GÉNESIS 1
NCHBI
1
Quenicatza pejqui nochi cati onca
1Quema pejqui nochi cati onca, Toteco Dios quichijchijqui ilhuicacti huan taltipacti.
2Pero taltipacti amo quenicatza nesiyaya, san cactoya, yon amo tacualtalili. San oncayaya se hueyi tzintayohuilot cati quiixtzactoya nopa at cati tahuel huejcata. Huan Itonal Toteco Dios nemiyaya aixco.
3Huan Toteco Dios quiijto: “¡Ma onca taahuili!” Huan oncac taahuili. 4Huan Toteco Dios quitachili nopa taahuili cati quichijtoya huan quiitac para cuali. Teipa quiiyocatali nopa taahuili ica nopa tzintayohuilot. 5Huan Toteco Dios quitocaxti nopa taahuili “tonaya” huan nopa tzintayohuilot quitocaxti “tayohua”. Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa achtohui tonali.
6Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca ajacat cati quixelos nopa at para mocahuas iyoca.” Huan quej nopa elqui. 7Huajca Toteco Dios quichijqui nopa ajacat cati quixelo nopa at para tajco nopa at mocajqui tatzinta huan ne seyoc tajco mocajqui huejcapa. 8Huan campa oncac ajacat quitocaxti “ilhuicacti”. Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa ompa tonali.
9Huan Toteco Dios quiijto: “Ma mosejcotili nopa at cati eltoc tatzinta ilhuicacti para ma mopanexti cati huactoc.” Huan quej nopa elqui. 10Huan Toteco Dios quitocaxti nopa cati huactoc “tali”. Huan nopa at cati mosejcotilijtoya quitocaxti “hueyi at”. Huan Toteco Dios quitachili cati quichijtoya huan quiitac para cuali.
11Huan Toteco Dios quiijto: “Ma temaca nopa tali nochi tamanti xihuit cati xoxohuic huan sesen icone ma eli quej ya. Ma onca xihuit cati temaca iyol huan cuame cati temacaj inintajca. Huan sesen tamanti ma quincahua iconehua cati quej ya.” Huan quej nopa elqui. 12Huajca nopa tali temacac nochi tamanti xihuit cati xoxohuic. Temacac xihuit cati temacaj iniyol huan cuame cati temacaj inintajca. Huan sesen ininconehua elqui quej nopa xihuit o nopa cuahuit cati temacac. Huan Toteco Dios quitachili cati quichijtoya huan quiitac para cuali. 13Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa expa tonali.
14Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca taahuili nepa ilhuicac para ma tatanexti ipan taltipacti para quiiyocatalis tonaya huan tayohua huan para ma tenextilica taya tonali, huan taya xihuit huan taya ipohual ipan ne xihuit itztoque. 15Huan ma cahuanica nepa ilhuicac para taahuise ipan taltipacti.” Huan quej nopa elqui. 16Huajca quej nopa Toteco Dios quichijchijqui nopa ome huejhueyi taahuili. Quichijqui tonati cati más hueyi para tatanextis tonaya huan nopa metzti para tatanextis tayohua. Huan Toteco Dios nojquiya quinchijchijqui sitalime. 17Huan Toteco Dios quintali nopa taahuilme ipan ilhuicacti para ma tatanextica ipan taltipacti. 18Nopa hueyi taahuili para taahuis tonaya huan cati amo más hueyi taahuis tayohua para quej ni moiyocatalise taahuili huan tzintayohuilot. Huan quiyolpacti Toteco Dios nochi cati quichijtoya pampa elqui cuali. 19Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa najpa tonali.
20Huan Toteco Dios quiijto: “Ma temi nopa at ica miyac tamanti cati yoltoque. Huan ma temi nochi ilhuicacti ica miyac tamanti totome cati patanij.” 21Huajca Toteco Dios quinchijchijqui nochi huejhueyi tapiyalme cati itztoque ipan hueyi at huan nochi tamanti michime. Huan quichijqui para sesen ma quinpiya iconehua quej ya. Huan quinchijchijqui nochi totome huan quichijqui para ma quinpiyaca ininconehua quej inijuanti. Huan Toteco Dios quitachili nochi cati quichijtoya huan quiitac para cuali. 22Huan Toteco Dios quitiochijqui sesen tamanti cati quinchijtoya huan quinilhui: “Ximomiyaquilica huan xijtemitica nopa hueyi at.” Huan Toteco Dios quinnahuati nopa totome: “Xijpiyaca miyac amoconehua huan xijtemitica campa hueli ipan taltipacti.” 23Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa macuilpa tonali.
24Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca ipan taltipacti nochi tamanti tapiyalme. Ma onca tapiyalme cati mosisiníaj huan cati maxojtzitzi huan nojquiya cati mohuahuatatzaj talchi.” Huan quej nopa elqui. 25Huajca quej nopa Toteco Dios quinchijchijqui nochi tapiyalme huan quintachili huan nochi quiitac para cuali.
26Teipa Toteco Dios quiijto: “Ama ma tiquinchihuaca masehualme. Tiquinchihuase ma elica quej tojuanti huan quipiyase totachiyalis. Huan inijuanti quipiyase tanahuatili ica michime, huan totome, huan ica tapiyalme cati mosisiníaj, huan ica cati maxojtzitzi huan ica nochi cati nemij ipan taltipacti.”
27Huajca Toteco Dios quinchijqui masehualme ica itachiyalis.
Quena, quej yaya itachiyalis Toteco Dios quinchijqui.
Quinchijchijqui tacat huan sihuat.
28Huan Toteco Dios quintiochijqui huan quinilhui: “Xiquinpiyaca miyac amoconehua para inijuanti itztose campa hueli ipan nochi taltipacti para ma tanahuatica. Nojquiya nimechtalía xiquinnahuatica nochi michime, totome huan nochi cati nemij ipan taltipacti.”
29Huan teipa Toteco Dios quinilhui nopa tacat huan sihuat: “Xiquitaca, nimechmaca nochi tamanti xihuit cati quipiya iyol huan nochi cuahuit cati quipiya itajca para anquicuase. 30Huan nopa tapiyalme, totome huan nochi sequinoc tamanti cati nemij ipan taltipacti niquinmaca nochi sacat huan xihuit cati xoxohuic para quicuase.” Huan quej nopa elqui.
31Huan Toteco Dios quitachili nochi cati quichijtoya huan quiitac para tahuel cuali. Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa chicuasempa tonali.

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Icamanal toteco; Santa Biblia