YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁chan₂ ma₂lɨ́g'₂
(Lucas 3:23-38)
1A₂la₂ bá₄ caun₂ lista ja₁le₁ton₅ dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁lɨ́n₄ tsɨ₁jon₂ quián₅ David#1:1 Rag₅₄ David i₂ca₂rë₃chán₃ con'₂ co₂mei₅ ŋi₂ né'₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús. quian'₅₄ Abraham.
2Abraham ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaac,
Isaac guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob;
Jacob guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Judá quian'₅₄ rɨin'₅₄.
3Judá guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Fares quian'₅₄ Zara
të₂le₃ quian'₅₄ Tamar.
Fares guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Esrom;
Esrom guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aram.
4Aram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aminadab;
Aminadab guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Na'asón;
Na'asón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salmón;
5Salmón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Bo'oz
të₂le₃ quian'₅₄ Rahab.
Bo'oz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Obed
të₂le₃ quian'₅₄ Ruth.
Obed guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaí;
6Isaí guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Rag₅₄ David.
Rag₅₄ David guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salomón,
(të₂le₃ quian'₅₄ i₂jme₁lɨ́n₄ dsa₂ mɨ́₂
quián₅ Urías le₂jŋiá₅).
7Salomón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Roboam;
Roboam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abías;
Abías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Asa;
8Asa guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josafat;
Josafat guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Joram;
Joram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Usías;
9Usías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jotam;
Jotam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Acaz;
Acaz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Ezequías;
10Ezequías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Manasés;
Manasés guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Amón;
Amón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josías;
11Josías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jeconías quian'₅₄ rɨin'₅₄,
(lia'₂ con'₂ jmɨg₄ jme₁ca₂i₃lén₂ dsa₂ israelitas
a₂ca₂tág₃ dsa₂ juɨ₅ 'uë₃ Babilonia).
12Cang₂ jme₁ma₂tág₃ dsa₂ 'uë₃ Babilonia jaun₂,
ca₂lɨn₃ Jeconías jmei₂ Salatiel;
i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Zorobabel;
13Zorobabel në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abiud;
Abiud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliaquim;
Eliaquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Azor;
14Azor në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Sadoc;
Sadoc guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aquim;
Aquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliud;
15Eliud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eleazar,
i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Matán;
Matán guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob;
16Jacob në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ José, dsɨ₂i₂gu₂ María;
María guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ chog₅₄ Jesús
i₂të́'₂ dsa₂ Cristo*.#1:16, 17 Co₂rë₂ bá₄ jein₅ jág₁ “Cristo” quian'₅₄ “I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.” Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo guë'₂ táng₃ juá'₂ dsa₂ Meshíaj: “Mesías” quian'₅₄ jág₁ ŋi'₅₄.
17Jaun₂ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ Abraham ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ David, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ David, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂tág₃ dsa₂ dsa₂ israelitas juɨ₅ 'uë₃ Babilonia; cang₂ jaun₂ guë́₄ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ ca₂tág₃ dsa₂, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.#1:16, 17 Co₂rë₂ bá₄ jein₅ jág₁ “Cristo” quian'₅₄ “I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.” Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo guë'₂ táng₃ juá'₂ dsa₂ Meshíaj: “Mesías” quian'₅₄ jág₁ ŋi'₅₄.
'A₂ lia'₂ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús
(Lucas 2:1-7)
18Le₂la₂ bá₄ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús: chog₅₄ jme₁chen₂ María jme₁ma₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jéin'₂ gu₂ quian'₅₄ José; la₁ né'₃ guë́₄ a₂tiain'₃, María në́₃ ca₂can₃ guein₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 19José dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅ në́₃ jme₁lɨ́in₄ jan₂ dsa₂ dsen₃, jaun₂ tsá₃ jme₁'nio₃ chein'₃ o₂guí'₃ María jua'₅₄ le₃ŋi₅ dsa₂ juɨn₅; jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ a₂jme₁téi₂ bá₄ con'₂ tsá₃ 'ein₂ ŋi₅. 20Le₂jaun₂ bá₄ jme₁ma₂ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ jmo₃, jme₁ca₂quɨ₃ a₂ca₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ne₅₄ ca₂juá'₂:
―Së́₄, tsɨ₁jon₂ David, tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃ jua'₅₄ cán'₁ o₂guí'₃ a₂guéng'₄ María a₂léin₂ dsɨ₂i₂gog'₂, ia₁ guein₂ i₂le₃chan₂ quiáin₅ já₅ ja₁con₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 21Jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅, jaun₂ quiain'₅₄ 'ne₂ JESÚS.#1:21 Lia'₂ chen₂ Jesús (hebreo: Yeshua) jein₅ jág₁: Lió₂ bá₄ Te₁gui'₅₄. Le₃chein₂ le₂në₅ ia₁ a₂lióin₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅ 'uɨg₅₄ dsáu₁.
22Ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ia₁jaun₂ le₃ti₃ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, jme₁ca₂juá'₂:
23Cán₂ jan₂ dsa₂ mɨ₄ guein₂,
jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅,
jaun₂ le₃chein₂ Emanuel,#1:23 Isaías 7:14.
co₂'nió'₄ a₂juá'₂: Quiong'₅₄ Diú₄ jniog₄.
24Jaun₂ jme₁ca₂ŋé₃ Së́₄ a₂jme₁rë₂güɨ́in₃ jaun₂, le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄, jaun₂ ca₂guein₃ bá₄ María a₂lén₂ 'éi₂ dsɨ₂i₂gu₂. 25La₁ia₁ tsá₃ ca₂tiáin'₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁né₄, jua'₅₄ a₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ rɨin'₅₄, ca₂lia'₂ jme₁ca₂rë₃chán₃ guein₂ i₂le₂'uɨg₅₄ 'éi₂ quián₅ bá₄ María; jaun₂ ca₂quiain₃ guein₂ Jesús.

Currently Selected:

Mateo 1: cnt

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy