YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Tūꞌún Xuva kō e kúvi ñatīi
1Nte dá iñɨ ntuꞌu ñúxiví sa ne, e dúkuan tuvi Túꞌūn san. Tuví dadɨɨ ña ni Xuva kō né, Xuva ko ñā dɨ. 2Dɨvi ñā é tuví dadɨɨ ña ni Xuva ko ūun tsi nte dá iñɨ ntuꞌu ñúxiví sa. 3Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ é īó ne, mii ñā de kúꞌvē ña. Ña túvī nee iñá te ña ni de kúꞌvē ña. 4Dɨvi ñā é kantito ña ne, tāꞌxi ña un ntɨꞌɨ̄ é īo. Ntuvi iña ñá ne, kaxiꞌí nuu iña ko un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o. 5Kaxiꞌí nuu ñuꞌú san mi dóo neé ne, ña kúvi vīi é nēé san nántaꞌva.
6Xío uun ñāꞌa, ña táxnuu Xuva kō, ñá nanī Juaan. 7Dɨvi tsīñu ña é kāda ntaa ña iña ñuꞌú san, vata koo é na kuīntiꞌxe un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san Xuva ko kuēnta iña túꞌūn é kākaꞌan ña. 8Ñá tē dɨ́vi ñā e kúvi ñā ñuꞌú san, tsí da ti tsi táxnuu Xuva ko ñā é kāꞌan ñá kuenta iña ñúꞌú san. 9Ña e kúvi ñuꞌu ntiꞌxe ne, véꞌxi ña ñūxiví san ne, nāxiꞌí nuu ña iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san.
10Īka ña ñuxiví sa ne, kuān te mii ña de kúꞌvē ñá ne, ña ntoo ñuxiví sa ne, ñá ni nakīní ña ña xoo ñáꞌa ña. 11Xée ña ñūú mii ñā, ntá tsi ña ñuú ña ne, ña ni ntío ña nakīní ña ña. 12Ntá tsi xoo ñáꞌa, ña é nakīní ña ne, xéꞌe ñā é kūvi ña iꞌxá Xuva kō, da xōó ka ñaꞌa, ña e ntákuintiꞌxe i ña. 13Kuvi ña iꞌxá Xuva kō ne, ñá tē ntákaku ña vata ō ntákaku ñaꞌa ñuxivi; ñá te ñāꞌa san ntáde ña é kōo iꞌxá ña, tsí mii Xuva kō ntío ña é kūvi ña iꞌxá ña.
14Dɨvi Tūꞌún tsikán ne, kuvi ñatīí ne, íntoo ña ni kō. Iní o tsi dóo vaꞌá ña ne, dōo kakuinima ñá kō. Da mii tsī é nuu é ntaā í kakaꞌan ña. Váꞌā kueꞌen ñá vata ō vaꞌá Xuva kō, tsí da xé Iꞌxá mii ña ñā. 15Juaan sán ne, kakaꞌan ñá kuenta iña ña:
—Ña sāꞌá ne, dɨvi ñā é kākaꞌán u kuenta iña ña. Dɨvi ñā é véꞌxi ña ata kō ne, dií ka kaꞌnu ñaꞌa ña é xuꞌu, tsí dií ka diꞌna tuví ña da káku u —kaꞌan ña.
16É nīꞌi ko, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o, é vāꞌá iña ña, e dá mii tsī é ntēkú ka doméni e táꞌxi ña kō. 17Tsí leí san ne, xée ntāꞌa Muísee, ntá tsi e dóo kakuinima Xúva ko ko, ni tūꞌun é nuu é ntaā í san ne, xée kuēnta iña Jesúcristu. 18Nté uun ito vata xoó kiní i Xuva kō. Ntá tsi Iꞌxá mii ñā e dóo kakuinima ñá ne, kantada ntaa ñá ni kō nté kaa Xuva kō.
É kākaꞌán Juaan Bautista kuenta iña Jesúcristu
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Ña Israee, ñá ntoo Jerusaleén ne, taxnūu ña dutú san nī ña levitá san é tsixeꞌe ñā Juaán san xoo ñáꞌa ntu ña. 20Juaán san ne, kantada ntaa ñá, kakaꞌan ñá ni ñā:
—Ña te dɨ́vi u é Cristú u —kaꞌan ña.
21Tsixeꞌe xtuku ña ñā:
—¿Xoó ntu ñaꞌa nto kuan? ¿Ō ña Elia ntú nto, kuān? —kaꞌan ña.
—Ñāꞌá ni san —kaꞌán Juaan.
—¿Vá dɨvi ntu ntō ña kaꞌán naa Xuva ko, ña tsíkan? —kaꞌan ña.
—Ñáꞌā —kaꞌan Juaan.
22Kidáā ne, ntákaꞌan ñá ni ñā:
—Káꞌan nto xoo ñáꞌa nto vata koo é kūvi kaꞌan ntɨ́ nī ña táxnūu ntɨ. ¿Nté ntu koo kaꞌan nto kuenta iña mii nto? —kaꞌan ña.
23Kidáā ne, kakaꞌán Juaan:
—Xuꞌú ne, kūdii uun tatsin é kaika má kūꞌu kan, é kakana: “Na kōo túꞌve ntó itsi ntaa kuénta iña Tóꞌo kō”, vata ō xntée naꞌa ñá kaꞌán naa Xuva ko, ñá nani Isāia, kídaā —kaꞌan ña.
24Ña táxnūu ña fariseu é kāꞌan ñá nī Juaán ne, 25tsixeꞌe ña ñā:
—¿Nté kui kanakūtsi ntute ku nto ñaꞌa sán tē ña te Crístu nto, tē ña te Élia nto, tē ña te dɨvi ña kaꞌán naa Xuva ko ntō? —kaꞌan ña.
26Kakaꞌán Juaan ni ña:
—Xuꞌú ne, kūdii ntute kánakūtsi ntute ú ñaꞌa san. Ntá tsi ntitsí uun ñaꞌa méꞌñu ntō, ña é vāta kíni nto. 27Dɨvi ñā ne, rkontûvi véꞌxi ña é xūꞌu, ntá tsi dɨvi ñā né, odo nuū ña é xuꞌu. Tsí xuꞌú ne, ñá tē neé nuu áꞌvi ko, nté nantīi ú ntiꞌxen ña —kaꞌan ña.
28Sáꞌā kúvi ñuú Betania, dɨvi ñūu é tuví uun xo diñɨ ntute kaꞌnu é nani Jōrdaan, mí kanakūtsi ntute Juaán san ñaꞌa.
Jesuu, ña kúvi a leꞌntu Xúva kō
29Utén san ne, īní Juaan tsí véꞌxi Jesuu mí tuví ña ne, kakaꞌan ñá ni ñāꞌa san:
—¡Un kaa Á Leꞌntu Xúva kō, ña e ntáꞌvi kuétsi i īña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntántoo ñuxiví sa! 30Dɨvi ñā é kākaꞌán u ni ntō tsí rkontûvi véꞌxi uun ñaꞌa, ña é odo nūu kueꞌen é xuꞌu, tsí e dúkuān tuví ña da káku u. 31Nté xuꞌu ñá īní u xoo ñáꞌa ña, ntá tsi véꞌxī u, véxnakutsi ntūte ú ñaꞌa san vata koo é ña Israeé san ne, na nā kiní ña ña —kaꞌan ña.
32Kakaꞌan xtúku Juaan:
—Īní u Espíritu Xuva kō dá vēꞌxí ña nte e dukún kān é vāta kaa paloma káa ña ne, kántēkú ntiꞌi ña ata tsío ña. 33Xuꞌú ne, ntē vata kutúni ko xoo ñáꞌa ña, ntá tsi ña táxnūu ko é nakūtsi ntute ú ñaꞌa sán ne, kakaꞌan ñá nī ko: “Te kīní nto tsí inu ñúꞌu Espíritū mí ntitsi úun ñaꞌa, te kutuvī niꞌi ña ñá ne, dɨvi ñā é kuēꞌé ña é kūnuu Espíritū Sántū nima ñáꞌa san.” Kuan ō kaꞌan ña. 34Xuꞌú ne, īní u ña ve ne, kaꞌán u ni ntō tsí dɨvi ñā é Iꞌxá mii Xuva ko ñā —kaꞌán Juaan.
Ña ntántīkɨn díꞌna Jesuu
35Utén san ne, ntâñɨ xtúku Juaan ni uvi ñáꞌa, ña ntántīkɨn ña. 36Dā íni ña tsi ita ntíꞌxin Jesuú ne, kakaꞌán Juaan:
—¡Un kaa Á Leꞌntu Xúva kō! —kaꞌan ña.
37Ntúvi ñaꞌa, ña ntántīkɨ́n Juaán san ne, tēkú ña é kuān ó kakaꞌan ñá ne, kuéꞌen ña, kūntíkɨn ña Jēsuu kídaā. 38Xkokoto Jesuu áta ña ne, īní ña tsi ntántīkɨn úvi ñāꞌa ñaꞌá san ñá ne, dá kakāꞌan ñá, tsixeꞌe ñā:
—¿Neé ntu ntánantuku ntō?
Ntákaꞌan ñá ni ñā:
—Mastru, ¿míꞌi ntū tuví nto? —kaꞌan ña.
39Kakaꞌan ñá ni ñā:
—Kixkóto nto —kaꞌan ña.
Kuéꞌen ñā né, īní ña mí tuví Jesuú ne, ikān intóo ña ni ña ntūvi tsikan ūun ñúu, tsí e kuáa xee ña.
40Uun ñaꞌa, ña e téku i é kākaꞌán Juaán ne, kuntíkɨn ña Jesuu. Andree náni ña. Ení Simuun Pedru ña. 41Diꞌna nántuku ña ēní ña Simuún ne, kakaꞌan ñá ni ñā:
—É nāniꞌí ntɨ Mesia, ña e ntákaꞌan ña é Cristu, ña táxnuu Xuva kō —kaꞌan ña.
42Ntēka Andreé ña mí tuví Jesuu. Īto Jesuu ñá ne, kakaꞌan ña:
—Dɨvīn né, Simuun, iꞌxá Juaan. Ntá tsi xntántēe ú o Cefa —kaꞌan ña.
(Cefá ne, Pedru káni túꞌun é griegu.)
Dā kána Jesuu Félipe ni Natánaee
43Utén san ne, kakaꞌan Jésuu tsí kɨꞌɨn ña ñuú Galilea. Ikān nániꞌi ñá Felipé ne, kakaꞌan ñá ni ñā:
—Kuntīkɨ́n ko ve —kaꞌan ña.
44Felipé ne, ñuú Betsaida véꞌxi ña, ikan ñūú Andree ni Pedrú dɨ. 45Felipé ne, nántuku ña Natānaeé ne, kakaꞌan ñá ni ñā:
—É nāniꞌí ntɨ ña é kākaꞌan Muísee íni librú leí san, nī é kākaꞌan ñá kaꞌán naa Xuva kó dɨ. Dɨvi Jēsuu, iꞌxá Josee, ña véꞌxi ñuú Nazaree —kaꞌan ña.
46Kidáā ne, kakaꞌan Natánaee ni ña:
—¿Vá iō ntu é vāꞌa e kií nuu ñuú Nazaree? —kaꞌan ña.
Kakaꞌan Félipe ni ña:
—Kīxkóton ve —kaꞌan ña.
47Dā íni Jesuu tsi véꞌxi Natanaee mí tuví ña ne, kakaꞌan ña:
—Un kaa ntíꞌxe uun ñaꞌa ña Israee. Ñá īni eni ntaꞌví ña ñaꞌa —kaꞌan ña.
48Kakaꞌan Nátanaee ni ña:
—¿Nté ō íni ntu nto ko? —kaꞌan ña.
Kakaꞌan Jésuu ni ña: —Īní u o dá nuun má tun ígu san diꞌna dá kāna Felipe o —kaꞌan ña.
49Kakaꞌan Nátanaee ni ña kídaā:
—Mastru, Iꞌxá Xuva ntiꞌxe ko ntō. Rei iña ñá Israeé san nto —kaꞌan ña.
50Kakaꞌan Jésuu ni ña:
—¿Kakuintiꞌxe o tsí da xé kakaꞌán u é īní u o má tun ígu san? Ntá tsi da ve kinín nuu i é dií ka naꞌnu é vāta kaa nuu i sáꞌa —kaꞌan ña.
51Kakaꞌan xtúku Jesuu:
—Nuu é ntaā i é kākaꞌán u ni ntō: Viꞌi a vé ne, kiní nto e dukún kān é kantii ne, kiní nto ánje Xuva kō kantaa kantíi ña mí tuví u, xuꞌu é vēxkúvi ú ñatīi —kaꞌan ña.

Currently Selected:

SAN JUAN 1: mizC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy