21Ta yajtʉʉjʉmbijtʉdʉ jatʉgok:
—¿Mbʉ́nxʉ dʉn mij? ¿Tii mijtsʉ dʉꞌʉn ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliiʉsʉ?
Ta Fwank ꞌyadsooy:
—Kyajts ʉj nꞌEliiʉsʉty.
Ta yajtʉʉjʉmbijtkójʉbʉ:
—Pes, ¿tii mijtsʉ dʉꞌʉn ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ diꞌibʉ mina̱a̱mbʉ?
Ta ꞌyadsooy:
—Kyaj.
22Ta yajtʉʉjʉmbijtʉdʉ jatʉgok:
—Pes, ¿mbʉ́nʉ dʉn mij? Ʉj nmʉnʉjxándʉpts ja tʉyꞌa̱jtʉn ma̱ ja diꞌibʉts tʉ xykyaxtʉ. Pa̱a̱ty, ¿ti ayúkʉts xymyeepy esʉts nmʉnʉjxʉt?
23Ta ꞌyadsooy ja Fwank:
—Ʉjtsʉ dʉn miimp kugajxy mʉj ittum es nꞌanʉʉmʉdʉts miidsʉty: “Yajtʉ́wdʉ ja tuꞌu ma̱ myina̱ꞌa̱ñ ja Windsʉ́n” —dʉꞌʉn éxtʉm jyʉnaꞌañ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ.
24Es nandʉꞌʉn myiindʉ diꞌibʉ fariseeʉ ja̱ꞌa̱yʉty kyajxtʉ. 25Net yajtʉʉjʉdʉ ja Fwank:
—¿Ti ko myajnʉbéty pʉn kyaj mij mGrístʉty, o mꞌEliiʉsʉty, o tadʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ?
26Es ja Fwank ꞌyadsooy:
—Ʉj yajnʉbajtpʉts mʉt ja nʉʉ, per ma̱ miidsʉty ta tuꞌuk diꞌibʉ miidsʉty kyaj xyꞌixyꞌattʉ, 27es yʉꞌʉ miimp óknʉm. Es kyajts ʉj xyñitʉkʉ, ni jeꞌeyʉ yʉ kyʉꞌʉk ngaꞌꞌagájʉdʉt éxtʉmxyʉpts ʉj nꞌítyʉts tyuumbʉn.
28Tya̱a̱dʉ tyuun jya̱jtʉ ma̱ ja naxwíñʉdʉ diꞌibʉ xyʉꞌa̱jtypy Betañʉ, Jordán mʉjnʉʉ awiiñ, ma̱ ja Fwank dyajnʉbéty ja ja̱ꞌa̱yʉty.
Jesús, ja Diosʉ wyindsʉꞌkʉn
29Jakumbom ja Fwank tꞌijxy ja Jesús ko myʉwingóñʉty. Ta jyʉnáñ:
—¡Ixtʉ! Tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn ja Diosʉ Byorreeguꞌunk diꞌibʉ wʉꞌʉmp éxtʉmʉ windsʉꞌkʉn es yajpojpʉnitʉgóyʉt ya̱ naxwiiñ. 30Tya̱a̱dʉdsʉ dʉn nmadyak kots njʉnáñ: “Oknʉm myiñ ma̱ ʉj tuꞌugʉ yedyʉjk diꞌibʉ dʉꞌʉn jawyiin kʉdiinʉm ʉj, jaꞌa ko taayʉmʉ natyñʉ jékyʉp kots ʉj nmiiñ.” 31Kyajts ʉj kʉꞌʉm nnija̱ꞌa̱jʉ pʉ́nʉ dʉn yʉꞌʉ. Per nmíñʉts ʉj es nyajnʉbétyʉts mʉt ja nʉʉ, es tꞌʉxkáptʉt yʉ israelitʉ ja̱ꞌa̱yʉty.
32Fwank nandʉꞌʉn jyʉnáñ:
—Ʉj nan tʉts nꞌixy tsa̱jwínm kyʉdaꞌaky yʉ Espíritʉ Santʉ dʉꞌʉn éxtʉm tuꞌugʉ pakuꞌunk, es kyʉxkeꞌeky ma̱ ja Jesús. 33Ʉj kyajnʉmdsʉ naty nandʉꞌʉn nnijawʉ pʉ́nʉꞌʉ. Per kodsʉ Dios xykyejxy nyajnʉbátʉt mʉt ja nʉʉ, jaꞌats xyꞌanma̱a̱y: “Ko yʉ Espíritʉ Santʉ xyꞌíxʉt jyʉnaky es kya̱ꞌa̱t ma̱ ja yedyʉjk, yʉꞌʉ dʉꞌʉn diꞌibʉ yajnʉbátʉp mʉt ja Espíritʉ Santʉ.” 34Tʉdsʉ net nꞌixy, es ʉjtsʉ dʉꞌʉn nnika̱jxpejtypy ko yʉꞌʉdyʉ Diosʉ ꞌyUꞌunk.
Jesusʉ ꞌyʉxpʉjkpʉ jawyiimbʉ
35Jakumbom tapʉ naty jatʉgok ja Fwank mʉt nimajtsk diꞌibʉ panʉjxʉdʉp. 36Ko Fwank tꞌijxna̱jxy ja Jesús, ta jyʉnáñ:
—¡Okꞌixtʉ! Tya̱a̱ dʉꞌʉn ja Diosʉ Byorreeguꞌunk.
37Ja nimajtskpʉ Fwangʉ ꞌyʉxpʉjkpʉ tmʉdoodʉ ko dʉꞌʉn jyʉnáñ. Ta tpanʉjxtʉ ja Jesús.
38Es net ja Jesús ñayjyʉꞌijxʉ. Ta tꞌijxy ko pyanʉjxʉdʉ. Ta tꞌanma̱a̱y:
—¿Ti dʉn mꞌʉxta̱a̱ydyʉp?
Es jaꞌajʉty ꞌyadsoodʉ:
—Yaꞌʉxpʉjkpʉ, ¿ma̱ mij mdsʉʉnʉ?
39Esʉ Jesús ꞌyadsoojʉmbijtʉdʉ:
—Min xyꞌixtʉ.
Ta oj ñʉjxtʉ ma̱ dʉn tsyʉʉnʉ. Es jam oj kyudsuꞌujʉnʉdʉ, jaꞌa ko ma̱ taxk yaxpʉnʉ naty.
40Es niduꞌuk diꞌibʉ Fwank panʉjxʉdʉp, ta oj tpanejxy ja Jesús, jaꞌa yʉ Andrés, myʉgaꞌaxʉ Simonk Peedrʉ. 41Kyajnʉmʉ naty ti tyuñ jyátyʉty es ja Andrés oj tꞌʉxta̱ꞌa̱y ja myʉgaꞌax Simonk. Ta tꞌanma̱a̱y:
—Tʉ net nbátʉm ja Kristʉ diꞌibʉ Dios wyinꞌijx.
42Ta ja Andrés oj tmʉnejxy ja myʉgaꞌax Simonk ma̱ naty ja Jesús. Es ko ja Jesús tꞌijxy, ta ꞌyanma̱a̱yʉ:
—Mijtsʉ dʉꞌʉn Simonk, Jonasʉ ꞌyuꞌunk. Es mij mxʉꞌátʉp Sefʉs (diꞌibʉ yajꞌandijp Peedrʉ).#1:42 Peedrʉ yʉꞌʉ grieegʉ kyajxy diꞌibʉ yajpʉdsʉʉmp tsa̱a̱.
Jesús dyaxʉ ja Felipʉ esʉ Natanael
43Jakumbom ja Jesús tsoonáñ ñʉjxa̱ꞌa̱ñ Galileeʉ. Net tpaty ja Felipʉ es tꞌanma̱a̱y:
—Pamiingʉts.
44Yʉ Felipʉ, Betsaydʉ kyuga̱jpnʉty, ma̱ nandʉꞌʉn ꞌyittʉ Andrés esʉ Peedrʉ. 45Ta ja Felipʉ tsyoꞌoñ, oj tꞌʉxta̱ꞌa̱y yʉ Natanael. Ta tꞌanma̱a̱y:
—Tʉts nꞌixtʉ ja yedyʉjk diꞌibʉ Moisés es diꞌibʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉty jyaaydyʉ ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. Yʉꞌʉ Jesús, ꞌyuꞌungʉ Josee, diꞌibʉ kuga̱jpn Nazaret.
46Net ja Natanael jyʉnáñ:
—¿Tii waꞌan da mba̱a̱t pyʉdsemy Nazaret diꞌibʉ oy?
Felipʉ ꞌyadsoojʉ:
—Min xyꞌixy.
47Ko Jesús tꞌijxy myʉwingóñʉty yʉ Natanael, ta jyʉnáñ:
—Tya̱a̱ tuꞌuk myiñ ja israelitʉ ja̱ꞌa̱y diꞌibʉ kyaj ꞌyandaꞌaky.
48Net ja Natanael yajtʉʉjʉ:
—¿Wiꞌixʉts mij xyꞌixꞌaty?
Jesús ꞌyadsoojʉ:
—Ʉj mij nꞌixyꞌajtyʉts kyajnʉmʉ natyʉ Felipʉ mwóyʉty ko naty mꞌuꞌuñʉ iigʉ patkʉꞌʉy.
49Net ꞌyadsooy ja Natanael:
—Yaꞌʉxpʉjkpʉ, ¡mijtsʉ dʉꞌʉn Dios mꞌUꞌunkꞌa̱jtʉp, mijtsʉ dʉꞌʉn ja israelítʉdyʉ ryey!
50Jesús ꞌyadsoojʉ:
—¿Xymyʉbʉjkpʉts ʉj mij jaꞌa ko tʉ nꞌanʉʉmʉ kots mij nꞌijxy iigʉ patkʉꞌʉy? Pes tyam xyꞌíxʉt diꞌibʉty niꞌigʉ mʉj.
51Nandʉꞌʉn jyʉnáñ ja Jesús:
—Jantsy tʉyꞌa̱jtʉnʉts miits nꞌanʉʉmʉdʉ ko mꞌíxtʉp awa̱ꞌa̱ts ja tsa̱jp es xyꞌíxtʉt ja Diosʉ ꞌyanklʉs pyat jyʉnáktʉt ma̱ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱ꞌa̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ.

Currently Selected:

FWANK 1: mxq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy