Zaburi 89:1-18

BHN
Biblia Habari Njema

1Ee Mwenyezi-Mungu, nitaimba fadhili zako milele;
nitavitangazia vizazi vyote uaminifu wako.
2Natamka kuwa fadhili zako zadumu milele;
uaminifu wako ni thabiti kama mbingu.
3Umesema: “Nimefanya agano na mteule wangu,
nimemwapia mtumishi wangu Daudi:
4 # Taz Zab 132:11; Mate 2:30 ‘Daima nitamweka mzawa wako kuwa mfalme,
tena nitaudumisha ufalme wako milele.’”
5Mbingu na zisifu maajabu yako, ee Mwenyezi-Mungu;
uaminifu wako usifiwe katika kusanyiko la watakatifu.
6Nani mbinguni awezaye kulinganishwa nawe ee Mwenyezi-Mungu?
Nani aliye sawa nawe kati ya viumbe vya mbinguni?
7Wewe waogopwa katika baraza la watakatifu;
wote wanaokuzunguka wanatiwa hofu kuu.
8Ee Mwenyezi-Mungu, Mungu wa majeshi,
ni nani mwenye nguvu kama wewe, ee Mwenyezi-Mungu?
Uaminifu umekuzunguka pande zote.
9Wewe watawala machafuko ya bahari;
mawimbi yake yakiinuka, wayatuliza.
10Uliliponda joka Rahabu na kuliua;
uliwatawanya adui zako kwa nguvu yako.
11Mbingu ni zako na dunia ni yako pia;
ulimwengu na vitu vyote vilivyomo wewe uliviumba.
12Wewe uliumba kaskazini na kusini;
milima Tabori na Hermoni inakusifu kwa furaha.
13Mkono wako una nguvu,
mkono wako una nguvu na umeshinda!
14Uadilifu na haki ni msingi wa utawala wako;
fadhili na uaminifu vyakutangulia!
15Heri watu wanaojua kukushangilia,
wanaoishi katika mwanga wa wema wako, ee Mwenyezi-Mungu.
16Wanafurahi mchana kutwa kwa sababu yako,
na kukusifu kwa ajili ya uadilifu wako.
17Wewe ndiwe fahari na nguvu yao;
kwa wema wako twapata ushindi.
18Ee Mwenyezi-Mungu, mlinzi wetu ni wako,
mfalme wetu ametoka kwako ewe Mtakatifu wa Israeli.