YouVersion Logo
Search Icon

MATEWɄ 1

1
Jesukristʉ ꞌyaptʉjkʉty
1Tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn tuꞌugʉ listʉ ma̱ ꞌyity kʉxja̱a̱y yʉ xyʉʉjʉty ja ꞌyaptʉjkʉdyʉ Jesukristʉ, diꞌibʉ tʉʉmpꞌa̱jt a̱a̱tsꞌa̱jtʉ rey Davit, diꞌibʉ tʉʉmpꞌa̱jt a̱a̱tsꞌa̱jtʉdʉ Abra̱a̱n.
2Abra̱a̱n yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Isa̱a̱, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Jakoob, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉdʉ Judaa esʉ myʉgaꞌaxʉty. 3Judaa yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Fares esʉ Zerʉ, diꞌibʉ tya̱a̱kꞌa̱jtʉ Tamar. Fares yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Esrom, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Aram, 4diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Aminadap, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Naasón, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Salmón. 5Salmón yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Booz, diꞌibʉ tya̱a̱kꞌa̱jtʉ Raap. Booz yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Obeed, diꞌibʉ tya̱a̱kꞌa̱jtʉ Rut. Obeed yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Isa̱ꞌii, 6diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ rey Davit.
Davit yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Salomonk, diꞌibʉ tya̱a̱kꞌa̱jtʉ kuꞌekytyoꞌoxy diꞌibʉ ñʉdoꞌoxyꞌa̱jtʉ Uriiʉs. 7Salomonk yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Robwam, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Abiiʉs, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Asa̱a̱, 8diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Josafat, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Joram, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Uziiʉs, 9diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Jotam, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Akaz, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Ezekiiʉs, 10diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Manasés, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Amón, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Josiiʉs, 11diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉdʉ Jekoniiʉs esʉ myʉgaꞌaxʉty ma̱ ja tiempʉ ko ja babilóñʉdʉ rey tmʉnejxy ja israelitʉ ja̱ꞌa̱yʉty tsimy jap Babiloñʉ ña̱a̱xóty.
12Ko tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn ñajxy, Jekoniiʉs yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Salatyel, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Zorobabel, 13diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Abyut, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Elyakim, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Azoor, 14diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Sadok, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Akim, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Elyut, 15diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Elyaza̱a̱r, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Matán, diꞌibʉ teetyꞌa̱jtʉ Jakoob. 16Jakoob yʉꞌʉ teetyꞌa̱jtʉ Josee, diꞌibʉ Mariiʉ mʉʉt pyejky. Esʉ Mariiʉ yʉꞌʉ ta̱a̱kꞌa̱jtʉ ja Kristʉ, jaꞌa njʉna̱ꞌa̱nʉm ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ.
17Pes dʉꞌʉn oj kyaꞌpxy ma̱jma̱jkts naskaꞌaxʉ Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp ꞌya̱a̱dsʉty extʉ jaba̱a̱t ma̱ rey Davit, es nan jama̱jma̱jkts naskaꞌaxʉ Davitʉ tyʉʉmp ꞌya̱a̱dsʉty extʉ jaba̱a̱t ma̱ yʉ Babiloñʉ ryey dyajnejxy tsimy ja ja̱ꞌa̱yʉty jap ña̱a̱xóty, es nan jama̱jma̱jkts naskaꞌaxʉ extʉ jaba̱a̱t ma̱ myiiñ jyajty ja Kristʉ.
Jesús myiñ jyaꞌty
18Dʉꞌʉn myiiñ jyajty ja Jesukristʉ. Yʉ Mariiʉ, Jesukristʉ tya̱a̱k, yʉꞌʉ naty pʉkánʉp ja Josee. Es ma̱a̱nʉmʉ naty kyapʉktʉ, Mariiʉ oj wyeꞌemy uꞌunkmʉʉt mʉt ja Espíritʉ Santʉ myʉkꞌa̱jtʉn. 19Josee jyikyꞌajty tʉyꞌa̱jtʉn mʉʉt es kyaj jyanayyajnidʉꞌxánʉ ma̱ Mariiʉ, jyadimmastuꞌudán wiꞌix kyajʉ ja̱ꞌa̱yʉty tnijáwʉdʉt.
20Ko dʉꞌʉn twinma̱a̱y, tuꞌugʉ Diosʉ ꞌyanklʉs tꞌijxy tsyuujóty myaꞌayóty es ꞌyanma̱a̱yʉ:
—Josee, Davitʉ tyʉʉmp ꞌya̱a̱ts, katʉ xyjawʉ es xyꞌaxá̱jʉt yʉ Mariiʉ éxtʉmʉ mnʉdoꞌoxy, mʉt ko ja uꞌunk diꞌibʉ yajminaampy yajja̱ꞌtaampy, yʉꞌʉ Espíritʉ Santʉ jyaꞌa. 21Yʉ Mariiʉ tpa̱a̱da̱ꞌa̱ñ tuꞌugʉ uꞌunguꞌunk, es xypyʉjtákʉt ja xyʉʉ Jesús. Dʉꞌʉn txʉꞌátʉt mʉt ko yajnitsoꞌogaampy ja jyaꞌayʉty ko dyajtʉgoyánnʉ pyojpʉty.
22Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt diꞌibʉ naty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ tʉ tnigajxy:
23Yʉ kixyʉdoꞌoxy wʉꞌʉma̱a̱mp uꞌunkmʉʉt es tpa̱a̱da̱ꞌa̱ñ tuꞌugʉ mya̱a̱nguꞌunk
diꞌibʉ yajtukxʉꞌata̱a̱mp Emanwel,
diꞌibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp Dios ijtp mʉt ʉdsa̱jtʉm.
24Ko ja Josee dyajwijy ja tsyuu myaꞌay, dʉꞌʉn ttuuñ éxtʉm ja Nindsʉnꞌa̱jtʉmʉ ꞌyánklʉsʉ naty tʉ tyuknipékyʉty. Ta tꞌaxa̱jʉ ja Mariiʉ éxtʉmʉ ñʉdoꞌoxy es oj tmʉnʉjxnʉ ma̱ tsyʉʉnʉ. 25Per kyaj tsyʉna̱a̱ydyʉ éxtʉm tsyʉʉnʉdʉ kasa̱a̱dʉ ja̱ꞌa̱yʉty extʉ ko ja Mariiʉ dyajmiiñ dyajja̱jty ja mya̱a̱nguꞌunk. Es ja Josee tpʉjtákʉ ja xyʉʉ Jesús.

Currently Selected:

MATEWɄ 1: mxq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy