Mateo 1
CCO

Mateo 1

1
Jaléngꞌˋ ꞌlɨɨ˜ yʉ́ʉꞌ˜ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
(Lc. 3:23-38)
1I̱ lab jaléngꞌˋ ꞌlɨɨ˜ yʉ́ʉꞌ˜ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ sɨju̱ˇ ꞌlɨɨ˜ yʉ́ʉꞌ˜ dseata˜ Davíꞌˆ có̱o̱ꞌ˜guɨ ꞌlɨɨ˜ yʉ́ʉꞌ˜ Abraham. 2Jo̱ Abraham calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Isáaˊ jo̱ Isáaˊ calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Jacóoˆ jo̱ Jacóoˆ calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Judá có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ rúiñꞌˋ. 3Jo̱ Judá calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Fares có̱o̱ꞌ˜guɨ Zara jo̱ niquiáꞌrˆ calɨsírˋ Tamar. Jo̱ Fares calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Esrom jo̱ Esrom calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Aram. 4Jo̱ Aram calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Aminadab jo̱ Aminadab calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Naasón jo̱ Naasón calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Salmón. 5Jo̱ Salmón calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Booz jo̱guɨ niquiáꞌrˆ calɨsírˋ Rahab. Jo̱ Booz calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Obed jo̱guɨ niquiáꞌrˆ calɨsíˋ Rut. Jo̱ Obed calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Isaí. 6Jo̱guɨ Isaí calɨsíˋ tiquiáꞌˆ i̱ dseata˜ Davíꞌˆ jo̱ íbˋ tiquiáꞌˆ Salomón jo̱guɨ niquiáꞌrˆ i̱ calɨ́ngˉ dseamɨ́ˋ quiáꞌˉ Urías.
7Jo̱ Salomón calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Roboam jo̱ Roboam calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Abías jo̱ Abías calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Asa. 8Jo̱ Asa calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Josafat jo̱ Josafat calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Joram jo̱ Joram calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Uzías. 9Jo̱ Uzías calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Jotam jo̱ Jotam calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Acaz jo̱ Acaz calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Ezequías. 10Jo̱ Ezequías calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Manasés jo̱ Manasés calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Amón jo̱ Amón calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Josías. 11Jo̱ Josías calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Jeconías có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ rúiñꞌˋ. Jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ catǿˉ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Babilonia fɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ e ꞌñúuiñꞌ˜ do.
12Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, Jeconías calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Salatiel jo̱ Salatiel calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Zorobabel. 13Jo̱ Zorobabel calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Abiud jo̱ Abiud calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Eliaquim jo̱ Eliaquim calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Azor. 14Jo̱ Azor calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Sadoc jo̱ Sadoc calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Aquim jo̱ Aquim calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Eliud. 15Jo̱ Eliud calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Eleazar jo̱ Eleazar calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Matán jo̱ Matán calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Jacóoˆ. 16Jo̱ Jacóoˆ calɨsíˋ tiquiáꞌˆ Séˆ, jo̱ i̱ Séˆ do íbˋ i̱ calɨ́ˉ dseañʉꞌˋ quiáꞌˉ Yáˆ; jo̱ i̱ Yሠdo, íbˋ i̱ lɨ́ɨngˊ niquiáꞌˆ Jesús i̱ lɨ́ɨngˊ Mesías e guǿngꞌˋ: Dseaˋ i̱ caguíngꞌˋ Fidiéeˇ.
17Jo̱ calɨséngˋ guiquiʉ̱ˊ ꞌléꞌˋ íingꞌ˜ dseaˋ catɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ Abraham jo̱ cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseata˜ Davíꞌˆ, jo̱ jiéꞌˋguɨ guiquiʉ̱ˊ ꞌléꞌˋ catɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseata˜ Davíꞌˆ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ cangojéengˋ dseaˋ Babilonia jaléngꞌˋ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ e ꞌñúuiñꞌ˜, jo̱ jiéngꞌˋguɨ guiquiʉ̱ˊguɨ ꞌléꞌˋ catɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e catǿˉ dseaˋ Babilonia jaléngꞌˋ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ Mesías do i̱ caguíngꞌˋ Fidiéeˇ.
Mɨ˜ calɨséngˋ Dseaˋ Jmáangˉ
(Lc. 2:1-7)
18Lalab calɨ́ˉ mɨ˜ calɨséngˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ siiˋ Yሠi̱ nɨninéeˊ júuˆ quiáꞌˉ có̱o̱ꞌ˜ jaangˋ sɨmingꞌˋ i̱ siiˋ Séˆ, dsʉꞌ nʉ́ꞌˉguɨ e nigüeárˋ co̱lɨɨng˜ cangoquieeng˜ i̱ Yሠdo yʉ̱ʉ̱ˋ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Jmɨguíˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ. 19Jo̱ i̱ Séˆ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ sɨmingꞌˋ i̱ dsíngꞌˉ guiúngˉ, jo̱baꞌ jaˋ calɨꞌiiñ˜ faꞌ e cajméerˋ dseeˉ quiáꞌˉ i̱ Yሠdo fɨˊ quiniˇ dseaˋ. Jo̱baꞌ caꞌɨ́ˋ dsíirˊ e nitiúungˉneiñꞌ do e ɨɨmˋjiʉ e laco̱ꞌ jaˋ nilɨñiˊ dseaˋ. 20Jo̱ lajeeˇ e ɨˊ dsíiˊ i̱ Séˆ do e nijmérˉ lajo̱, lajeeˇ güɨɨiñˋ jo̱ caquɨrˊ e cajnéngˉ jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ casíingˋ dseaˋ do. Jo̱ íˋ casɨ́ꞌrˉ i̱ Séˆ do jo̱ cajíñꞌˉ:
—Séˆ, sɨju̱ˇ dseata˜ Davíꞌˆ, jaˋ jmooꞌˋ ꞌgóꞌˋ e nicønꞌˆ Yሠe nilíiñˉ dseamɨ́ˋ quíiꞌˉ, dsʉco̱ꞌ i̱ jiuung˜ i̱ quiéeiñˋ na caꞌuíiñˉ có̱o̱ꞌ˜ Jmɨguíˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ. 21Jo̱ nilɨseengˋ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ quiáꞌrˉ, jo̱ ꞌnʉˋ nitó̱ꞌˆ e nilɨsiirˋ Jesús, jo̱ nilɨsiirˋ lana dsʉco̱ꞌ nileáiñˉ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌrˉ jee˜ jaléꞌˋ dseeˉ quiáiñꞌˉ.
22Jo̱ jaléꞌˋ e cajíngꞌˉ i̱ ángel do calɨ́ˉ e laco̱ꞌ calɨti˜ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ e caféꞌˋ jaangˋ dseaˋ i̱ caféꞌˋ cuaiñ˜ quiáꞌrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñꞌˉ lala:
23Jaangˋ sɨmɨ́ˆ nidsiquieeiñ˜ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ,
jo̱ mɨ˜ nilɨseengˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, nité̱rˉ e nilɨsiiñˋ Emanuel e guǿngꞌˋ:
Fidiéeˇ seeiñˋ có̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ.
24Jo̱ mɨ˜ cajnéˉ dsíiˊ i̱ Séˆ do, jo̱baꞌ cajméeˋbre jaléꞌˋ e cajíngꞌˉ i̱ ángel do jo̱guɨ cacǿmˉbre i̱ Yሠdo e nilíˋ dseamɨ́ˋ quiáꞌrˉ. 25Dsʉꞌ jaˋ caquiaiñꞌˆ có̱o̱iñꞌ˜ do cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ quiéeiñꞌˋ do. Jo̱ mɨ˜ calɨséngˋ íˋ, jo̱baꞌ caté̱e̱ˋ Séˆ e calɨsíñꞌˋ do Jesús.

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Chinantec, Comaltepec

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.