SAN JUAN 1
NCL

SAN JUAN 1

1
Dios ilajtol mochíac lacal
1Niman pa yina Dios quipehualtic mochi hual unca. Huan noje pa yina yuliaya in Se hual quijtuc in lajtol calica quipehualtic mochi. Yihual cataya umpa capa ayamo pehuac mochi. Huan cataya yihual hual technextilic quinami unca Dios, yihual hual quijtuc Dios ilajtol. Cataloaya huan Dios in Se, huan in Se yec Dios. 2Quema, huan Dios cataloaya in Se hual quijtuc Dios ilajtol, huan Dios cataloaya umpa capa ayamo pehuac mochi. 3Yihual quinchíac mochi, amo yec lachihuali nindeno sinda amo yeje innojen hual yihual quinchíac. 4Yihual yec aqui hual quiyuliltía in hual quichíac. Huan in yulilisli calica yihual quiyuliltía unca in hual technextilía neli quinami huil tiquiximatilo, unca quinami techlahuilía toyolo timoxtin. 5In yulilisli calica techyuliltía unca quinami lahuilisli hual lahui capa laticumac. Huan in laticumactilisli amo quiman huil quisehuía in lahuilisli.
6Cataya se lacal hual Dios quitilanic pa lajtus. Yihual motocaya Juan Lacuayatequini. 7Hualac in Juan pa lamachiltis neli quinami se hual amo lacuajcuamana inahuac Dios ilajtol. Hualac pa lajtus neli inahuac Jesucristo, in Se hual techlahuía toyolo pa technextilis quinami neli huil tiquiximatilo Dios. Dios quitilanic Juan pa yojque moxtin quilalilisi inminlaneltocalisli ca in Se huan pa quineltocasi pan ipampa len quinmilic Juan. 8In Juan amo yec yihual hual techyuliltía. Juan yec hual hualac pa lajtus neli inahuac in se hual hualaya pa techyuliltis. 9Huan in se yec yihual hual neli quiyuliltía mochi lacal pa quipías lahuilisli melahuac pa iyolo. Huan hualaya pin lalticpan.
10Yihual cataya pin lalticpan, huan pan ipampa yihual in lalticpan yec lachihuali. Ma yoje, yehuanten pin lalticpan amo quimatije pampa cataya yihual hual quichíac mochi. 11Hualac pa ilali hual yihual quichíac huan in míac ca yehuanten hual chantiloaya pa ilali amo quinequije quinamiquije. 12Ma yoje, cataloaya sequin hual quema, quinequije quinamiquije pa mochihualosquiaya icnían. Huan yehuanten yihual quinmacac pa yes inminyaxca pa mochihuasi Dios ixolomes. Quema, yehuanten yeje hual aqui quineltocaloaya yihual pampa quimatije yihual quisac capa Dios. 13Yoje lacatije quinami Dios ixolomes. Huan mas que lacatije quinami Dios ixolomes, amo cataya yoje quinami lacatilo pan lalticpan. Amo cataya quinami lacati se quipixtica itajtzin iesli huan inantzin iesli. Huan amo cataya quinami lacati se pampa oc se icuerpo quinequi monipanúa ca oc se pa lacatis se pan ipampa se lacal huan se sihual. Huan amo cataya quinami lacati se pampa in lacames quinequije pa lacatis in se. No, cataya quinami lacati se pampa Dios, yoje quinami san yihual Dios quimati.
14Huan yihual hual technextilic quinami unca Dios mochíac lacal quinami tehuanten huan chantini capa tehuanten. Huan tehuanten tiquitaloaya quinami quipiaya Dios ichicahualisli hué huan ilaixpelalisli hué huan cualtichin hual techlamahuisultiaya ca lamajtilisli. Yihual quipiaya in chicahualisli hué quinami monequi pa quipías se hual unca ixolol in Tata Dios, hual unca in se xolol san hual quipía Dios. Huan ca in míac chicahualisli hual quipía, tehuanten tiquitaloaya quinami yihual quinchihuiliaya moxtin míac lachihualisli cuali huan amo mocahua pa quijtus in hual unca melahuac huan neli. 15Juan Lacuayatequini lajtuc neli inahuac yihual, huan unca quinami axan tijcactialo ilajtol hual quijtuaya chicahuac:
—Annimitzlaquetzilic inahuac quiman yes nel nicayas niclantías notequipanulisli. Hualas se hual monotza niman míac huan nehual amo nimonotza nindeno. Unca pampa yihual yulini quiman nehual ayamo nipehuac niyulic. Yihual unca niman hué huan nehual amo nihué —yoje quijtuc Juan Lacuayatequini.
16Tehuanten imonextilinijmes Jesucristo ticanilije yihual se ilajquito in niman míac lachihualisli cuali hual quipía. Quema, huan amo timocahuasi pa ticanilisi inon. 17Moisés pa yina quinmilic Dios ilajtol inahuac mochi hual ticpialoaya pa ticchihuasi tehuanten in israelitos. In cataya se lapalehuilisli. Ma yoje, hualac Jesucristo, yihual technextilic in cuali niman hué hual san Dios huil tejchihuilía. Huan technextilic inon hual unca melahuac inahuac Dios, technextilic quinami Dios technequi niman míac. 18Huan mas que amaqui amo quiman quitac Dios, ma yoje Dios ixolol unca yihual hual techlamachiltic quinami unca Dios. Yihual in se xolol hual Dios quipía huan yihual quinami Dios. Yihual unca inahuac totajtzin Dios, huan quiximati mochi inahuac yihual huan quilasojla mochi inahuac yihual.
Juan Lacuayatequini lajtúa neli inahuac Jesucristo
(Mt. 3:11‑12; Mr. 1:78; Lc. 3:15‑17)
19Yojque inminhuejueyenten in judíos quintilanilije capa Juan tiopistas huan inminlapalehuinijmes in levitas. Quintilanije quistataloaya pa Jerusalén pa quilajlanisi, quilije:
—¿Len lahueliltilisli ticanac?
20Huan inon unca len Juan quijtuc neli, quinmilic len quimatic pa iyolo. Amo quinmilic da amo quimatic, jan quinmilic len quimatic san, quinmilic:
—Nehual amo in Cristo hual Dios techtilanilía.
21Cuaquinon quilajlanije:
—Axcan, ¿len lahueliltilisli ticpía? ¿Ilahueliltilisli Elías? ¿Tehual Elías?
Huan quinmilic:
—Amo niunca.
Tel ¿tiunca in se hual yes Dios ilajtuni hual yahui huala?
Huan Juan quinnanquilic:
—Nehual amo niunca.
22Cuaquinon quilije:
—¿Aqui tehual, nuso? Pa yoje tiquinmachiltisi yehuanten hual techtilanije ca tehual. ¿Len tía titechili monahuac?
23Quinmilic:
—Dios ilajtuni hual motocani Isaías quijtuc pa yina inahuac se hual ilajtol mocaquis tzajtzitica capa amaqui chanti, huan in lajtol quijtúa: “Xicchijchihuacan in ojli capa yahui panúa in Tata.” Inon unca hual quijtuc pa yina Isaías. Huan nehual jan yoje annimitzilijtica pa anmochijchías pampa yahui panúa capa amhuanten in Tata. Annimitzilijtica inon jan quinami Isaías quijtuc pa yina pampa nehual niahuiaya annimitzili.
24Yehuanten in tiopistas huan inminlapalehuinijmes in levitas hual cataloaya latilanili capa Juan, yehuanten yeje ca in lacames judíos hual quineltocaloaya inminlamaxtilisli in lacames hual motocaloaya fariseos. 25Huan quilajlanije quilijticate:
—Cuaquinon, ¿leca tilacuayatequía sinda tehual amo in Cristo huan tel amo Elías huan tel amo in lajtuni?
26Juan quinnanquilic:
—Nehual nilacuayatequía ca al. Ma yoje, ca amhuanten moqueztica se hual amo anquiximati. Yihual pehuas quichías in hual Dios quitilanic pa quichías quiman yes nilaquisas ca in hual Dios nechtilanic pa nicchías nehual. Yihual anmitzlacuayatequis ca in Espíritu Santo hual ilacuayatequilisli unca quinami tixuxli. 27Huan nehual amo nimonotza pa nictequipanuilis jan se nadita, ma niquijtu, amo nimonotza pa nictequipanuilis quinami se itequipanujquil quitomilía ilacsames iteco.
28Inon panuc pin caltilan itoca Betábara hual unca ca yojque itenco (analco) in atenco hué Jordán capa Juan Lacuayatequini lacuayatectataya.
Jesús iBorrego Dios
29Mostatica quitaya Juan Jesús hualatataya capa yihual, huan Juan quijtuc:
—Xiquitacan. Nepa unca in se hual Dios quilalía quinami huendi, yihual unca Dios iBorrego. Pan ipampa yihual Dios quinquixtilis in lacames mochi inminlaijlaculisli. 30In se unca yihual hual annimitzlaquetziliaya nepa capa niquijtuc: “Monotza niman hué yihual hual hualas pin tonalijmes quiman nilantica ca notequipanulisli. Huan nehual amo nimonotza len pampa yihual yultataya quiman nehual ayamo niyuliaya.” 31Huan nehual amo nicmatiaya yihual yec hual aqui ticchixtataloaya pa hualas. Ma yoje monequi pa yehuanten in israelitos quimatisi pampa axan hualac. Pampa inon nilacuayatectihualaya ca al pa quiximatilosquiaya.
32Huan oc sejpa Juan lajtuc neli, quijtutica:
—Niquitac temujtica pin ilhuicac (in cielo) in Espíritu Santo, nesic quinami se huilol. Temuaya huan ajsic pani capa yihual, nepa mocahuac. 33Huan quiman ayamo niquitac panuc inon, nehual amo nicmatic yihual yec hual aqui ticchialoaya. Ma yoje, Dios nechtilanic pa nilacuayatequis ca al huan yihual nechilic: “Ca yihual capa tiquitas temujtihualas in Espíritu Santo huan ca in se mocajtica, cuaquín in se yes hual aqui lacuayatequía ca in Espíritu Santo.” 34Huan niquitac huan axan niquijtúa neli in se unca Dios iXolol.
Jesús pehua quinmana imonextilinijmes
35Mostatica oc sejpa moqueztataya Juan ca ome imonextilinijmes. 36Nepa Juan quitac Jesús panujtiahuiaya. Mocahuac quiztataya Juan, cuaquín quinmilic:
—Xiquitacan. Umpa unca Dios iBorreguito.
37Quicaquije len quinmilic Juan in omenten imonextilinijmes huan quitocaje Jesús. 38Momalinac Jesús, quinmitac quitocatihualaloaya, quinmilic:
—¿Len anquitemujtihuala?
Yehuanten quilije:
—Rabí, ¿capa tichanti pa yoje timitzpaxaluilisi?
(Rabí quinequi quijtúa Lamaxtini.)
39Quinmilic:
—Xihualacan huan anquitas.
Cuaquinon uyaje huan quitaje capa chantiaya, mocahuaje ca yihual in semilhuil, cataya quinami nahui horas pa tiolac.
40Huan Andrés cataya se ca in omenten hual quicaquije len quijtuc Juan Lacuayatequini huan cuaquín quitocaje Jesús. Andrés yec icni Simón Pedro. 41Cuaquín, in Andrés amo huejcahuac uyac quitemuc icni Simón huan umpa capa quitac, quilic:
—Tilamije ticmatije pampa axan unca in Mesías pin lalticpan, tilamije tiquitaje. (Mesías quinequi quijtúa Cristo, yihual hual Dios quilajtultic pa huelitis.)
42Andrés quihualicac Simón capa cataya Jesús. Huan umpa capa Jesús quitac Simón, mocahuac quiztica, quilic:
—Tel timotoca Simón tiꞌixól Jonás. Mitztocayaltisi Cefas. (Cefas quinequi quijtúa Pedro o tixcali.)
Jesús quinnotza Felipe huan Natanael
43Mostatica quinequiaya quisa Jesús capa chantiaya, quinequiaya yahui pa in lalticpan Galilea. Quitac Felipe huan quilic:
—Xichtoca.
44Chantiaya Felipe pin caltilan Betsaida, capa chantiloaya noje Andrés huan Pedro. 45Uyac Felipe, quitemuc huan quitac Natanaél, quilic:
—Tiquitaje yihual hual aqui quijcuiluc Moisés pa iamal in lajtol pa tehuanten in israelitos, noje quijcuiluje inahuac yihual Dios ilajtunijmes. Yihual Jesús ixolol José, yihual quisac pin caltilan Nazaret.
46Natanaél quilic:
—Da amo unca len cuali hual quisac pa Nazaret.
Felipe quilic:
—Xihuala xiquita.
47Jesús quitac Natanaél hualac capa yihual, huan quijtuc, quilic:
—Xiquita. Nepa unca se israelito melác. Amo quimati lacuajcuamana, amo unca se nadita lacuajcuamanalisli ca yihual.
48Natanaél quilic:
—¿Quinami tichiximati? ¿Capa tichiximatic?
Quinanquilic Jesús:
—Ayamo mitznotzac Felipe huan nicmatic timolalijtataya itzindan in amacuál tipichin. Unca jan quinami nimitzitac nepa.
49Natanaél quinanquilic:
—Rabí, tehual Dios iXolol, tehual ihué Israel.
50Quinanquilic Jesús quilijtica:
—Nimitzilic quinami nimitzitac itzindan in amacuál tipichin, huan ¿pampa inon tichneltoca? Inon amo lachihualisli hué quinami innojen míac huéjue hual tiquinmitas pa tonalijmes hual yalo ajsilo.
51Huan quilic:
—Annimitzilía neli inon. Anquitas lapujtica in cielo huan anquinmitas Dios ilanahuatinijmes pin cielo (ilhuicac) lejcuticate huan temujticate nopan nehual ilacal in cielo.

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Nahuatl, Michoacán

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.