YouVersion Logo
Search Icon

San Juan 1

1
Jesucristo hua̠nti̠ huanicán Tachuhuí̠n
1Acxni̠ ni̠najtu̠ xanán a̠má hua̠nti̠ hua­nicán Tachu­huí̠n na̠ xla­majá, pus a̠má Tachu­huí̠n na̠ lac­xtum xta̠­lama Quin­tla̠­ticán Dios porque xlá na̠ Dios. 2Pus acxnicú hua̠k pu̠tum quilh­tzú­culh xlá antiyá lac­xtum xta̠­lama Dios. 3Xlá hua̠k mak­tla­huani̠t la̠ta túcu anán, y ni̠tu̠ anán para xlá ni̠ mak­tla­huani̠t hua̠ntu̠ ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t Dios. 4Huá tamá Tachu­huí̠n caj huá xpa̠­la­cata ma̠squi taká­lhi̠lh latáma̠t la̠ta túcu xanán, y hua­tiyá tamá tí má̠s­ta̠lh aktum li̠s­tacni li̠táx­tulh tax­káket hua̠nti̠ naca̠­mak­skoniy cris­tianos la̠qui̠ tlán nata­la­ka­pasa Dios. 5Xlá milh ca̠ta̠­la­tama̠y cris­tianos hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac xaca̠­pucsua la̠qui̠ naca̠­mak­skoniy xtax­káket, huata xlacán tatzák­salh xta­ma̠­mi­xi­putún, pero ni̠lay tama̠­mí­xilh.
6-7Dios macá­milh cha̠tum chixcú xuanicán Juan hua̠nti̠ milh li̠chu­hui̠nán a̠má tax­káket la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca̠­naj­laniy hua̠ntu̠ naca̠­huaniy, y lhu̠hua hua̠nti̠ ca̠ma̠­tan­csá­nilh xla­ta­ma̠tcán. 8Juan ni̠ huá xka­lhi̠y tax­káket, pus xlá caj xma̠­la­ka­cha̠­cani̠t la̠qui̠ nali̠­chu­hui̠nán a̠má tax­káket hua̠nti̠ xámaj min la̠qui̠ hua̠k nala­ka­pas­ko̠cán. 9Huá tamá Tachu­huí̠n hua̠nti̠ xma­ca­mini̠t nac u̠má ca̠quilh­ta­macú, xli̠­ca̠na xka­lhi̠y tax­káket porque huá ca̠mak­skó­nilh xli̠­hua̠k cris­tianos la̠qui̠ tla̠n nata­la­ka­pasa Dios.
10Pus a̠má Tachu­huí̠n milh nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nala­tama̠y nac ca̠quilh­ta­macú hua̠ntu̠ lac­xtum xta̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t Dios; pero hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh cris­tianos ni̠ tala­ká­pasli. 11Y a̠má pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ xlac­sacni̠t la̠qui̠ antá nala­ca­chín, hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh hua̠nti̠ xna­ta̠­chi­quí̠n ni̠ tali̠­pá̠­hualh xta­chu­huí̠n. 12Pero maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pá̠­hualh xta­chu­huí̠n y ca̠qui̠­tax­tú­nilh cumu lá̠m­para tala­ca­chimpá a̠maktum y xca­maná̠n Dios ca̠li̠­má̠x­tulh. 13Huá u̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tala­cá­chilh xli̠­maktiy la̠qui̠ xca­maná̠n Dios nata­huán, huá chuná tali̠­la­cá­chilh xli̠­maktiy porque huá Dios ca̠ma̠x­qui̠lh aktum xasa̠sti xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ chú taka­lhi̠y pero ni̠ xta̠­chuná qui̠­táx­tulh cumu la̠ acxni̠ xtzí chu xtla̠tcán ca̠má̠x­qui̠lh xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ xala u̠má ca̠quilh­ta­macú.
14Amá Tachu­huí̠n milh laca­chín cumu la̠ cha̠tum skata y nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán qui̠­la­ta­ma̠chi cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú, xlá qui̠­li̠­chu­hui̠­nánchi xta­la­ka­lha­maní̠n Dios y hua̠ntu̠ xlá xta­la­ca­pa̠s­tacni. Aquinín cuc­xilh­ni̠­táhu pi̠ lanca xla­ca­tzúcut y cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá Dios ma̠x­qui̠ni̠t xli̠­maka­tli­hueke porque xma̠nhuá ta̠stum Xka­huasa. 15Juan li̠chu­huí̠­nalh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos y chiné huá:
—Huá eé chixcú hua̠nti̠ xac­li̠­chu­hui̠­nama acxni̠ chiné cuá: Aca­li̠stá̠n mima a̠cha̠tum ti̠ a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit, porque xlá aya xlama hasta acxni̠ aquit ni̠najtí xac­lama.
16Caj hua̠ntu̠ qui­la­ca­tacán pu̠tum quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán xta­pa̠x­quí̠n y ni̠ caj maktum porque caj xpa̠­la­cata lanca xta­la­ka­lha­maní̠n quin­ca̠­si­cu­la­na̠t­la­hua­ni̠tán cane̠c­xni­cahuá. 17Pro­feta Moisés quin­ca̠­ma̠x­quí̠n a̠má li̠pe̠­cuánit xta­péksi̠t Dios la̠qui̠ aquinín li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu, pero tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni xa̠hua xta­la­ka­lha­maní̠n Dios huá kalhi̠­yá̠hu porque Jesu­cristo quin­ca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán. 18Ni̠para cha̠tum cris­tiano a̠ ucxilha Dios, pero hui̠ntí quin­ca̠­ma̠­la­ka­pas­ni̠­ni̠tán huá tamá cha̠stum Xka­huasa porque xlá na̠ Dios y luu lac­xtum xlá ta̠ma̠­la­cas­tucni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni Quin­tla̠­ticán.
Juan Bau­tista li̠chuhui̠nán Cristo
(Mateo 3.11‑12; Marcos 1.7‑8; Lucas 3.15‑17)
19Ama̠­ko̠lh xana­púxcun judíos xalac Jeru­salén tama̠­la­ká­cha̠lh maka­pi­tzí̠n cura xa̠hua hua̠nti̠ ca̠hua­nicán levitas xla­cata nata­ka­lhas­quín Juan túcu xlá xli̠­taxtuy. 20Xlá ni̠tu̠ ma̠lák­tze̠kli huata luu laca­tancs ca̠huá­nilh:
—Aquit ni̠ huá Cristo hua̠nti̠ hui­xinín kalhi̠­pá̠tit.
21Xlacán taka­lhas­quimpá:
—Entonces, ¿tícu chi̠nchú huix? ¿Pi̠ huix a̠má pro­feta Elías hua̠nti̠ namim­paray?
Juan chiné ca̠huá­nilh:
—Pus aquit ni̠ Elías.
Xlacán taka­lhas­quimpá:
—Entonces, ¿pi̠ huix a̠má pro­feta hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t?
Juan ca̠kálh­ti̠lh:
—Ni̠ aquit.
22Chiné tahua­nipá:
—¿Tícu chi̠nchú huix? Pus hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni̠tán nata­ca­tzi̠­putún tícu huix. ¿Túcu naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu caj la̠ta tu̠ mila­cata?
23Juan ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit a̠má hua̠nti̠ tili̠­chu­huí̠­nalh pro­feta Isaías acxni̠ chiné huá: “Nata­kax­mata nac desierto la̠ naakchu­hui̠nán cha̠tum chixcú y chiné nahuán: Caca̠x­tla­hua­nítit kantum tiji hua̠ntu̠ luu statua antaní nalac­tla̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán.”
24Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t fariseos, acxni̠ takax­mat­ko̠lh xta­chu­huí̠n Juan, 25taka­lhas­quimpá:
—Para ni̠ huix Cristo, ni̠para Elías y ni̠para a̠má pro­feta hua̠nti̠ namín, ¿lácu chi̠nchú ca̠liakmu­núpa̠t cris­tianos?
26Juan chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit caj chú­chut cliakmu­nu̠nún, pero uú nac mim­pu̠­la­ta­ma̠ncán ca̠ta̠­lamá̠n cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠ laka­pa­sá̠tit. 27Xlá a̠cú nama̠­tzu­qui̠y xta­scújut y tlak a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit; pus aquit ni̠ qui­mi­ni̠niy nac­li̠­taxtuy xta­sa̠cua nacuán hua̠nti̠ nax­cutniy xacorrea xta­tu̠nú̠n.
28Pu̠tum eé qui̠­táx­tulh nac aktum pu̠la­tama̠n hua­nicán Betá­bara, a̠li̠quilh­tu̠án kalh­tu̠­choko Jordán anta­nícu xca̠akmu­numa cris­tianos Juan.
Jesús li̠taxtuy cumu la̠ a̠má li̠mákni̠t borrego hua̠nti̠ xoko̠nuniy Dios xpa̠lacata tala̠kalhí̠n
29Li̠cha̠lí a̠má quilh­ta­macú Juan úcxilhli Jesús pi̠ xta­la­ca­tzu­hui̠ma, chiné huá:
—Caucxílhtit, huá eé chixcú li̠taxtuy cumu la̠ xbor­rego Dios hua̠nti̠ naxo­ko̠nún nac xla­catí̠n y chuná naca̠­li̠­lac­xa­caniy cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tatit­la­huani̠t. 30Huá tamá chixcú hua̠nti̠ aquit xac­li̠­chu­hui̠­nama acxni̠ chiné cuá: “Aca­li̠stá̠n mima a̠chatum hua̠nti̠ tlak kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit, porque xlá aya xlama acxni̠ aquit ni̠najti̠ xac­lama.” 31Na̠ ni̠para aquit xac­ca­tzi̠y túcu a̠má hua̠nti̠ namín, ma̠squi aquit qui­ma­ca­mínca xla­cata nac­liakmu­nu̠nún chú­chut la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Israel nata­la­ka­pasa acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú.
32Y Juan chiné huampá:
—Pero la̠nchú tla̠n nac­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ aquit cuc­xilhni̠t Espíri­tu Santo la̠ xta̠c­ta­ma̠chi nac akapú̠n cumu la̠ actzu̠ paloma y antá tahui­lachi nac xok­spú̠n. 33Aquit na̠ ni̠naj xac­ca­tzi̠y tícu xlá, pero hua̠nti̠ qui­ma­cá­milh la̠qui̠ nac­liakmu­nu̠nún chú­chut chiné qui­huá­nilh: “Acxni̠ naucxilha Espíri­tu Santo ta̠c­ta­ma̠chi nac xok­spú̠n cha̠tum chixcú y antá nata­mak­xteka, pus huá tamá ti̠ naliakmu­nu̠nún Espíri­tu Santo.” 34Pus aquit aya cuc­xilhni̠t y cma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na huá Xka­huasa Dios.
Xapu̠lh xdiscípulo Jesús
35Li̠cha̠­li­li̠túm Juan xca̠­ta̠­láya cha̠tiy xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. 36Antá lacatzú ti̠táx­tulh Jesús, Juan cacs lak­lá­ca̠lh y chiné ca̠huá­nilh:
—Caucxílhtit, huá a̠má chixcú li̠taxtuy cumu la̠ xbor­rego Dios hua̠nti̠ naxo­ko̠nún xpa̠­la­cata tala̠­ka­lhí̠n.
37Amá cha̠tiy xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Juan acxni̠ takáx­matli hua̠ntu̠ xlá huá pus la̠li̠­huán ta­sta̠­lá­nilh. 38Y acxni̠ Jesús tala­kás­pitli úcxilhli pi̠ csta̠­la­ni­má̠­calh, chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu putza­pá̠tit?
Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿nícu hui­lapi?
39Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Catátit, caáhu la̠qui̠ nala­ka­pas­na­ná̠tit.
Xlacán tatá̠alh Jesús y cumu ko̠ta­nu̠yá xuani̠t acxni̠ tácha̠lh ma̠x cumu aya ca̠mak­ta̠ti hora, a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n antá tata­mak­xtekchá.
40Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ takax­mát­nilh xta­chu­huí̠n Juan y hua̠nti̠ ta­sta̠­lá­nilh Jesús, cha̠tum xuanicán Andrés xta̠lá Simón Pedro. 41Huata Andrés pu̠lh alh putzay xta̠Simón y chiné huá­nilh:
—Cmac­la­ni̠­táhu Mesías —u̠má tachu­huí̠n huam­putún Cristo o ma̠lak­tax­ti̠ná.
42Andrés la̠li̠­huán le̠lh Simón antaní xuilachá Jesús y acxni̠ Jesús úcxilhli, chiné huá­nilh:
—Huix hua­ni­cana Simón xka­huasa Juan, pero aquit nac­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠yá̠n Cefas —u̠má tachu­huí̠n huam­putún Pedro o chí­huix.
Felipe y Natanael na̠ tasta̠laniy Jesús
43Li̠cha̠lí Jesús alh nac xapu̠­la­tama̠n Gali­lea y antá ta̠ta­nok­lhchá Felipe, y chiné huá­nilh:
—Caquis­ta̠­lani.
44Amá Felipe xalac Bet­saida xuani̠t antá na̠ ní xta­hui­la̠­nanchá Andrés y Pedro. 45Felipe la̠li̠­huán alh putzay Nata­nael y chiné huá­nilh:
—Cuc­xilh­ni̠­táhu a̠má chixcú hua̠nti̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh xalak­maká̠n pro­fetas xa̠hua Moisés, xlá hua­nicán Jesús xka­huasa José xalac Naza­ret.
46Nata­nael kalh­tí̠­nalh:
—Ni̠para tzinú cca̠­najlay. ¿Lácu pi̠ tla̠n natax­tu­ya̠chá cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú nac Naza­ret?
Pero Felipe chiné hua­nipá:
—Pus catat ucxilha la̠qui̠ naca̠­naj­laya.
47Acxni̠ úcxilhli Jesús pi̠ xlak­ta­la­ca­tzu­hui̠ma Nata­nael, chiné huá:
—Anú min cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xli̠­cána luu mini̠niy li̠ta­pa̠­cu­hui̠y israel­ita porque ni̠para caj chu­natá li̠ma̠­si­yuma.
48Entonces Nata­nael kalhás­quilh:
—¿Lácu qui­li̠­la­ka­pasa?
Jesús huá­nilh:
—Aquit pu̠lh cuc­xilhni acxni̠ xyá̠t nac xtampí̠n xaquihui higo, acxni̠ nia̠ xta­sa­niyá̠n Felipe.
49Entonces Nata­nael huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¡xli̠­ca̠na huix Xka­huasa Dios, huix a̠má rey hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t la̠qui̠ naca̠­ma̠­peksi̠y hua̠nti̠ xalac Israel!
50Jesús kálh­ti̠lh:
—Huix quin­ca̠­naj­la­niya caj xla­cata cumu cuanín pi̠ pu̠lh aquit cuc­xilhni acxni̠ xyá̠t nac xtampí̠n xaquihui higo. Pus namín quilh­ta­macú acxni̠ naucxilha huix a̠tzinú lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ nac­tla­huay ni̠ xachuná hua̠ntu̠ káx­patti la̠nchú.
51Jesús chiné huampá:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín naucxi­lhá̠tit pi̠ laqui̠ nahuán akapú̠n y xán­geles Dios tata̠c­ta­ma̠­nanchi y tata­hua­ca­ma̠­nampá nahuán xla­cata naquin­ta­la­ka­chix­cu­hui̠y aquit Xata­lac­sacni Chixcú.

Currently Selected:

San Juan 1: toc

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy