YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Xutachanga rë Jesucristu
1Xujun vihi ne, setaha xujun ñihi rë xutachanga rë Jesucristu, me xi tjë rë David, hacuaha tjë rë Abraham.
2Abraham ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Isaac. Isaac ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Jacob. Jacob ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Judá cojo hntsë cha. 3Judá ne, nahmi má me tsëhë Fares cojo Zara; naa rë me ne, Tamar hmí rë. Fares ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Esrom. Esrom ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Aram. 4Aram ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Aminadab me xi xutachanga xi má nahmi rë Naasón, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Salmón. 5Salmón ne, nahmi rë Booz me; hane Rahab ne, naa rë me. Booz ne, nahmi má me tsëhë Obed. Naa rë me vë; má Rut. Obed ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Isaí. 6Isaí ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë David. David jan ne, me vëhë xi cavitexa nangui rë Israel. Hane David ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Salomón. Naa rë Salomón ne, titjun chjuun rë Urías camá me.
7Salomón ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Roboam. Roboam ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Abías. Abías ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Asa. 8Asa ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Josafat. Josafat ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Joram. Hane Joram ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Uzías. 9Uzías ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Jotam. Jotam ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Acaz. Acaz ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Ezequías. 10Ezequías ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Manasés. Manasés ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Amón. Amón ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Josias. 11Josias ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Jeconías cojo hntsë cha. Nixtin hya ne, xutaxín ne, cafahaxin me xuta nangui rë Israel, quijicojo me xuta jan nangui Babilonia.
12Hane xi cama quiji me Babilonia, Jeconías vë ne, camá me vëhë xutachanga xi má nahmi rë Salatiel. Salatiel ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Zorobabel. 13Zorobabel ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Abiud. Abiud ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Eliaquim. Eliaquim ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Azor. 14Azor ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Sadoc. Sadoc ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Aquim. Aquim ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Eliud. 15Eliud ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Eleazar. Eleazar ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Matán. Matán ne, me vëhë xi xutachanga xi má nahmi rë Jacob. 16Jacob ne, má me nahmi rë José, xihin rë María naa rë Jesús me xi hacuaha yaha ñihi rë Mesías.
17Cuatjin camá xi cavatju teñuju ndiya xi cavatju xi cjín xuta tisetsin me nixtin rë Abraham hisca nixtin rë David. Hacuaha cama teñuju ndiya xi cjín xuta tisetsin me nixtin rë David hisca hya xi xutaxín jan ne, cafahaxin me xuta nangui rë Israel, quijicojo me xuta nangui Babilonia. Hane hacuaha camá teñuju ndiya tsëhë nixtin hya hisca nixtin xi catsin Mesías.
Hya xi catsin Jesucristu
18Cuitjin camá nixtin xi catsin Jesucristu: María, naa rë Jesús ne, tacun vasen cjuavixan rë na cojo José. Peru chaja sa xi cjuaha xicjin na cojo me ne, casacu rë na quihndi ngatsë rë Hasen rë Nina. 19José, me xi cuixan cojo na jan ne, tyjahi me cojo cjuatacun rë me xcun Nina. Hane xi mijí scandi me cjuasava rë na, catsingatahacacun me xi taha hma ni ne tsismicacun me na. 20Cuatjin catsingatahacacun me xi sahmi me peru hora hya ne, cafehetsejen ngu ángel rë Nina ngajñi chini rë me, hane cuitjin cachja ángel:
―‍José, ngaye quihndi tjë rë David, ximacjintacuin xi chjehentse María cuma chjuun riji na ta, sacuaha quihndi xi yaha na ne, ngatsë rë Hasen rë Nina, camá xi casacu rë na. 21Tsin rë na ngu quihndi xihin. Quihndi vë ne, tehe ñihi rë Jesús. Cuatjin cjuaha ñihi ta, tsëhë xi cuaxëtje rë xuta rë tsëhë jyë́ rë me.
22Yëjë xcusun vihi ne cuatjin cama, cojo sa xi cuetjucaa jain cjua xi cachja profeta nixtin hatsëë cuitjin:
23Ngayujun ni nutsujun ta ngu chjuun xungun ne, sacu rë na ngu quihndi xihin.
Quihndi jan ne, suañihi me Emanuel.
Emanuel ne, vëhë cjua xi vijne: Nina ne, jiya me ngajñi naja.
24Ngajan xi hya xi cavasca rë José ne, casahmi me tutjin cachja ángel cojo me. Cafahatsja me María ne xi camá chjuun rë me na. 25Peru hisca xi cavatju catsin quihndi ne, sehe caviyuju cojo xicjin me. Hane casuañihi rë me quihndi jan, Jesús.

Currently Selected:

San Mateo 1: maq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy