YouVersion Logo
Search Icon

San Juan 1

1
Böac bunách Nu nazíꞌ lei Didzaꞌ
1Catiꞌ gzu lau, zíꞌatël catiꞌ ziꞌa gataꞌ yödzlyú, niꞌ zoaczëꞌ Bönniꞌ lëꞌ Didzaꞌ, atiꞌ zóalenëꞌ Dios Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ Didzaꞌ, len naccz Dios Didzaꞌ naꞌ. 2Zóalenëꞌ Dios Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ Didzaꞌ catiꞌ niꞌ gzu lau ziꞌa rataꞌ yödzlyú. 3Lu nëꞌë Bönniꞌ ni, Dios benëꞌ yúguꞌtë le dë, len cutu bi dë le nunëꞌ Dios le cutu benëꞌ lu nëꞌë Bönniꞌ naꞌ. 4Dëcz queëꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán, atiꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán naꞌ nac ca tu yeníꞌ ruzeníꞌ lu icj ládxiꞌdauꞌgac bunách. 5Ruzeníꞌ ga nac chul xöhuiꞌ yeníꞌ naꞌ, san cutu caꞌ saquiꞌ usúl yeníꞌ naꞌ le chul xöhuiꞌ.
6Dios bsölëꞌë ni bönniꞌ lëꞌ Juan. 7Bidëꞌ bönniꞌ ni quië gaquëꞌ nu gun lnaꞌ lau. Bidëꞌ quië gunëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ yeníꞌ, quië tséjlëꞌgac Dios yúguꞌtë bunách niꞌa qui lë naꞌ runëꞌ lnaꞌ lau. 8Cutu naquëꞌ yeníꞌ naꞌ Juan, san bidëꞌ quië gunëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ yeníꞌ. 9Niꞌ ryaziëꞌ yödzlyú ni Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ yeníꞌ le nac gdu, atiꞌ ruzeniꞌë lu icj ládxiꞌdauꞌgac yúguꞌtë bunách.
10Bdxinëꞌ yödzlyú ni Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ yeníꞌ, atiꞌ lu nëꞌë Lëꞌ Dios benëꞌ yödzlyú ni, san cutu guluúnbëꞌë Lëꞌ bunách yödzlyú. 11Bdxinëꞌ ga naqui queëꞌ, san cutu caꞌ gulazíꞌ lu naꞌquëꞌ Lëꞌ bönniꞌ nabáblenëꞌ. 12Yúguꞌtë bönniꞌ gulazíꞌ lu naꞌquëꞌ Lëꞌ, bönniꞌ niꞌ gulayejlëꞌë Jesús, Lëꞌ benëꞌ ga dë lu naꞌquëꞌ lacquëꞌ zxiꞌnëꞌ Dios. 13Nacquëꞌ zxiꞌnëꞌ Dios bönniꞌ ni, clëg le nacquëꞌ zxiꞌngac bunách, len clëg le naljquëꞌ niꞌa qui le taꞌzë́ ládxiꞌgac bunách, o niꞌa qui tu le rëꞌnnëꞌ tu bönniꞌ, san nacquëꞌ cni le rëꞌncznëꞌ Dios.
14Böaquëꞌ bunách Bönniꞌ naꞌ naquëꞌ Didzaꞌ, len tu chiꞌz gzóalenëꞌ rëꞌu, gdu dzaggac Lëꞌ le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios len le nac gdutë li. Bléꞌituꞌ yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ, atiꞌ yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ naꞌ nac le ruiꞌ queëbiꞌ biꞌi laꞌz dui qui, Nu naꞌ nac Xuzbiꞌ. 15Benëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Bönniꞌ naꞌ Juan, len bëꞌë zidzj didzaꞌ, rnëꞌ:
―Naquëꞌ Bönniꞌ ni Nu naꞌ gdíxjöꞌa qui, gniaꞌ: “Bönniꞌ ziꞌa záꞌtëlëꞌ ca nedaꞌ náctërëꞌ blau ca nedaꞌ, le zoaczëꞌ Lëꞌ ziꞌal ca nedaꞌ.”
16Le nac gdu queëꞌ buziꞌruꞌ xbey yúguꞌtëruꞌ, lë naꞌ buzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ, len zianr caꞌ le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ. 17Bdxin queëruꞌ zxba queëꞌ Dios lu nëꞌë Moisés, san le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios len le nac gdutë li guladxín queëruꞌ lu nëꞌë Jesucristo. 18Gatga nu bleꞌi Dios, san Lëꞌ, laꞌz dui Zxiꞌnëꞌ Dios, Nu naꞌ nadxíꞌitsquinëꞌ Dios Xuz, Lëꞌ naꞌ benëꞌ ga núnbëꞌruꞌ‑nëꞌ Dios.
Le benëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Jesús Juan, bönniꞌ buquilëꞌ bunách nis
19Lë ni nac le benëꞌ lnaꞌ lau Juan, catiꞌ niꞌ bönniꞌ judío uná bëꞌ nacuꞌë Jerusalén gulasölëꞌë ga zoëꞌ Juan yuguꞌ bxuz len yuguꞌ bönniꞌ zxiꞌn xsoëꞌ Leví, nup nacgac niꞌa naꞌquëꞌ bxuz, quië laꞌnabnëꞌ Juan naꞌ, laꞌnë́ꞌ:
―¿Nuzxa bönniꞌ liꞌ?
20Yalj lulu bëꞌë didzaꞌ Juan len cutu gdáꞌbaguëꞌë, san gdíxjöꞌë catëz nac, rnëꞌ:
―Cutu nacaꞌ Cristo, Bönniꞌ naꞌ gzxiꞌ lu nëꞌë Dios gsölëꞌë queëruꞌ.
21Niꞌr gulanabnëꞌ lëꞌ leyúbl, tëꞌ lëꞌ:
―¿Nuzxa caz liꞌ? ¿Naruꞌ nacuꞌ liꞌ Elías, bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios?
Gnëꞌ Juan:
―Cutu nacaꞌ.
Niꞌr tëꞌ lëꞌ:
―¿Naruꞌ nacuꞌ liꞌ bönniꞌ naꞌ ral‑laꞌ guidëꞌ guꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios?
Bubiꞌë didzaꞌ Juan, rnëꞌ:
―Clëg nedaꞌ.
22Niꞌr tëꞌ lëꞌ:
―¿Nuzxa caz nacuꞌ? Gdixjöiꞌ netuꞌ quië gac quíxjöiꞌtuꞌ nup gulasölaꞌ netuꞌ. ¿Bizxa rnauꞌ liꞌ nuzxa nacuꞌ?
23Bubiꞌë didzaꞌ Juan, rëꞌ lequëꞌ:
―Nedaꞌ nacaꞌ bönniꞌ naꞌ, nayúj lu guich laꞌy ca nac queëꞌ, rna: “Ryön chiꞌi nu rulídz lu latj caꞌz, rna: Gul‑bíj li nöz gdxin queëliꞌ Xanruꞌ.” Cni gnëꞌ Isaías, bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios.
24Nacquëꞌ bönniꞌ gdauꞌ fariseo bönniꞌ naꞌ nasö́laꞌquëꞌ bönniꞌ judío uná bëꞌ. 25Gulanabnëꞌ Juan, tëꞌ lëꞌ:
―¿Bizx quië ruquiluꞌ bunách nis chquiꞌ cutu nacuꞌ liꞌ Cristo, len cutu nacuꞌ Elías, len cutu nacuꞌ bönniꞌ naꞌ ral‑laꞌ guidëꞌ guꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios?
26Bubiꞌë didzaꞌ Juan naꞌ, rëꞌ lequëꞌ:
―Nedaꞌ ruquilaꞌ bunách nis lu nis, san gatsj lahuiꞌl ga zoaliꞌ zoëꞌ bönniꞌ cutu núnbëꞌliꞌ‑nëꞌ. 27Bönniꞌ ni naquëꞌ Bönniꞌ naꞌ ziꞌa záꞌtëlëꞌ ca nedaꞌ, len náctërëꞌ blau ca nedaꞌ, atiꞌ cutu nacaꞌ lsacaꞌ nedaꞌ uleycjaꞌ lölëꞌ nudë́ꞌë.
28Yúguꞌtë lë ni guc lu xyu yödz Betábara, ga nac yetsláꞌa yegu Jordán, zacaꞌ ga rlen gbidz, ga niꞌ buquilëꞌ bunách nis Juan.
Jesús naquëꞌ ca böꞌcuꞌ zxílaꞌdauꞌ tuꞌdöddëꞌ‑baꞌ lahuëꞌ Dios niꞌa qui dul‑laꞌ
29Dza buróp niꞌ Juan bléꞌinëꞌ Jesús, zëꞌë ga zoëꞌ, atiꞌ rnëꞌ:
―Gul‑yutscaꞌ. Bönniꞌ ni naquëꞌ böꞌcuꞌ zxílaꞌdauꞌ queëꞌ Dios, rugǘëꞌ dul‑laꞌ quegac bunách yödzlyú. 30Lëꞌ naquëꞌ bönniꞌ naꞌ gniaꞌ queëꞌ: “Ziꞌa záꞌtëlëꞌ ca nedaꞌ tu bönniꞌ, náctërëꞌ blau ca nedaꞌ, le zoaczëꞌ ziꞌal ca nedaꞌ.” 31Cutu núnbëꞌa‑nëꞌ nedaꞌ ziꞌal, san bidaꞌ, ruquilaꞌ bunách nis quië lunbëꞌ Lëꞌ bunách Israel.
32Benëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Lëꞌ Juan, rnëꞌ:
―Bléꞌidaꞌ‑nëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, bötjëꞌ brujëꞌ yehuaꞌ yubá, gnëꞌë ca rnaꞌbaꞌ budödauꞌ, atiꞌ bdxinëꞌ ga zoëꞌ Jesús len bugáꞌnlenëꞌ Lëꞌ. 33Cutu núnbeꞌidaꞌ Lëꞌ nedaꞌ ziꞌal. Gudx nedaꞌ Nu naꞌ bsölaꞌ nedaꞌ uquilaꞌ bunách nis, gnëꞌ: “Catiꞌ gléꞌinuꞌ‑nëꞌ huötjëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, tsajsóalenëꞌ Bönniꞌ len ugáꞌnlenëꞌ Lëꞌ, Bönniꞌ ni gunëꞌ le ruluíꞌz yöl‑laꞌ rdil nis ni, uchiziëꞌ bunách Dios Böꞌ Laꞌy.” 34Naꞌa, chbléꞌidaꞌ lë naꞌ len runaꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Bönniꞌ ni, naquëꞌ Zxiꞌnëꞌ Dios.
Yuguꞌ bönniꞌ usë́d ziꞌal queëꞌ Jesús
35Yetú dza caꞌ, leyúbl zoëꞌ niꞌ Juan atiꞌ nacuáꞌlenëꞌ lëꞌ chopëꞌ bönniꞌ daꞌquëꞌ lëꞌ. 36Catiꞌ Juan naꞌ bléꞌinëꞌ Jesús, rdödëꞌ niꞌ, niꞌr gudxëꞌ bönniꞌ naꞌ daꞌquëꞌ lëꞌ, rnëꞌ:
―Gul‑yutscaꞌ. Niꞌ zoëꞌ bönniꞌ naꞌ naquëꞌ böꞌcuꞌ zxílaꞌdauꞌ queëꞌ Dios.
37Gulayönnëꞌ didzaꞌ ni bëꞌë Juan chopëꞌ bönniꞌ naꞌ daꞌquëꞌ lëꞌ, atiꞌ yajnauquëꞌ Jesús. 38Niꞌr bueycjëꞌ Jesús len bléꞌinëꞌ chopëꞌ ni nauquëꞌ Lëꞌ, atiꞌ rëꞌ lequëꞌ:
―¿Bizxa rguiljliꞌ?
Tëꞌ Lëꞌ:
―Bönniꞌ Usëdi, ¿gazx zuꞌ?
39Bubiꞌë didzaꞌ Jesús, rëꞌ lequëꞌ:
―Gul‑dá, uyuliꞌ.
Niꞌr yjáclenëꞌ Lëꞌ len gulaléꞌinëꞌ ga naꞌ zoëꞌ, atiꞌ gulugáꞌnlenëꞌ Lëꞌ dza naꞌ, le chzaꞌ ral.
40Andrés, böchëꞌë Simón Pedro, naquëꞌ tuëꞌ bönniꞌ chopëꞌ niꞌ gulayönnëꞌ didzaꞌ bëꞌë Juan len yajnauquëꞌ Jesús. 41Andrés naꞌ, ziꞌal yajtiljëꞌ bönniꞌ böchëꞌë, lëꞌ Simón, atiꞌ rëꞌ lëꞌ:
―Chbdzö́lituꞌ‑nëꞌ Mesías.
Mesías nac tu didzaꞌ hebreo le rna lu didzaꞌ griego: “Cristo”, atiꞌ lu didzaꞌ xidzaꞌ: “Bönniꞌ naböczëꞌ Dios”.
42Niꞌr Andrés naꞌ laꞌ bchëꞌtëꞌ Simón ga naꞌ zoëꞌ Jesús. Catiꞌ bléꞌinëꞌ lëꞌ Jesús, rëꞌ lëꞌ:
―Liꞌ nacuꞌ Simón, zxiꞌnëꞌ Jonás. Naꞌa, siꞌ lauꞌ Cefas.
Cefas nac caꞌ tu didzaꞌ hebreo le rna: “Pedro” lu didzaꞌ griego, atiꞌ lu didzaꞌ xidzaꞌ: “Guiöj”.
Jesús rulidzëꞌ Felipe len Natanael
43Catiꞌ zaꞌ reníꞌ yetú dza, guꞌnnëꞌ Jesús tsijëꞌ luyú Galilea, atiꞌ yajxaquëꞌë Felipe, len rëꞌ lëꞌ:
―Gdaꞌ nedaꞌ.
44Naquëꞌ Felipe bönniꞌ yödz Betsaida, le nac ladzquëꞌ Andrés len Pedro. 45Felipe bdzölnëꞌ Natanael, len rëꞌ lëꞌ:
―Chbdzö́lituꞌ‑nëꞌ bönniꞌ naꞌ buzujëꞌ queëꞌ lu guich Moisés lu zxba queëꞌ Dios, atiꞌ guluzujëꞌ caꞌ queëꞌ bönniꞌ gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios. Bönniꞌ ni Jesús, zxiꞌnëꞌ José, bönniꞌ yödz Nazaret.
46Natanael rëꞌ lëꞌ:
―¿Naruꞌ hualaꞌtsa Nazaret tu le nac dxiꞌa?
Felipe rëꞌ lëꞌ:
―Gda uyúꞌ.
47Catiꞌ bléꞌinëꞌ Jesús zëꞌë ga zoëꞌ Natanael naꞌ, rnëꞌ:
―Gul‑yú ni bönniꞌ naquëꞌ gdu bönniꞌ Israel len cutu rnazëꞌ caꞌ bönniꞌ ni.
48Niꞌr Natanael gnabnëꞌ Jesús, rëꞌ Lëꞌ:
―¿Naruꞌ núnbëꞌtsuꞌ nedaꞌ?
Bubiꞌë didzaꞌ Jesús, rëꞌ lëꞌ:
―Catiꞌ ziꞌa ulídztërëꞌ liꞌ Felipe, catiꞌ niꞌ zuꞌ zxan yag higo, bléꞌidaꞌ liꞌ.
49Niꞌr bubiꞌë didzaꞌ Natanael, rëꞌ Lëꞌ:
―Bönniꞌ Usëdi, Liꞌ nacuꞌ Zxiꞌnëꞌ Dios. Liꞌ nacuꞌ Nu gna beꞌi bunách Israel.
50Bubiꞌë didzaꞌ Jesús, rëꞌ lëꞌ:
―¿Réjlëꞌtsuꞌ, le gudxaꞌ liꞌ: “Bléꞌidaꞌ liꞌ zxan yag higo”? Yuguꞌ le zxöntër ca lë ni hualéꞌinuꞌ.
51Lëzcaꞌ cni rëꞌ lequëꞌ Jesús, rnëꞌ:
―Le nactë rëpaꞌ lbiꞌiliꞌ, gléꞌiliꞌ nayálj luzxbá, len yuguꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Dios taꞌbenëꞌ len tuꞌhuötjëꞌ ga zoaꞌ nedaꞌ, Bönniꞌ Nuhuöaquëꞌ Gdu Bunách.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;