YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Xozxtaꞌo Jesucristonꞌ
(Lc. 3:23‑38)
1Ganni nyoj ra beꞌnn kaꞌ gok xozxtaꞌo Jesucristonꞌ, beꞌnnenꞌ gok Xhiꞌnn dialla David, naꞌ Davidenꞌ gokeꞌ xhiꞌnn dialla Abraham.
2Abraham naꞌ gokeꞌ xa Isaac, naꞌ Isaakenꞌ gokeꞌ xa Jacob,
naꞌ Jacobenꞌ gokeꞌ xa Judá ren yezikre biꞌcheꞌ kaꞌ.
3Naꞌ Judánꞌ ren Tamar naꞌ, gok akeꞌ xaxhnaꞌ Fares ren Zara.
Naꞌ Fares naꞌ gokeꞌ xa Esrom, naꞌ Esrom naꞌ gokeꞌ xa Aram.
4Naꞌ Aram naꞌ gokeꞌ xa Aminadab, naꞌ Aminadab naꞌ gokeꞌ xa Naasón,
naꞌ Naasón naꞌ gokeꞌ xa Salmón.
5Salmón naꞌ, ren Rahab gok akeꞌ xaxhnaꞌ Booz.
Naꞌ Booz naꞌ, ren Rut gok akeꞌ xaxhnaꞌ Obed.
Naꞌ Obed naꞌ gokeꞌ xa Isaí.
6Naꞌ Isaínꞌ gokeꞌ xa rey David, naꞌ rey Davidenꞌ gokeꞌ xa Salomón.
Naꞌ xhnaꞌ Salomón naꞌ gokeꞌ xhoꞌr Urías.
7Naꞌ Salomón naꞌ gokeꞌ xa Roboam, naꞌ Roboam naꞌ gokeꞌ xa Abías,
naꞌ Abías naꞌ gokeꞌ xa Asa.
8Naꞌ Asa naꞌ gokeꞌ xa Josafat, naꞌ Josafat naꞌ gokeꞌ xa Joram,
naꞌ Joram naꞌ gokeꞌ xa Uzías.
9Uzíasenꞌ gokeꞌ xa Jotam, naꞌ Jotam naꞌ gokeꞌ xa Acaz,
naꞌ Acazenꞌ gokeꞌ xa Ezequías.
10Naꞌll Ezequíasenꞌ gokeꞌ xa Manasés, naꞌ Manasésenꞌ gokeꞌ xa Amón,
naꞌ Amón naꞌ gokeꞌ xa Josías.
11Josíasenꞌ gokeꞌ xa Jeconías ren yelaꞌ biꞌcheꞌ kaꞌ bniꞌt,
ka llanꞌ bcheꞌe beꞌnn Babilonia kaꞌ beꞌnn Israel kaꞌ.
12Bde gok kaꞌ, naꞌll gorje Salatiel xhiꞌnn Jeconías.
Naꞌ Salatielenꞌ gokeꞌ xa Zorobabel.
13Naꞌ Zorobabelenꞌ gokeꞌ xa Abiud, naꞌ Abiud naꞌ gokeꞌ xa Eliaquim.
Naꞌ Eliaquim naꞌ gokeꞌ xa Azor.
14Naꞌ Azor naꞌ gokeꞌ xa Sadoc, naꞌ Sadoc naꞌ gokeꞌ xa Aquim,
naꞌ Aquim naꞌ gokeꞌ xa Eliud.
15Naꞌ Eliud naꞌ gokeꞌ xa Eleazar, naꞌ Eleazar naꞌ gokeꞌ xa Matán.
Naꞌ Matán naꞌ gokeꞌ xa Jacob.
16Naꞌll Jacobenꞌ gokeꞌ xa José beꞌnnenꞌ gok xhyio María.
Naꞌ María naꞌ gok xhnaꞌ Jesús beꞌnnenꞌ nziꞌi Cristo,
lleꞌnen nen beꞌnn brej Diosenꞌ sorén yel llnebiaꞌ keꞌen lliꞌo.
17Naꞌ bzorao kanꞌ bllaꞌa xhiꞌnn dialla da Abraham naꞌ, bllinte kanꞌ bllaꞌa xhiꞌnn dialla da David, zaꞌa chdaꞌ (14) kwen dialla keꞌe kaꞌ, naꞌ xhiꞌnn dialla da Davidenꞌ bllinte ka lla beꞌx akeꞌ beꞌnn Israel kaꞌ, bcheꞌe akeꞌ leakeꞌ Babilonianꞌ, bllaꞌa ye chdaꞌ kwen dialla keꞌe kaꞌ. Kanaꞌ bllinte ka llanꞌ gorje Cristonꞌ, bllaꞌa ye chdaꞌ kwen dialla keꞌe kaꞌ.
Kanꞌ gok ka gorj Jesucristonꞌ
(Lc. 2:1‑7)
18Kinꞌ gok kanꞌ gorj Jesucristonꞌ. Maríanꞌ ba nak diꞌll siꞌi Josénꞌ leꞌe wchaynaꞌa akeꞌ. Bixha ka gokbeꞌe Josénꞌ, ba noaꞌ Maríanꞌ bdaꞌo kone Spíritu ke Diosenꞌ. 19Naꞌ Josénꞌ beꞌnnenꞌ ba nak diꞌll siꞌi Maríanꞌ, gokeꞌ beꞌnn wen rao Dios. Naꞌll beneꞌ xhbab chaꞌ kwej yichjeꞌ Maríanꞌ llillize, naꞌ bi wsieꞌ Maríanꞌ zdoꞌ. 20Nna llonteꞌ xhbab kaꞌ, bdekze bichgal keꞌe, kate to angl beꞌnn bseꞌl Xanllo Dios, broeꞌraweꞌ leꞌe rao bichgal keꞌen, naꞌll lleꞌe leꞌe:
—José, rweꞌ gorjoꞌ rao dialla ke rey David. Bi lleboꞌ siꞌo Maríanꞌ xhoꞌroꞌ, ka nak bidaꞌon so naꞌ, bidaꞌo ke Spíritu ke Diosenꞌ. 21Naꞌ bidaꞌon so naꞌ gakbeꞌ to bidaꞌo byio, naꞌ wsiꞌo rabeꞌ Jesús, le Lebeꞌn yekaꞌbeꞌ doꞌl ke beꞌnn yell kebeꞌ kaꞌ.
22Gok yeolol da kaꞌ nench gok kanꞌ bne Diosenꞌ, kanꞌ bzoj to beꞌnn beꞌe xtiꞌlleꞌn kanaꞌ, bneꞌe:
23To noꞌr weꞌo noꞌr nna napchiꞌi kwineꞌ, weꞌe to bidaꞌo byio.
Naꞌ kat sobeꞌ naꞌ, wsiꞌi akebeꞌ Emanuel.
Naꞌ Emanuelenꞌ lleꞌnen nen: Diosenꞌ zorenkzeꞌ lliꞌo.
24Naꞌll babando Josénꞌ, bayoll bnereꞌ yerenꞌ, beneꞌ kanꞌ goll angl ke Diosenꞌ leꞌe, naꞌll jaxieꞌ Maríanꞌ rilleꞌ. 25Naꞌ bi bzoreneꞌ leꞌe ka to beꞌnn zo ren xhoꞌreꞌ, to bzoazeꞌ leꞌe bdapeꞌ leꞌe baraꞌnne, bllinte lla bzo bidaꞌo byio keꞌen. Naꞌ bsieꞌbeꞌ Jesús.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy