San Mateo 1
TOCNT

San Mateo 1

1
Xtacuhuinicán hua̠nti̠ xalakmaká̠n Xli̠talakapasni Jesucristo
(Lucas 3.23‑38)
1Xalak­maká̠n xli̠­ta­la­ka­pasni Jesu­cristo huá xca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t Abraham xa̠hua rey David, pus antá nac u̠má libro tatzok­ta­hui­lani̠t xta­cu­hui­nicán. Uma̠­kó̠lh lac­chix­cu­huí̠n chiné xca̠­hua­nicán:
2Amá ko̠lu­tzí̠n Abraham xuí cha̠tum xka­huasa hua̠nti̠ xuanicán Isaac, y chi̠nchú xka­huasa Isaac xuanicán Jacob, xka­huasa Jacob xuanicán Judá xa̠hua maka­pi­tzí̠n xna­ta̠lán. 3Xla­ka­huasán Judá xca̠­hua­nicán Fares chu Zara (xtzicán xuanicán Tamar). Xka­huasa Fares xuanicán Esrom, xka­huasa Esrom xuanicán Aram. 4Xka­huasa Aram xuanicán Ami­nadab, xka­huasa Ami­nadab xuanicán Naasón, xka­huasa Naasón xuanicán Salmón. 5Xka­huasa Salmón xuanicán Booz (xtzí xuanicán Rut), xka­huasa Booz xuanicán Obed, xka­huasa Obed xuanicán Isaí. 6Xka­huasa Isaí xuanicán David, y chi̠nchú xlá rey David, tita̠­táhui xpusca̠t Urías y chuná tila­cá­chilh cha̠tum xka­hua­sacán hua̠nti̠ xuanicán Salo­món.
7Xka­huasa Salo­món xuanicán Roboam, xka­huasa Roboam xuanicán Abías, xka­huasa Abías xuanicán Asá. 8Xka­huasa Asá xuanicán Josafat, chi̠nchú xlá xka­huasa Josafat xuanicán Joram, xka­huasa Joram xuanicán Uzías. 9Xka­huasa Uzías xuanicán Jotam, xka­huasa Jotam xuanicán Acaz, xka­huasa Acaz xuanicán Eze­quías. 10Xka­huasa Eze­quías xuanicán Manasés, xka­huasa Manasés xuanicán Amón, xka­huasa Amón xuanicán Josías. 11Xka­huasa Josías xuanicán Jecon­ías xa̠huá xna­ta̠lán acxni­tiyá amá quilh­ta­macú acxni̠ xamaká̠n tica̠­chi̠­lé̠n­calh cumu la̠ tachí̠n la̠qui̠ antá natas­cu­ja̠chá israel­itas nac xaca̠­chi­quí̠n Babi­lonia.
12Acxni̠ chú antá xta­hui­la̠­nanchá anta­nícu xca̠­le̠n­cani̠t tila­cá­chilh xka­huasa Jecon­ías hua̠nti̠ xuanicán Sala­tiel, xka­huasa Sala­tiel xuanicán Zoro­babel. 13Xka­huasa Zoro­babel xuanicán Abiud, xka­huasa Abiud xuanicán Elia­quim, xka­huasa Elia­quim xuanicán Azor. 14Chi̠nchú xlá xka­huasa Azor xuanicán Sadoc, xka­huasa Sadoc xuanicán Aquim, xka­huasa Aquim xuanicán Eliud. 15Xka­huasa Eliud xuanicán Elea­zar, xka­huasa Elea­zar xuanicán Matán, xka­huasa Matán xuanicán Jacob. 16Xka­huasa Jacob xuanicán José, pus huá chú eé José hua̠nti̠ tita̠­ta­ma­káx­tokli María y na̠ hua­tiyá chú eé María hua̠nti̠ ma̠la­ka­tun­cú­hui̠lh Jesús y makás­tacli; hua­tiyá eé Jesús hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Cristo porque huá quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
17Pus hasta la̠ta xamaká̠n xlama ko̠lu­tzí̠n Abraham, quilh­mac­cu̠­ta̠ti pu̠tá­hui̠lh hua̠nti̠ tati̠­la­tá­ma̠lh hasta acxni laca­chilh Rey David, y hasta a̠quilh­ma­cu­ta̠ti pu̠tá­hui̠lh acxni̠ israel­itas tachí̠n tica̠­lé̠n­calh nac Babi­lonia, pero na̠chuna li̠túm quilh­mac­cu̠­ta̠ti pu̠tá­hui̠lh qui̠­táx­tulh acxni̠ xca̠­chi̠­cani̠t israel­itas hasta acxni̠ lacá­chilh Cristo.
Xlakatuncúhuit Jesús
(Lucas 2.1‑7)
18Chú cámaj ma̠la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y la̠ta lácu qui̠­táx­tulh acxni̠ tila­cá­chilh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús: Amá María hua̠nti̠ xtzi huá Jesús xlá aya csquin­cani̠t, y aya xli̠­kalh­ti̠ni̠t xla­cata nata̠­ta­maka­xtoka José. Pero acxni̠ nia̠ xla̠­ta̠­ta­huilay, y nia̠ cxa­katli̠y tuncán José, huata xlá niaj sacstu xlama porque chú aya xkalh­ka­lhi̠ma cha̠tum skata, pero huá xlá xli̠­maka­tli­hueke Espíri­tu Santo hua̠nti̠ chuná xtla­huani̠t. 19Acxni̠ José cátzi̠lh pi̠ María hua̠nti̠ xtas­quín xuani̠t niaj sacstu xlama, y cumu huata xlá tla̠n xta­pu­huá̠n xuani̠t huata ni̠ ma̠la­ca­pu̠­pú­tulh xla­cata ni̠ nama̠­ma̠­xani̠y, huata mejor xlá caj tze̠k xak­xte­kuili̠­putún y chuná chú nalac­tla­huay xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xqui̠­mak­xtekni̠t nac xchic xtas­quín pero xlá ni̠ xla­cas­quín nata­ca­tzi̠y xli̠­lhu̠hua cris­tianos. 20Luu acxni̠ chuná xla­ca­pa̠s­tacma, cha̠tum xángel Quim­pu̠­chi­nacán Dios tasi­yú­nilh nac ca̠ta­ma̠­nixni y chiné huá­nilh:
—José, xli̠­ta­la­ka­pasni rey David, ni̠ cali̠­ma̠­xá­nanti xla­cata namaka­maklhti̠­nana y nata̠­ta­hui­laya María cumu la̠ mim­pusca̠t, porque a̠má skata hua̠ntu̠ xlá kalh­ka­lhi̠ma huá xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo ma̠squi chuná xlá lani̠t. 21Acxni̠ chú nala­ca­chín a̠má actzu kahuasa, huix nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠ya Jesús. Huá xlá chuná nali̠­hua­nicán porque naca̠­lac­xa­paniy naca̠­ma̠­ta­ke̠­nu̠niy xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán.
22Huá chuná xlá lí̠lalh la̠qui̠ María nama̠­kan­taxti̠y xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ xamaká̠n tima̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh pro­feta Isaías xla­cata natzoka nac xlibro acxni̠ chiné huá:
23Cha̠tum tzuma̠t hua̠nti̠ ni̠ti̠ a̠xakatli̠y chixcú,
chú niaj sacstu lama porque ámaj ma̠la­ka­tun­cu­hui̠y cha̠tum skata;
xlá nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Eman­uel,
porque eé tachu­huí̠n Ema­nuel huam­putún: Dios quinca̠ta̠lamá̠n.
24Acxni̠ José laka­huanchá la̠ta xma̠­nix­nima pus chuná xlá tlá­hualh cumu la̠ huá­nilh xángel Quim­pu̠­chi­nacán y ta̠ta­ma­káx­tokli María cumu la̠ xpusca̠t. 25Pero ne̠c­xnicú lak­xtum ta̠lh­tá­talh la̠ta xta­táhui hasta lacá­chilh actzu̠ xka­huasa María, y José chuná li̠ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Jesús.

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Xasasti talacaxlan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.